KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI SZAKEMBEREK VIZSGÁZTATÁSÁVAL ÉS VIZSGÁZATÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

A Kkt. 46/A. §-a alapján az Adatkezelő jogosult a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásával összefüggésben a vizsgázó személyes és egészségi állapotra vonatkozó különleges adatait kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – nyilvántartani.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. A közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatása vonatkozásában az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély kategóriája, elméleti vizsgaeredmény, gyakorlati vizsgaeredmény, képzési óraszám, vizsgaidőpont, alkalmassági minősítés, egészségi állapotra vonatkozó adatok, munkaalkalmassági vélemény, képzéshez szükséges végzettség, aláírás, fénykép, meglévő képesítési adatok (pl.: ADR)

Adatkezelés célja:
a Kpt.-ben, valamint Kkt.-ben meghatározott, a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásának, mint közfeladatnak az Érintett részére történő biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja.

Adatkezelés időtartama:
közúti közlekedési szakemberek részére biztosított vizsgára történő jelentkezést követő 50 év., vizsgaeredmények tekintetében 5 év.

A közúti közlekedési szakemberek részére biztosított vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

Az Adatkezelő adatgyűjtési tevékenysége kettős. 

  • Egyes tevékenységi körök esetében előfordul, hogy a kezelt adatok forrása maga az érintett, tehát az Adatkezelő közvetlenül az érintettől kapja meg a személyes adatokat.
  • Más esetben azonban az adatgyűjtési tevékenységbe beékelődik az érintett képzőhely/iskolája/oktatási központja, mely esetben az Adatkezelő nem az érintettől, hanem a képző helytől kapja a személyes adatokat, mely esetben a pontosság elvének betartása kapcsán az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a kapott adatok pontosságára. 

A közúti közlekedési szakemberek részére biztosított vizsgával kapcsolatban adattovábbítás történik a képző hely irányába a vizsgaeredményről, valamint a továbbítás címzettjei az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), Kormányhivatalok, Állami Nyomda („A” kategóriás biztonsági okmány, plasztikkártya). A Katvizs. program továbbít adatokat a BM nyilvántartásába, a sikeres forgalmi vizsgát követően, amely eredményeként az érintett egyből mehet a forgalmi vizsga után a vezetői engedélyének kiállításának ügyintézésre az ország bármely Okmányirodájába. Továbbá a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a Kknyt. 14. § (2) ea) pontjában foglaltak szerint a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmának meghatározása céljából történik adattovábbítás.

A fentieken felül az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a felsorolt hatóságok, bíróság részére.

Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan (KATVIZS, KATVIZS Pénztár, SZEV, PALLASZ Szakrendszerekben) kezeli.

A közúti közlekedési szakemberek részére biztosított vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a külön fejezet tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

  • Adatfeldolgozó megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
  • Rövidített elnevezés: NISZ Zrt.
  • Cégjegyzékszám: 01 10 041633
  • Adószám: 10585560-2-44
  • Postacím: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
  • E-mail:  info@nisz.hu
  • Telefonszám: +36-1-459-4200
  • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés