Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Adatkezelő) által folytatott személyes adatainak kezeléséről nyújt tájékoztatást.

Adatkezelő megnevezése: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
 • A céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság
 • Cégjegyzékszám: Cg.01-09-333264
 • Adószám: 26580708-2-41
 • Postacím: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. / 1438 Budapest, Pf. 477.
 • E-mail: info@kavk.hu
 • Telefonszám: +36-1-510-0101
 • Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Bárány Barbara adatvedelem@kavk.hu

1. A közúti járművezetők vizsgáztatása, képzésének és vizsgáztatásának ellenőrzése és felügyelete
    IDE kattintva érhető el
2. A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása és képzésének és vizsgáztatásának ellenőrzése és felügyelete
    IDE kattintva érhető el
3. Közúti járművezetők utánképzése
    IDE kattintva érhető el
4. Pályaalkalmassági vizsgálatok lefolytatása
    IDE kattintva érhető el
5. Igazságügyi szakértői vizsgálatok lefolytatása
    IDE kattintva érhető el
6. Belvizi és tengeri hajós képesítések megszerzésére irányuló vizsgák lefolytatása
    IDE kattintva érhető el
7. Vasúti vizsgáztatás lefolytatása
    IDE kattintva érhető el
8. Távpilóták vizsgáztatása
    IDE kattintva érhető el
9. Légügyi vizsgaközpont adatkezelései
    IDE kattintva érhető el
10. A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával kapcsolatos egyéb adatkezelések (+Lel)
    IDE kattintva érhető el

Az esetleges jövőbeli munkavállóknak lehetősége van arra, hogy – elsősorban elektronikus úton, e-mail formájában – pályázzanak az Adatkezelő által meghirdetett pozíciókra, állásokra. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az álláspályázat lebonyolításához szükséges személyes adatokat kezelje. FIGYELEM! Az Adatkezelő felhívja az álláspályázatra jelentkezők figyelmét arra, hogy jelentkezéskor csak a legszükségesebb adatokat (önéletrajz) bocsássák rendelkezésre. Az álláspályázatokkal kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, titulus, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), önéletrajzi adatok (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek), referencia adatok (korábbi munkahelyen betöltött munkakörrel kapcsolatos adatok), egyéb, az önéletrajz által tartalmazott személyes adat (pl.: fénykép)

Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel, az álláspályázat lefolytatása és elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
sikeres pályázók esetén a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), sikertelen pályázó esetén az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogszerű érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Adatkezelés időtartama:
az álláspályázatok lezárulta

Az álláspályázatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az internetes oldalakon elhelyezett álláshirdetések esetében a megadott személyes adatokhoz az álláshirdető oldalak is hozzáférnek. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az álláspályázatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön tartalmazza.

 

Alkalmassági tesztfeladattal kapcsolatos adatkezelés

A megfelelő jelölt kiválasztási folyamata során a többkörös előszűrést követően az Adatkezelő egy szóbeli vagy írásbeli tesztfeladat során kíván meggyőződni a jelöltek szakmai alkalmasságáról. A tesztfeladattal kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, titulus, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), a szakmai tartalmú vizsgafeladat megoldása során keletkezett személyes adatok, a tesztfeladat eredményességére vonatkozó adatok

Adatkezelés célja:
szakmai alkalmassági tesztfeladat elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
az Adatkezelő megfelelő munkavállaló kiválasztásához fűződő jogszerű érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Adatkezelés időtartama:
az álláspályázatok lezárulta

A tesztfeladatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A tesztfeladatokkal kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A pályázók nyilvántartása

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél, hogy a megfelelő munkakörbe a megfelelő munkavállalókat találja meg. Ennek érdekében lehetőséget biztosít az érintettek számára, hogy kérjék személyes adatainak egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálásáig történő nyilvántartását. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám), önéletrajzi adatok (iskolai végzettség, szakmai tapasztalat, korábbi munkahelyek), referencia adatok (korábbi munkahelyen betöltött munkakörrel kapcsolatos adatok), egyéb, az önéletrajz által tartalmazott személyes adat

Adatkezelés célja:
személyes adatok nyilvántartása egy esetleges későbbi álláspályázat elbírálása érdekében

Adatkezelés jogalapja:
az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Adatkezelés időtartama:
törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban 1 év

A nyilvántartás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A nyilvántartás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

Az Adatkezelő a panaszok és a közérdekű bejelentések hatékony kezelése érdekében az azok elintézéshez szükséges mértékben személyes adatokat kezel. Az Adatkezelő a panaszos vagy a bejelentő személyes adatainak kezelése során az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban lefektetett alapelvek és követelmények figyelembevételével jár el. Az Adatkezelőhöz panaszok vagy közérdekű bejelentések érkezhetnek szóban személyesen előterjesztve az Adatkezelő bármely ügyfélszolgálatán, papír alapon írásban (személyesen, postai levélben vagy fax útján), illetve elektronikus úton benyújtva (e-mailben, e-Papír szolgáltatáson keresztül, a Vizsgaközpont honlapján elérhető űrlaptechnológia segítségével).

Az Adatkezelőhöz érkező panaszokat és közérdekű bejelentéseket az Adatkezelő a Poszeidonban (Irat- és Dokumentumkezelő Rendszer), mint az Adatkezelő által alkalmazott iratkezelési szoftverben tartja nyilván a hatályos iratkezelési szabályzat szerint. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
panaszos (beleértve a bejelentőt is) vezeték- és keresztneve, születési név, anyja neve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), lakcíme, értesítési címe, aláírása, általa a panasszal kapcsolatban közölt egyéb személyes adat, panasszal vagy bejelentéssel érintett ügy adatai, ügy iktatószáma vagy azonosító száma, aláírás, meghatalmazott vagy törvényes képviselő közreműködése esetén a meghatalmazott személy vezeték és keresztneve, valamint születési helye és ideje, anyja neve

Adatkezelés célja:
panasz kivizsgálása, orvoslása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Adatkezelés időtartama:
panasz orvoslása, az igényérvényesítés ideje, de legfeljebb az Adatkezelő hatályos iratkezelési szabályzatának mellékletében szereplő irattári terv szerinti iratmegőrzési határidő végéig (5 év általános megőrzési idő)

Adatok forrása:
érintett

A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá.

A panaszként vagy közérdekű bejelentésként érkezett beadványt az ügyfélkapcsolati vezető minősíti, amelyet követően szignálással látja el és megküldi az elintézésére (kivizsgálás, intézkedés, válaszlevél előkészítése) az illetékes vezető, azaz a vizsgáló részére. A panaszt vagy a közérdekű bejelentést a szignálás szerinti vezető vizsgálja ki. A szignálás címzettje fő szabály szerint a panasszal vagy közérdekű bejelentéssel érintett szervezeti egység vezetője, ám indokolt esetben az ügyfélkapcsolati vezető a panaszt vagy a közérdekű bejelentést másik vezetőre is szignálhatja. Amennyiben a felülvizsgálatot lezáró döntést a panaszos nem fogadja el, a Adatkezelő felügyeleti szerve jogosult eljárni. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A panaszkezelés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy a www.vizsgakozpont.hu weboldalának kapcsolat menüpontjában megadott elérhetőségeken keresztül kapcsolatba lépjenek vele, érdeklődjenek a tevékenységének gyakorlása során nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztneve, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés célja:
kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)

Adatkezelés időtartama:
törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

Az Adatkezelő a szerződéses partnerei (gazdasági társaságok) szerződés teljesítéséhez kijelölt kapcsolattartóinak a kapcsolattartáshoz megadott elérhetőségi adatait a szerződések előkészítése és teljesítése során kezeli. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztneve, munkakör, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés célja:
szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek és jogi személy partnerének a köztük fennálló szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Adatkezelés időtartama:
törlési kötelezettség beállta (tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a szerződés megszűnése

A kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a csak és kizárólag munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Technikai intézkedések

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védi a belső hálózatait a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

Az Adatkezelő a tőle elvárható legnagyobb gondossággal megtesz mindent azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

Az Adatkezelő a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelőnél személyesen benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • az Ön jogai,
 • az Ön jogorvoslati lehetőségei,
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

Ön - az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törlés

Ön - az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra,
 • aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az adatkezelés korlátozása

Ön - az Adatkezelőnél személyesen benyújtott kérelem alapján - jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást,
 • a továbbiakban az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett (Ön) hozzájárulása alapján,
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme,
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme,
 • fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén - figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát - ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást fő szabály szerint díjmentesen biztosítja, azonban az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

Amennyiben Ön úgy véli, hogy a Vizsgaközpont adatkezelése következtében sérültek a jogai, első alkalommal panaszt nyújthat be a Vizsgaközponthoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Postacím: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
 • Ügyfélszolgálat e-mail: info@kavk.hu
 • Telefonszám: +36-1-510-0101
 • Adatvédelmi tisztviselő neve és e-mail címe: dr. Bárány Barbara, adatvedelem@kavk.hu

Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy a Vizsgaközpont nem megfelelő módon, illetve a  vonatkozó jogszabályokkal ellentétesen kezelte személyes adatait, esetleg ha az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelemnek a Vizsgaközpont nem, vagy nem megfelelő módon tett eleget, panaszt jogosult benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Bíróság előtti jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van bírósághoz is fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről javasoljuk, hogy konzultáljon ügyvéddel.

LinkedIn közösségi felület
IDE kattintva érhető el

A mozgókép és hang rögzítésére alkalmas rendszerekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató IDE kattintva érhető el

A hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató IDE kattintva érhető el

A Vizsgaközpont információátadási szabályzata IDE kattintva érhető el.

Az IMI-vel kapcsolatos adatvégelmi tájékoztató IDE kattintva érhető el.

A visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató IDE kattintva érhető el.

Az összeférhetetlenségre vonatkozó adatkezelési tájékoztató IDE kattintva érhető el.