UTÁNKÉPZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

Utánképzésre önkéntesen jelentkezők adatainak kezelése

Aki közlekedési bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetése során közúti közlekedési előéleti büntetőpontot szerez, annak a Kpt. 6.§ (2) bekezdése  értelmében lehetősége van arra, hogy személyesen, önkéntesen jelentkezzen az Adatkezelő által biztosított utánképzésre. 
Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az utánképzés sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. FIGYELEM! Az Adatkezelő felhívja az utánképzésre önként jelentkezők figyelmét arra, hogy jelentkezéskor csak a legszükségesebb, bekért adatokat bocsássák rendelkezésre. Az önkéntes utánképzés vonatkozásában az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély kategóriája, utánképzésre vonatkozó előéleti adatok, az utánképzés során, a kiválasztott programon való részvétel során keletkező adatok, az utánképzés sikeres teljesítésének eredménye.

Adatkezelés célja:
a Kpt.-ben, valamint a Kkt.-ben meghatározott utánképzésnek, mint közfeladatnak az Érintett részére történő biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, mely a GDPR 10. cikke szerint minősülő bűnügyi adatok kezelésére is vonatkozik, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja.

Adatkezelés időtartama:
az utánképzésre történő önkéntes jelentkezést követő 75 év.

Az önkéntes utánképzéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő speciálisan képzett és kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

Az önkéntes utánképzéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok az Adatkezelőnek a jelen tájékoztató 3. számú mellékletében felsorolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)  által kiadott engedéllyel rendelkező vállalkozások, az Adatkezelő szerződött partnerei részére kerülnek továbbításra. Utánképzési feladatokat ellátó, vizsgaszervező munkakört betöltő munkatársak papíralapon adják át átadás-átvétellel az utánképző vállalkozásoknak az iratanyagot. Az anyagokat az utánképzési foglalkozásvezetők (szakoktatók) ismerhetik meg az utánképzési foglalkozások megtartása céljából.

A közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 14. § (2) ea) pontjában foglaltak szerint a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmának meghatározása céljából történik adattovábbítás.

Továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a felsorolt hatóságok, bíróság részére.

Az Adatkezelő az önként jelentkező személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan (Utánképzés Szakrendszerben) kezeli.

Az önkéntes utánképzéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit külön fejezet tartalmazza. 
 

 

Utánképzésre kötelezettek adatainak kezelése

Utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek;

 • akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
 • akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
 • akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta. 

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett. Az utánképzés vonatkozásában az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély kategóriája, utánképzésre vonatkozó előéleti adatok, az utánképzés során, a kiválasztott programon való részvétel során keletkező adatok, az utánképzés sikeres teljesítésének eredménye.

Az utánképzés során eseti jelleggel az utánképzési programba-sorolás kapcsán a kezelhető adatok köre kiegészülhet az alábbiakkal: 

 • legmagasabb iskolai végzettség, szakképzettség, 
 • jövedelmi adatok, foglalkozására vonatkozó adat, 
 • jelenlegi, valami az előző 3 munkahelyére vonatkozó adatok 
  • -> munkahely azonosítására szolgáló adatok, 
  • -> a munkavégzés ideje -tól,-ig,
  • -> foglalkozás, munkakör
 • katonai szolgálat ideje.
 • Kategóriánként a vezetői engedélyekre vonatkozó adatok 
  • -> megszerzés ideje, 
  • -> hányadszorra sikerült, 
  • -> vezetett km
  • ->jogosítványbevonási adatok.
 • Közlekedési esemény bekövetkeztével kapcsolatos vélemény adatok.
 • Családi körülményeire vonatkozó adatok; 
  • -> Családi állapota, házasságkötés ideje, 
  • -> Házastárs: (életkora, neme, előforduló betegségek) 
  • -> Gyerekek: (életkora, foglalkozása, előforduló betegségek) 
  • -> Szülők: (életkora, foglalkozása, előforduló betegségek), Testvérek: (életkora, foglalkozása, előforduló betegségek)
 • Életmódjára vonatkozó adatok
 • Egészségi állapotára vonatkozó adatok

Adatkezelés célja:
a Kpt.-ben, valamint a KKt.-ben meghatározott utánképzésnek, mint közfeladatnak az Érintett részére történő biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, mely a GDPR 10. cikke szerint minősülő bűnügyi adatok kezelésére is vonatkozik, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja.

Adatkezelés időtartama:
az utánképzés megkezdését követő 75 év.

Az utánképzéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő speciálisan képzett és kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

Az utánképzéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által kiadott engedéllyel rendelkező vállalkozások, az Adatkezelő szerződött partnerei részére kerülnek továbbításra. Utánképzési feladatokat ellátó, vizsgaszervező munkakört betöltő munkatársak papíralapon adják át átadás-átvétellel az utánképző vállalkozásoknak az iratanyagot. Az anyagokat az utánképzési foglalkozásvezetők (szakoktatók, pszichológusok) ismerhetik meg az utánképzési foglalkozások megtartása céljából.

Valamint, a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a Kknyt. 14. § (2) ea) pontjában foglaltak szerint a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmának meghatározása céljából történik adattovábbítás.

Továbbá az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a felsorolt hatóságok, bíróság részére.

Az Adatkezelő az utánképzésre kötelezett természetes személy személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan (Utánképzés Szakrendszerben) kezeli.

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést az utánképzésre önként jelentkezővel összefüggésben, valamint a rendelkezésre álló személyes adatok alapján az utánképzés során elvégzett programba-sorolás, valamint az utánképzés sikeres elvégzése érdekében profilt alkot az utánképzésre kötelezettről.

Az utánképzéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

 • Adatfeldolgozó megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
 • Rövidített elnevezés: NISZ Zrt.
 • Cégjegyzékszám: 01 10 041633
 • Adószám: 10585560-2-44
 • Postacím: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
 • E-mail:  info@nisz.hu
 • Telefonszám: +36 1 459-4200
 • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés