IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATOK LEFOLYATÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, születési név, születési hely, születési idő, vezetői engedély száma, kategória, megszerzés dátuma, PÁV vizsgálat helye és időpontja, PÁV kategória, kezelői bizonyítvány száma, lakcím, értesítési cím, értesítési telefonszám, e-mail cím, aláírás, állampolgárság, útlevél, személyi okmány száma.

Adatkezelés célja:
a pályaalkalmasság megállapítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
15 év

Az adatok forrása:
érintett, PÁV nyilvántartás

Az igazságügyi szakértői vizsgálatok lefolytatása céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.