MOZGÓKÉP ÉS HANG RÖGZÍTÉSÉRE ALKALMAS RENDSZER ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) használatában álló ingatlanok területén üzemelő mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszerrel (kamera rendszerrel) kapcsolatban megvalósított adatkezelésekről nyújt tájékoztatást.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszerek működése szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok és a kapcsolódó dokumentumok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete, a legfontosabb fogalmak ismertetését pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő megnevezése:
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezés:
KAV Nonprofit Kft.

Székhely:
1033 Budapest, Polgár utca 8-10.

Cégjegyzékszám:
01 09 333264

Adószám:
26580708241

Postacím:
1438 Budapest, Pf. 477.

E-mail:
info@kavk.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: 
dr. Bárány Barbara, adatvedelem@kavk.hu

 

MOZGÓKÉP ÉS HANG RÖGZÍTÉSÉRE ALKALMAS RENDSZERREL KAPCSOLATBAN MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉSEK

Személyi- és vagyonvédelmi célból végzett adatkezelés

Az Adatkezelő élőképes megfigyelést, valamint a felvétel rögzítését lehetővé tevő – analóg és IP kamerákból álló – mozgókép és hang rögzítésre alkalmas kamera rendszert üzemeltet a használatában álló közönség számára nyilvános területeken. A kamerák üzemeltetésének célja elsősorban a különböző nemvárt események, incidensek megelőzése, vagy azonosítása és felderítése. A mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti – így különösen öltözőben, mosdóban, illemhelyen – nem üzemel. Ennek keretében az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat

Kezelt személyes adatok köre:
a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer által megfigyelt területre belépő személy (munkavállaló, az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, látógató, ügyfél, vizsgázó) képmása, az érintett felvételen látható cselekvése, a felvétel készítésének napja és ideje (ez az egyes kirendeltségeken eltérhet).

Adatkezelés célja:
az emberi élet és testi épség védelme, illetve vagyonvédelem, különös tekintettel a megfigyelt területekre történő jogosulatlan belépés, a lopások, csalások, visszaélések és más bűncselekmények megelőzésére, megakadályozására

Adatkezelés jogalapja:
az Adatkezelő személyi- és vagyonvédelem biztosításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Adatkezelés időtartama:
a megfigyelt területeket, az azokon elhelyezett kamerák számát, illetve az általuk rögzített felvételek tárolásának pontos időtartamát az egyes kirendeltségeken található tájékoztatók tartalmazzák.

A személyi- és vagyonvédelmi célból kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a Adatkezelő, valamint a kamerák üzemeltetését ellátó  társaság ill. személy férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A személyi- és vagyonvédelmi célból kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza. 

 

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő, az adatfeldolgozó, illetve munkavállalóik a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer útján rögzített személyes adatok megismerésére kizárólag az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelméhez, valamint vagyonvédelemhez kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az Adatkezelő rendelkezik hatásvizsgálattal a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer keretében végzett adatkezelésekről.

Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer útján rögzített képek rögzítésére és továbbítására szolgáló zárt rendszerhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a rendszert minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. A rendszerhez hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az Adatkezelő munkavállalói, valamint az adatfeldolgozó írásos nyilatkozatban szigorú titoktartást vállalnak, és a munkavégzés során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Technikai intézkedések

Adatkezelő az általa üzemeltetett vagy használt épületeket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, feldolgozott és tárolt adatokat különböző védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, rácsok, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszer, tűzvédelmi rendszerek).

A mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer útján rögzített képek kifejezetten erre a célra kialakított biztonsági helyiségben elhelyezett dedikált szerveren kerülnek tárolásra. 

Az Adatkezelő a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer útján rögzített személyes adatokat azok titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer útján rögzített képeket az adatokat hálózati, infrastrukturális és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal) biztosítja. Az Adatkezelő folyamatosan monitorozza az adatvédelmi incidenseket. 

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. Az Adatkezelő a fejlesztések során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

 

AZ ÖN JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

Előzetes tájékoztatás

Az Adatkezelő az Szvtv. 28. § (2) bekezdés c) pontja alapján köteles jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon – köteles figyelemfelhívó jelzést elhelyezni, hogy az adott területen mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer működik. E figyelemfelhívó jelzés mintáját jelent Tájékoztató 5. számú melléklete tartalmazza.

Az Adatkezelő továbbá – az Szvtv. 28. § (2) bekezdés d) pontjára tekintettel – ismertetést helyez el minden épület bejáratánál, amely tartalmazza a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvétel készítésének, tárolásának céljait, az adatkezelés jogalapját, a felvétel tárolásának helyét, a tárolás időtartamát, a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyét, az adatok megismerésére jogosult személyek körét, továbbá érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezéseket. 
 

Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • az Ön jogai;
 • az Ön jogorvoslati lehetőségei; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.
   

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokat tartalmazó felvétel másolatának rendelkezésére bocsátását is. Erre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben közli az Adatkezelővel, hogy melyik napon és – 2 órás idősávban – mikor lépett be a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer által megfigyelt területre. 

FIGYELEM! A másolat kiadása nem sértheti más személy alapvető jogait és szabadságait. Következésképpen az Adatkezelő minden olyan adatot felismerhetetlenné tesz a felvételen, amely más természetes személyre vonatkozik, és amelynek kezeléséhez Önnek nem fűződik jogos érdeke.

FIGYELEM! Az Adatkezelő – az Szvtv. 31. §-a alapján – köteles a rögzített képfelvétel megismerésének okát és idejét, valamint a megismerő személyét jegyzőkönyvben rögzíteni.

Helyesbítés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Ez a mozgókép és hang rögzítésre alkalmas rendszer útján kezelt személyes adatok esetében azt jelenti, hogy Ön minden további nélkül kérheti a felvétel rögzítése napjának és idejének módosítását, amennyiben azt a rendszer nem megfelelő módon rögzítette. A képfelvétel esetén a felvétel tartalmának helyesbítésére nincs mód. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti. 

Törlés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére;
 • adatainak kezelése jogellenes, például, ha az Adatkezelő megfelelő jogalap nélkül kezeli adatait;
 • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges;
 • Ön a tiltakozás jogával élt és a kérelmében leírtak alapján az adatkezelés megszüntetése indokolt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a tiltakozáshoz való jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat. 

Az adatkezelés korlátozása

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ebben az esetben a Tájékoztató II. fejezetében foglalt megőrzési időkön belül kérheti, hogy az Adatkezelő a felvételt ne törölje.

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az Ön hozzájárulása alapján;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
 • fontos közérdek.

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Tiltakozás

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból fakadóan tiltakozhat személyes adatainak fentiekben vázolt kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha:

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az Adatkezelő által ellátott közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges.

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja a kérelmében vázolt okokat és összeveti azokat az adatok kezelését megalapozó okokkal, majd e vizsgálat függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.

Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. 

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9-11.
 • Telefon: +36-1-391-1400.
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Online ügyindítás: http://www.naih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.


MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet IDE kattintva érhető el
2. sz. melléklet IDE kattintva érhető el
3. sz. melléklet IDE kattintva érhető el
4.sz. melléklet IDE kattintva érhető el
5. sz. melléklet IDE kattintva érhető el