PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

A közúti járművezetők/ járművezető jelöltek közlekedéspszichológiai pályaalkalmassági vizsgálatának (a továbbiakban: PÁV) célja, annak a megállapítása, hogy a gépjárművezető:

  • rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez;
  • rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;
  • képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket.

PÁV vizsgálatra jelentkezés

A jelentkezőnek a PÁV elvégzése előtt jelentkeznie kell a vizsgálatra. Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat esetében a kezdeményező vagy a megkereső szerv írásbeli megkeresése alapján a jogszabályban meghatározott módon. A vizsgálatok lefolytatása az Adatkezelő 1082 Budapest Vajdahunyad utca 45. szám alatti telephelyén zajlik. Ennek keretében a jelentkezés során az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

Jelentkezés papír alapú dokumentumon

Kezelt személyes adatok köre:
név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím (értesítési cím), jogosítvány adatai (kategóriák, kiállítás dátuma, megszerzés ideje, érvényesség ideje, korlátozás kódja, száma), vezetői engedély bevonására vonatkozó adatok (bevont kategória, és a bevonás időtartama); egy további személyazonosító okmány száma, választott PÁV kategória, PÁV előzmények (mikor és hol vizsgázott), e-mail cím, telefonszám, aláírás, számlázási cím, egészségügy 1. vagy 2. csoportú egészségi vélemény

Adatkezelés célja:
A PÁV vizsgálatra való jelentkezés során az ügyfél azonosítása, visszaélések, jogosulatlan adatkezelés megakadályozása harmadik fél részéről

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
a díj megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén az ügyfél jelentkezését törölni kell

Az adatok forrása:
érintett, és a központi közúti közlekedési nyilvántartó

Jelentkezés az elektronikus felületen keresztül

Kezelt személyes adatok köre:
név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, értesítési cím, jogosítvány adatai (kategóriák, kiállítás dátuma, megszerzés ideje, érvényesség ideje, korlátozás kódja, száma); egy további személyazonosító okmány száma, választott PÁV kategória, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi vélemény sorszáma, típusa, lejárati ideje, számlázási cím, jelentkezésilap

Adatkezelés célja:
A PÁV vizsgálatra való jelentkezés során az ügyfél azonosítása, visszaélések, jogosulatlan adatkezelés megakadályozása, harmadik fél részéről

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
a díj megfizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén az ügyfél jelentkezését törölni kell

 

Az adatok forrása:
érintett, és a központi közúti közlekedési nyilvántartó, Vezetőiengedély-Nyilvántartás és az Összerendelési Nyilvántartás

A PÁV-ra jelentkezés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, valamint a vizsgálatban részt vevők férnek hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A PÁV-ra jelentkezés céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat (előzetes, időszakos, rendkívüli)

Az alkalmassági vizsgálat 2 fő vizsgálati szakaszból és a végén tanúsításból áll, mely pályaalkalmassági vélemény néven kerül kibocsátásra.

A vizsgálat első szakasza előzetes PÁV I. esetén egy ún. strukturált interjú, amely során a jelölt érintett beszélget a kijelölt pszichológussal. Időszakos PÁV I. illetve előzetes PÁV II. és PÁV III. esetén ez egy önkitöltő kérdőív. (explorációs kérdőív). A képességteszt vizsgálatokat személyiség kizáró ok gyanúja esetén a teljesítményvizsgálatokat szóbeli exploráció, és személyiségteszt-felvételek követik, bizonyos esetekben a személyes visszajelzés elmarad és átadás helyett postai úton kap tanúsítványt/döntést az érintett.

A felülvizsgálati eljárás során a képességteszteket és az explorációt megelőzi egy rövid beszélgetés az előző vizsgálat eredményeiről, a sikertelenség lehetséges okairól, a sikerhez szükséges elvárt eredményről, a munkavégzés legoptimálisabb módjairól.

A vizsgálat második szakasza ún. műszeres képességvizsgálatokból és személyiségtesztekből áll. A vizsgálatok alapja az ART2020 közlekedéspszichológiai tesztberendezés, amely az osztrák Kuratorium für Verkehrssicherheit által készített képesség- és személyiségvizsgálati teszteket és kérdőíveket tartalmazó eszköz. A képességtesztek között van: figyelemvizsgálat, monotóniatűrés, reaktív terhelhetőséget mérő teszt, döntés reakciókészséget, illetve szem-kéz-láb koordinációt mérő tesztek. 

Ezek részletesen:

  • VPT.2: Közlekedésspecifikus személyiségteszt
  • FRF.2: Kockázatvállalási kérdőív
  • VIP.2: Közlekedésspecifikus Itemtár
  • TAAK: Ittas vezetés kérdőív

Ezen kívül használatban vannak még projektív személyiségtesztek a közlekedés biztonsága érdekében: Rorschach-próba, Zulliger-teszt, Szondi teszt, Lüscher teszt.

Kezelt személyes adatok köre:
név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, vezetői engedély száma, bűnügyi személyes adat (büntetett előéletre vonatkozó személyes adat), egészségügyi adatok a fizikai és pszichés állapotról; a berendezésekből kikerülő eredménylapokon kezelt személyes adatok: az ügyfél PÁV vizsgálati ügyének száma és az életkora

Adatkezelés célja:
A pályaalkalmasság megállapítása, adatgyűjtés a hazai populációra vonatkozó statisztikai elemzésekhez, a hazai viszonyítási alapok (eloszlás, sztenderdértékek, korcsoportbeli különbségek stb.) Ennek célja pedig a szakmai pontosság, esélyegyenlőség, méltányosság biztosítása

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
A PÁV vizsgálat elvégzése, az alkalmasságról szóló tanúsítvány és igazolás kiadása 80 év, a vizsgálati eredmények 80 év

Határozatok továbbítása:
Érintett, valamint a vizsgálatot elrendelő hatóság (rendőrség, bíróság, ügyészség) munkáltató

A PÁV vizsgálat során az adatokat közvetlenül az érintett természetes személyek által megadott adatokon (a pszichológus által feltett és az ún. önkitöltéssel a kérdőívre adott válaszok) és a természetes személyekről megfigyelt adatokon (például a fenti berendezéseken gyűjtött vizsgálati adatok) alapulnak, így ezek kizárólag automatizált döntésen alapuló adatkezelések is egyben.  

A PÁV vizsgálat elvégzése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

A műszeres vizsgálatok tekintetében az érintett saját helyzetével kapcsolatban tiltakozhat az adatkezelés ellen, mivel az adatkezelés jogalapja a 6. cikk (1) bekezdés e) pontja.
Az adatkezelés azonban az adatkezelő kényszerítő erejű jogos érdeke esetén folytatható, ez pedig felülírja az érintett érdekeit, jogait, szabadságait. (Kiemelten hasznos a társadalom számára, hogy a vizsgálatban érintett személy közlekedéspszichológiai mérésen essen át, és kiderüljön, hogy az érintett alkalmas-e a PÁV alapjául szolgáló közlekedési tevékenységek végzésére. Kiemelt közérdek tehát, a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képesség, a közlekedési helyzetekhez való alkalmazkodás, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviselése, közlekedésbe beilleszkedni képes személy személyiségének vizsgálata. Amennyiben tiltakozik az érintett, és nem kívánja az automatizált adatfeldolgozást, a PÁV vizsgálat nem végezhető el, és nem kaphat a vizsgálat elvégzéséről szóló igazolást, tekintettel arra, hogy az eredménytelennek minősül.

 

Pályaalkalmassági igazolás kérése

Ha a PÁV minősítést nem tudja megfelelő dokumentummal igazolni, akkor igazolási kérelmet kell benyújtania, amely elektronikusan a https://ekapu.kavk.hu/ honlapon található adatlap kitöltésével kérhető.

Kezelt személyes adatok köre:
Név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, 1976. előtt születettek esetén személyi szám, vezetői engedély száma, kategória, megszerzés dátuma, PÁV vizsgálat helye és időpontja, PÁV kategória, kezelői bizonyítvány száma, lakcím, értesítési cím, értesítési telefonszám, e-mail cím, aláírás papír alapon történő benyújtás esetén

Adatkezelés célja:
A pályaalkalmasságról szóló igazolás kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
Az alkalmasságról szóló tanúsítvány és igazolás kiadása 80 év, a vizsgálati eredmények 80 év

Az adatok forrása:
Érintett, PÁV nyilvántartás

Az igazolás kérésével kapcsolatban a kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő fér hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az igazolás kérésével kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Igazságügyi szakértői vélemény

Kezelt személyes adatok köre:
név, születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, vezetői engedély adatai (száma, kategória, megszerzés dátuma), esetleges korábbi PÁV vizsgálat helye és időpontja, korábban megszerzett PÁV kategória, kezelői bizonyítvány száma, lakcím, értesítési cím, értesítési telefonszám, e-mail cím, aláírás, állampolgárság, útlevél, személyi okmány száma

Adatkezelés célja:
az igazságügyi szakértői vizsgálat elvégzése

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
10 év

Az adatok forrása:
érintett, PÁV nyilvántartás

Az igazságügyi szakértői vélemény céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja.

 

Igazságügyi szakértői vizsgálatok lefgolytatásával kapcsolatos adatkezelések

Kezelt személyes adatok köre: név, születési név, születési hely, születési idő, vezetői engedély száma, kategória, megszerzés dátuma, PÁV vizsgálat helye és időpontja, PÁV kategória, kezelői bizonyítvány száma, lakcím, értesítési cím, értesítési telefonszám, e-mail cím, aláírás, állampolgárság, útlevél, személyi okmány száma.

Adatkezelés célja:
a pályaalkalmasság megállapítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. Cikk (1) e)), valamint az érintett foglalkoztatását szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése (GDPR 9. Cikk (2) b))

Adatkezelés időtartama:
10 év

Az adatok forrása:
érintett, PÁV nyilvántartás

Az igazságügyi szakértői vizsgálatok lefolytatása céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.