ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által a vezető beosztású munkavállalót érintő összeférhetetlenség bejelentésével kapcsolatban megvalósított adatkezeléseiről nyújt tájékoztatást.

 

Az adatkezelő megnevezése

A Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait. 

Adatkezelő megnevezése: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: KAV Nonprofit Kft.
 • Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-333264
 • Adószám: 26580708-2-41
 • Postacím: 1438 Budapest, Pf. 477.
 • Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: dr. Bárány Barbara, adatvedelem@kavk.hu

 

Vezető beosztású munkavállalót érintő összeférhetetlenség bejelentésével kapcsolatban megvalósított adatkezelések

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokról szóló 1/2023. (X.31.) ÉKM irányelvnek (a továbbiakban: „Irányelv”) való megfelelés érdekében az Adatkezelő nyilatkoztatja a vezetői beosztású munkaviszonyban álló munkavállalóit, hogy vele szemben – saját maga vagy hozzátartozója okán - fennáll-e a fenti irányelv szerinti összeférhetetlenség vagy sem. A vezető beosztású munkavállaló ennek megfelelően köteles írásban, a rendelkezésére bocsátott nyilatkozat minta kitöltésével bejelenteni az Adatkezelőn keresztül az Építési és Közlekedési Minisztérium társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkár felé, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha munkaviszonyának, vezetői megbízatásának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül.

A vezetői összeférhetetlenségi nyilatkozatokat az Adatkezelő gyűjti és jelen Tájékoztató szerinti időtartamig őrzi.

Ennek keretében az Adatkezelő az alábbiak szerint kezel személyes adatokat:

 • Kezelt személyes adatok köre: vezető beosztású munkavállaló neve, munkaköre, telefonszáma, e-mail címe, gazdálkodó szervezetben való részesedésére vonatkozó adatok, hozzátartozó neve és gazdálkodó szervezetben való részesedésére vonatkozó adatok. 
 • Adatkezelés célja: Építési és Közlekedési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokról szóló 1/2023. (X.31.) ÉKM irányelvnek való megfelelés biztosítása. 
 • Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
 • Adatkezelés időtartama: 6 hónap. 

A vezető beosztású munkavállalót érintő összeférhetetlenség bejelentésével kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen a Adatkezelő férhet hozzá és összeférhetetlenség fennállta esetén továbbításra kerül Építési és Közlekedési Minisztérium társaságfelügyeletért felelős helyettes államtitkár részére. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A munkáltatói felelősségbiztosítás kapcsán kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza. 

 

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

Technikai intézkedések

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten. Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől. Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN). 

Az Adatkezelő mindent megtesz azért, hogy informatikai eszközei, szoftverei folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztései során olyan rendszereket alakít ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés. Az Adatkezelő szervere védetten és zártan található.

 

Az Ön jogai

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával.

Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

 • személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
 • az Ön jogai;
 • az Ön jogorvoslati lehetőségei; 
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

Törlés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: 

 • az adatkezelés célja már nem áll fenn és továbbiakban nincs szükség az adott adatok kezelésére; 
 • adatainak kezelése jogellenes, például, ha az Adatkezelő megfelelő jogalap nélkül kezeli adatait; 
 • adatait valamely jogszabály előírásának teljesítéséhez törölni szükséges; 
 • Ön a tiltakozás jogával élt és a kérelmében leírtak alapján az adatkezelés megszüntetése indokolt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

Az adatkezelés korlátozása

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben: 

 • aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást; 
 • a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését. A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

 • az érintett hozzájárulása alapján; 
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme; 
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme; 
 • fontos közérdek. 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Tiltakozás

Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból fakadóan tiltakozhat személyes adatainak fentiekben vázolt kezelése ellen és annak a továbbiakban történő megszüntetését kérheti, ha: 

 • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; 
 • az adatkezelés az Adatkezelő által ellátott közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges; 

Ilyen esetben az Adatkezelő megvizsgálja a kérelmében vázolt okokat és összeveti azokat az adatok kezelését megalapozó okokkal, majd e vizsgálat függvényében szünteti meg az adatok további kezelését.

Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárás

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt. 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről. 

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

 

Az Ön jogorvoslati lehetőségei 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9-11.
 • Telefon: +36-1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu
 • Honlap: http://www.naih.hu
 • Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.


1. számú melléklet - A vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
 • a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
 • 1/2023. (X.31.) ÉKM irányelv.

 
2. számú melléklet - A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
 • adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.