Visszaélés-bejelentési rendszer

Tájékoztatás a visszaélés-bejelentési rendszer
(kivonat a Vizsgaközpont szabályzatából)

 

1. Mi az a visszaélés-bejelentési rendszer és miért van rá szükség?

A Vizsgaközpont a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben, és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, valamint a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően visszaélés-bejelentési rendszert (továbbiakban: Visszaélés-bejelentő rendszer) üzemeltet. 

A Vizsgaközpont mint közfeladatot ellátó gazdasági társaság elkötelezett amellett, hogy a működésébe vetett közbizalom növelése, valamint szolgáltatásai minőségének javítása érdekében a tevékenységével kapcsolatosan felmerülő visszaélés-bejelentéseket – elismerve azok jelentőségét a Vizsgaközpont működésének jobbá tételében – megfelelően kezelje, erre tekintettel a Visszaélés-bejelentő rendszer célja, a Vizsgaközpont tevékenységét érintő visszaélés-bejelentések egységes, szakszerű és hatékony kezelése.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Visszaélés-bejelentő rendszer nem alkalmazható azon panaszok, közérdekű bejelentések, vagy integritást sértő események bejelentésére és kivizsgálásra, továbbá olyan bejelentések fogadására, amely tárgyánál fogva valamely hatóság hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárásnak van helye.

2. Ki tehet bejelentést?

A Visszaélés-bejelentő rendszerbe a Vizsgaközpont munkavállalói, valamint a Vizsgaközponttal szerződéses jogviszonyban álló, vagy egyéb külső személyek tehetnek bejelentést, így különösen:

 • a Vizsgaközpont által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek a Vizsgaközpontnál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 • a Vizsgaközpont foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Vizsgaközponttal szerződéses kapcsolatban áll,
 • a Vizsgaközpont tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a Vizsgaközpont ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy,
 • a Vizsgaközponttal szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • a Vizsgaközpontnál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • a Vizsgaközponttal az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek az d), e) vagy g) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Vizsgaközponttal megszűnt.

3. A visszaélés-bejelentés megtételének módja

A Vizsgaközponthoz a bejelentést az alábbiak szerint lehet megtenni:

 • Szóban személyesen előterjesztve a Vizsgaközpont megfelelési tanácsadójánál.
 • Írásban

 

 • lezárt borítékban, személyesen benyújtva a Vizsgaközpont bármely ügyfélszolgálatán,
 • postai úton vagy futárszolgálat útján zárt borítékban az alábbi postacímre: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft., (Megfelelési tanácsadó részére) Budapest 1438, Pf. 477., a borítékon szükséges feltűntetni az „S.K.” jelzést is.,
 • e-mail útján a visszaelesbejelentes@kavk.hu címre megküldve.

Az írásbeli bejelentés a https://vizsgakozpont.hu/dokumentumtar oldalon található visszaélés-bejelentési nyomtatvány kitöltésével is benyújtható.


4. A visszaélés-bejelentés kivizsgálásának határideje

A bejelentés elintézésének határideje a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap. Különösen indokolt esetben, ha kivizsgálás várhatóan ennél hosszabb időt vesz igénybe, a megfelelési tanácsadó a bejelentőt az eredeti határidő letelte előtt írásban értesíti a kivizsgálás várható időpontjáról és a határidő meghosszabbodásának indokáról, azonban a bejelentés kivizsgálásának határideje ebben az esetben sem haladhatja meg a három hónapot.
A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 • a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

5. Intézkedés

Miután a bejelentést a Vizsgaközpont öt tagból álló visszaélés-bejelentést elbíráló testülete (a továbbiakban: Testület) elbírálta, a Testület döntését tartalmazó válaszlevél-tervezetet a megfelelési tanácsadó készíti el és gondoskodik annak bejelentő részére történő kiküldéséről a Testület döntését követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül. 

A Testület elbírálását követően – amennyiben a bejelentés megalapozottnak bizonyult – a Vizsgaközpont gondoskodik az alábbi intézkedésekről:

 • a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról,
 • a feltárt hibák okainak megszüntetéséről,
 • az okozott sérelem – elsősorban egyeztetésen alapuló – orvoslásáról,
 • indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.

Ha a vizsgálat, illetve a Testület a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg, a Vizsgaközpont a bejelentést elutasítja, illetve amennyiben további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Vizsgaközpont lezárja.

6. Adatkezelés

A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Vizsgaközpont az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat alkalmazza.

 


Nyomtatvány a visszaélés bejelentéshez >>

A visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató >>