TÁVPILÓTÁK VIZSGÁZTATÁSA

A pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái alapképesítés, kiegészítő képesítés, a standard forgatókönyvek, valamint a drón pilóta képesítés esetén a vizsgákat az Adatkezelő bonyolítja le az alábbi jogszabályok rendelkezései alapján:

  • 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról,
  • 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól,
  • a BIZOTTSÁG (EU) 2019/947 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. május 24.) a pilóta nélküli légi járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról.

A közlekedésért felelős minisztérium honlapján közzétette az általa meghatározott Vizsgakövetelményeket, Vizsgaszabályzatot és Ügyviteli rendet: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/legugyi-szakszolgalati-hatosagi-foosztaly. A 6/2021. ITM rendelet 4. § (3) bek. szerint az Adatkezelő, mint vizsgaközpont a vizsgáztatást a légiközlekedési hatóság által meghatározott Tantervi és Vizsgakövetelmény, valamint Vizsgaszabályzat alapján hajtja végre.
 


Vizsgára jelentések

A vizsgázót a képzőszerv jelenti be vizsgára a vonatkozó űrlapon keresztül. A tanuló vizsgára bocsátása feltételeinek teljesülését az Adatkezelő, mint vizsgaközpont a vizsga előtt ellenőrzi. A vizsgára jelentésekkel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsga típusa, a vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, a vizsgán való részvétel feltételei: betöltött 16. életév, a tanfolyam elvégzése, a képzési díj befizetése, a vizsgadíj befizetése, a „Pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótái kiegészítő képesítés” (A2 vizsga, UAS.OPEN.030-as vizsga) esetén nyilatkozat az önállóan végzett gyakorlati képzés teljesítéséről.

Érintett:
vizsgára jelentkező

Adatok forrása:
képzőszerv, érintett

Adatkezelés célja:
vizsgára jelentkezés elbírálása, vizsga szervezése, vizsgaidőpont kihirdetése

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a 6/2021. ITM rendelet 4. § (1), (3), (6) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
a vizsga elvégzése, valamint a törlési kötelezettség beállta (törléshez való jog gyakorlása)

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgára bejelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Személyazonosság igazolása

A vizsgabiztos a vizsgázót (a vizsgán megjelent személyt) személyazonossága igazolására hívja fel a vizsga megkezdése előtt. A vizsgabiztos megállapítja, hogy a megjelent személy azonos vagy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel. A személyazonosság igazolásával kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány adatai

Érintett:
vizsgán megjelent személy

Adatok forrása:
vizsgán megjelent személy

Adatkezelés célja:
személyazonosság megállapítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a 6/2021. ITM rendelet 4. § (1), (3), (6) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
személyazonosság megállapítása (megtekintés)

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő nevében eljáró vizsgabiztos férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a tiltakozáshoz, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsga lebonyolítása, a vizsgaeredmények rögzítése, jegyzőkönyvek kiállítása

A vizsgázók számítógépes elméleti vizsgát tesznek a kijelölt vizsgatermekben. A vizsgabiztosok a vizsgáztatás lebonyolítását az erre rendszeresített tableteken keresztül végzik. A tableteken az ún. KVAR SZEV nevű alkalmazás kerül használatra, amely alkalmazás használata regisztrációhoz kötött. A KVAR SZEV vizsga esetében a jegyzőkönyv elektronikus, amelyet a vizsgaszervezők hoznak létre a KVAR rendszerben. A jegyzőkönyvet csak a vizsgához rendelt vizsgabiztos látja az alkalmazásban.

A képzőszervi (gyakorlati) vizsga papír alapú. A képzőszervi vizsgajegyzőkönyv előkészítéséről az e feladatra kijelölt vizsgaszervező gondoskodik. A gyakorlati vizsga során a vizsgabiztos a vizsgák lezárultakor rögzíti a vizsga eredményeket, kitölti a vizsgajegyzőkönyvet. A vizsgaszervező a vizsgadokumentációt (a jegyzőkönyv minden oldalát) az erre a célra rendszeresített körbélyegzővel hitelesíti. A vizsgaszervező a lezajlott gyakorlati vizsgák eredményét a vizsgajegyzőkönyvek visszavételét követően a KVAR rendszerbe viszi fel.

A vizsgabiztos minden esetben jegyzőkönyvet vesz fel a Vizsgaszabályzat szerinti rendkívüli eseményről. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a vizsga ideje, helye, típusa, a vizsgázó neve, természetes személyazonosító adatai, a vizsga alapján hozott döntés (a vizsgázó értékelése); rendkívüli esemény esetén: eset tényszerű leírása, az érintettek azonosító adatai (név, születési idő és hely) és nyilatkozatai, aláírásuk

Érintett:
vizsgázó

Adatok forrása:
érintett, vizsgabiztos

Adatkezelés célja:
vizsga lebonyolítása, a vizsga eredményének rögzítése, vizsgajegyzőkönyv kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a 6/2021. ITM rendelet 4. § (1), (3) - bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
a vizsga elvégzése, a vizsgaeredményeket - ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – az online képzés teljesítéséről szóló igazolás, a kompetenciatanúsítvány, a standard forgatókönyvek szerinti üzemeltetéshez szükséges bizonyítvány és a pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány időbeli hatályának megszűnését követő öt év

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Vizsgabizonyítvány, kompetenciatanúsítvány kiállítása

A mindenkori Vizsgaszabályzatban meghatározott igazolványok (Igazolás távpilóta online képzés teljesítéséről, Távpilóta kompetenciatanúsítvány, Pilóta nélküli légijármű irányítói igazolvány, Távpilóta igazolvány STS elméleti ismeretekről) kiállítását az Adatkezelő vizsgaszervezője a KVAR rendszeren keresztül végzi. Az igazolványok kézbesítése elektronikus okmánykiállítás keretében, a KVAR rendszerben beállított, az adott vizsgázóhoz tartozó e-mail címre való megküldéssel történik. Az e-mail címekre való kiküldést a vizsgaszervező indítja a KVAR rendszeren keresztül. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, okmány azonosítószám, okmány érvényességi ideje, továbbá az okmányon szereplő QR-kód alapján beolvasható adatok: Okmány saját azonosítószáma vizsgakategória, vizsga időpontja, születési név, születési hely és időpont, anyja neve, e-mail-cím

Érintett:
vizsgázó

Adatok forrása:
érintett

Adatkezelés célja:
vizsgabizonyítvány és kompetenciatanúsítvány kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a 6/2021. ITM rendelet 4. § (1), (3), (7) - bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
a vizsga elvégzése, a vizsgaeredményeket - ezek hitelességének utólagos igazolása céljából - a kompetenciatanúsítvány időbeli hatályának megszűnését követő öt év

A dokumentumok kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A dokumentumok kiállításával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a tiltakozáshoz, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Kapcsolattartás, értesítés

Adatkezelő a vizsgázókkal elektronikus úton vagy telefonon tartja a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási adat (e-mail cím, telefonszám)

Adatkezelés célja:
vizsgákkal kapcsolatos értesítések megküldése, kapcsolattartás

Érintett:
vizsgázó

Adatok forrása:
érintett

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a 6/2021. ITM rendelet 4. § (1), (3) - bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
5 év tekintettel a polgári jogi elévülési időre

A kapcsolattartással kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolattartással kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.
 

 

Panaszkezelés

Adatkezelő fogadja és kivizsgálja a vizsgákkal kapcsolatos esetleges panaszokat. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, panaszban előadott adatok, a panasz kivizsgálásához szükséges egyéb adat

Adatkezelés célja:
panaszkezelés

Érintett:
panaszos

Adatok forrása:
érintett, Adatkezelő

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a 6/2021. ITM rendelet 4. § (1), (3) - bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
5 év, tekintettel a polgári jogi elévülési időre

A panaszkezeléssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A panaszkezeléssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.


Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

  • Rövidített elnevezés: SDA Informatika Zrt.
  • Cégjegyzékszám:     01 10 140314
  • Adószám: 11684057-2-43
  • Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
  • E-mail: ceo@sdainformatika.hu 
  • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés