LÉGÜGYI VIZSGAKÖZPONT ADATKEZELÉSEI

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény („Lt.”) alapján az Adatkezelő mint vizsgaközpont végzi a hatáskörébe utalt légiközlekedési szakszemélyzet – ide nem értve a léginavigációs és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzetek – szakszolgálati engedélyének megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatását, továbbá a légijármű és repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet szerinti vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgáztatást.

Előregisztráció és regisztráció

A vizsgázó részére egyes vizsgatípusok esetében a képzőszerv teljesíti az eHivatal (https://ehivatal.nkh.gov.hu/aviation) felületén az előregisztrációt, majd ezt követően a vizsgázó befejezi a regisztrációt a hivatkozott, légiközlekedési hatóság online ügyintézési felületén. Más vizsgatípusok esetében az érintettek közvetlenül az Adatkezelőt, vagy a légiközlekedési hatóságot keresik meg az előregisztráció kérésével. A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv az Adatkezelő adatkérése alapján a légiközlekedési szakszemélyzeti képesítések és vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges elméleti vizsgára jelentkezők adatainak ellenőrzése céljából díjmentesen átadja a vizsgán résztvevők, valamint a vizsgára jelentkezők természetes személyazonosító adatait. A regisztrációs folyamattal kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a vizsgázó neve, születési helye és ideje, anyja neve, címe (levelezési címe), állampolgársága, opcionálisan az anyanyelve és az iskolai végzettsége, felhasználónév, jelszó, telefonszám, e-mail cím, fényképes személyazonosság igazolására alkalmas okmány másolata

Érintett:
vizsgára jelentkező

Adatok forrása:
képzőszerv, érintett, személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv

Adatkezelés célja:
online ügyintézési felületen történő regisztráció

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben és a 2. § (4a) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
az Lt. 3/A. § (10) bek. szerint a vizsga teljesítését követő 40 évig

A regisztrációval kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője, valamint a szakmai felügyeletet ellátó légiközlekedési hatóság. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztrációval kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

eHivatallal kapcsolatos adatkezelések

A vizsgázó a légiközlekedési hatóság online ügyintézési felületét használja a légijármű- és repülőeszköz-vezetők elméleti vizsgákkal kapcsolatos teendők ellátására. A vizsgázónak lehetősége van a felületen a meghirdetett vizsgaidőpontokra jelentkezni, vagy azokat módosítani és lemondani, továbbá feltöltheti oklevelének másolatát is, illetve egyes személyes adatait módosíthatja is. Az eHivatalban a vizsgázó látja a vizsgaeredményeit, vizsgadíjait, elvégzett és folyamatban lévő képesítésére és vizsgáira vonatkozó adatokat is. E során az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a vizsgázó neve, születési neve, a születési helye és születési ideje, anyja neve, felhasználónév, jelszó, telefonszám, fényképes személyazonosság igazolására alkalmas okmány másolata, oklevél másolata, díjfizetésre vonatkozó adatok, képesítésre és vizsgákra vonatkozó adatok, szakszolgálati engedély száma (amennyiben van

Érintett:
vizsgára jelentkező

Adatok forrása:
érintett, Adatkezelő

Adatkezelés célja:
online ügyintézés

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
az Lt. 3/A. § (10) bek. szerint a vizsga teljesítését követő 40 évig

Az online ügyintézéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője* valamint a szakmai felügyeletet ellátó légiközlekedési hatóság*. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az online ügyintézéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Személyazonosság igazolása

A vizsgabiztos a vizsgázót (a vizsgán megjelent személyt) személyazonossága igazolására hívja fel a vizsga megkezdése előtt. A vizsgabiztos megállapítja, hogy a megjelent személy azonos vagy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel. A személyazonosság igazolásával kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány adatai

Érintett:
vizsgán megjelent személy

Adatok forrása:
vizsgán megjelent személy

Adatkezelés célja:
személyazonosság megállapítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
személyazonosság megállapítása (megtekintés)

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő nevében eljáró vizsgabiztos férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a tiltakozáshoz, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsga lebonyolítása, a vizsgaeredmények rögzítése, jegyzőkönyvek kiállítása

A vizsgázók számítógépes elméleti vizsgát tesznek a kijelölt vizsgatermekben Miután minden vizsgázó befejezte a vizsgáit, a vizsgáztató lezárja a vizsgaalkalmat, és szinkronizálja a vizsga eredményeit a számítógépes vizsgáztató program és a megfelelő szakrendszer (eHivatal), valamint az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások között. A vizsgajegyzőkönyvet a vizsgáztató program generálja, amely jegyzőkönyv elektronikus, és amelyet a vizsgázónak nem kell aláírnia.

A számítógépes vizsgáztató program működésképtelensége esetén a vizsgát papír alapon is le lehet lebonyolítani, ebben az esetben a vizsgajegyzőkönyv is papír alapú. A papír alapú vizsga után az eredmények az eHivatalra is felvezetésre kerülnek. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:
A vizsgázók számítógépes elméleti vizsgát tesznek a kijelölt vizsgatermekben. Az alkalmazott számítógépes programokba a vizsgázók egyedi felhasználónévvel és jelszóval lépnek be. A vizsgajegyzőkönyvet a számítógépes program generálja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a vizsga ideje, helye, típusa, a vizsgázó neve, aláírása, természetes személyazonosító adatai, a vizsga alapján hozott döntés (a vizsgázó eredménye és értékelése)

Adatkezelés célja:
vizsga lebonyolítása, a vizsga eredményének rögzítése, vizsgajegyzőkönyv kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
az Lt. 3/A. § (10) bek. szerint a vizsga teljesítését követő 40 évig

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője*. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Oklevél kiállítása

Az Adatkezelő a sikeres vizsgát követően magyar és angol nyelven papír alapú oklevelet állít ki, amelyet postai úton küld el, vagy személyesen adja át az érintett részére. Továbbá amennyiben az érintett kéri, ismételten megküldi a szükséges dokumentumot. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
iktatószám, név, születési hely és idő, elvégeztt tanfolyam és tantárgyak neve, a tantárgyankénti eredmény százalékban megadva, a tantárgyak teljesítési időpontja, vizsgaalkalom száma, egyéb megjegyzés, kiállító intézmény neve és a kiállítás időpontja, dokumentum érvényességének időpontja, postai levelezési cím

Adatkezelés célja:
oklevél kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
az Lt. 3/A. § (10) bek. szerint a vizsga teljesítését követő 40 évig

Az oklevél kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az oklevél kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a tiltakozáshoz, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Kapcsolattartás, értesítés

Adatkezelő a vizsgázókkal elektronikus úton vagy telefonon tartja a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
név, kapcsolattartási adat (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés célja:
vizsgákkal kapcsolatos értesítések megküldése, kapcsolattartás

Érintett:
vizsgázó

Adatok forrása:
érintett

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
5 év

A kapcsolattartással kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolattartással kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Panaszkezelés

Adatkezelő fogadja és kivizsgálja a vizsgákkal kapcsolatos esetleges panaszokat. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
panaszos neve, panaszban előadott adatok, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat

Adatkezelés célja:
panaszkezelés

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel az Lt. 3/A. § (10) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
5 év, tekintettel a polgári jogi elévülési időre

A panaszkezeléssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A panaszkezeléssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.


Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

  • Rövidített elnevezés: NISZ Zrt.
  • Cégjegyzékszám: 01 10 041633
  • Adószám: 10585560-2-44
  • Székhely:1081 Budapest, Csokonai u. 3.
  • E-mail: info@nisz.hu
  • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés