HAJÓZÁSI VIZSGAKÖZPONT ADATKEZELÉSEI

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bekezdése értelmében a hajózási képesítések megszerzéséhez szükséges vizsgáztatást a Kormány által rendeletben kijelölt, kizárólagos állami tulajdonban álló vagy az általa alapított nonprofit szervezet (vizsgaközpont/Adatkezelő) végzi. A hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet alapján 2020. január 1. napjától az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat országos működési területtel az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő által lebonyolított vizsgák rendjére vonatkozóan irányadó az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) által jóváhagyott „A hajózási képesítő vizsgák lebonyolításáról szóló szabályzata (Hajózási vizsgaszabályzat)”. A vizsgákkal kapcsolatos egyéb információ a https://vizsgakozpont.hu/hajozas weboldalon érhető el.

 

Regisztráció az eHivatal programban

A belvízi kedvtelési célú hajózási vizsga esetében a vizsgára jelentkezők választhatják a papír alapú ügyintézés helyett az eHivatal programon keresztüli online ügyintézést, ennek előfeltétele a regisztráció. A regisztráció önkéntes. A regisztrációs kérelmekkel kapcsolatban az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
azonosító szám, születési dátum, felhasználónév, jelszó

Adatkezelés célja:
az eHivatal elektronikus felületekhez történő regisztrációs kérelmek teljesítése a programhoz történő hozzáférés érdekében

Adatkezelés jogalapja:
az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint

Adatkezelés időtartama:
profil érvényessége

A regisztrációs kérelmekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője (ÉKM). Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztrációs kérelmekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Vizsgára jelentkezések (vizsga, javítóvizsga, megismételt vizsga)

A képzésben résztvevőt vizsgára a képzőszervezet, vagy maga az érintett jelentheti be papír alapon, vagy a belvízi kedvtelési célú hajózás esetében az eHivatal felületén keresztül. A vizsgára jelentkezésekkel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a képzőszervezet/regisztrált szervezet neve, vizsga típusa, a vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, a vizsgázó állampolgársága, egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok, továbbá hajózási képesítéshez kötött foglalkozásától vagy járművezetéstől eltiltás hatálya alatt nem áll

A jelentkezéshez csatolni kell:

a) képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolást
b) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot
c) a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott, a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2-4. számú mellékletben előírt egyéb okmányokat
d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tud úszni

Adatok forrása:
képzőszervezet, érintett

Adatkezelés célja:
vizsgára jelentkezés elbírálása, vizsgaidőpont kihirdetése

Adatkezelés jogalapja: 

 • az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bek.-re, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 5. § (1) bek.-ben foglaltakra; 
 • GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok (egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok) esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. § (4a) bek.-ben foglaltakra;
 • GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok (bűnügyi személyes adatok) esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 48/A. § (4a) bek.-ben foglaltakra.

Adatkezelés időtartama:
egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok esetében a vizsgára jelentkezéstől számítottan két év, a vizsgára jelentkező és a vizsgát tett személy természetes személyazonosító adatai, képesítéssel kapcsolatos adatai esetében – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – a vizsga letételét követő 40 év

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgára bejelentkezéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Mentesítési kérelem

A vizsgára jelentkező a Vizsgaszabályzatban írtak szerint bizonyos esetekben mentesítést kaphat a vizsgák alól. A mentesítési kérelemmel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a kérelmező neve, a kérelmező születési helye, a kérelmező születési ideje, a kérelmező anyja neve, a mentesítési kérelem indokolása, a mentesítés engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó adatok

Kezelt személyes adatok köre:
a kérelmező neve, a kérelmező születési helye, a kérelmező születési ideje, a kérelmező anyja neve, a mentesítési kérelem indokolása, a mentesítés engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó adatok

Adatok forrása:
képzőszervezet vagy az érintett

Adatkezelés célja:
mentesítési kérelem elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bek.-re, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének IV. fejezetében foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
40 év

A mentesítési kérelemmel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A mentesítési kérelemmel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.
 

Személyazonosság igazolása

A vizsgabiztos a vizsgázót (a vizsgán megjelent személyt) személyazonossága igazolására hívja fel a vizsga megkezdése előtt. A vizsgabiztos megállapítja, hogy a megjelent személy azonos vagy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel. Ha a megjelent személy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel (pl. csak névazonosság), vagy az azonosság megállapítható, de adatai pontatlanok a vizsgabiztos egyeztet az Adatkezelővel. Ugyanígy kell eljárni, ha a vizsgázók névsorában nem szereplő személy jelent meg a vizsgán. A személyazonosság igazolásával kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány adatai, hivatásos és szolgálati célú vizsga esetén hajós, illetve tengerész könyv adatai, állampolgárság, lakcímet igazoló bizonyítvány adata

Adatok forrása:
vizsgán megjelent személy

Adatkezelés célja:
személyazonosság megállapítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bek.-re, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 8. § (1) pontban, valamint a 12. § (1) pontban továbbá az 1. számú melléklet III. Fejezet 1. bekezdésében foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
személyazonosság megállapítása, adategyeztetés

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő nevében eljáró vizsgabiztos férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsgaeredmények rögzítése, jegyzőkönyvek kiállítása

A vizsgázók írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgát tesznek a Vizsgaszabályzat szerint, továbbá javító és megismételt vizsgázásra is van lehetőség. A vizsgabiztos a vizsgák lezárultakor rögzíti a vizsga eredményeket, kitölti a vizsgajegyzőkönyvet. A vizsgaeredményekkel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a vizsga ideje, helye, jellege, a képesítés megnevezése, a képző szerv megnevezése, a vizsgázók neve, születési adatait, a vizsgatárgyak megnevezése, a szintek, a vizsgák fajtája, a vizsga alapján hozott döntés (a vizsgázó értékelése); a javítóvizsga jegyzőkönyvében az előző, sikeres tantárgyi vizsgák és azok a vizsgák megnevezése, amelyek alól a vizsgázó felmentés kapott

Adatok forrása:
érintett, vizsgabiztos

Adatkezelés célja:
vizsga lebonyolítása, a vizsga eredményének rögzítése, vizsgajegyzőkönyv kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bek.-re, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. §. (5) pontja szerinti Vizsgaszabályzatban foglaltakra

Adatkezelés időtartama:

 • a vizsgajegyzőkönyveket a vizsgaeredmények utólagos kereshetősége, a további vizsgákon a felmentések érvénybe léptetése érdekében 50 évig kell megőrizni
 • egyéb adatok esetében: 40 év

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője, továbbá a vizsgabiztos és a hajózási hatóság (Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM)) a képesítő okmány kiállítása céljából. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

Kapcsolattartás, értesítés

Adatkezelő a képzőszervezetek kijelölt kapcsolattartóit, valamint a vizsgázókat a vizsgákkal kapcsolatos, annak elvégzéséhez szükséges további információkról tájékoztatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási adat (e-mail cím, telefonszám), postai értesítési cím

Adatkezelés célja:
vizsgákkal, okmány kiállítási kérelmekkel, képesítés érvényesség meghosszabbítással kapcsolatos értesítések megküldése, kapcsolattartás

Érintett:
képzőszervezetek kijelölt kapcsolattartója, valamint a vizsgázó vagy a képesítő okmány kiállítását, a képesítés érvényességének meghosszabbítását kérelmező személy

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bek.-re, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 8. §. (1) pontban 12. § (1) pontban továbbá az 1. számú melléklet III. fejezet 1. bekezdésében, a 3. számú melléklet I. fejezet 5. és 9. bekezdésben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
kapcsolattartói minőség megszűnése, legfeljebb a vizsgát követő 15 év

A kapcsolattartással, értesítésküldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolattartással, értesítésküldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsgák díjának és a képesítő okmányok kiállítási díjának befizetése

A vizsgákra való jelentkezés feltétele, hogy a jelentkezéshez csatolni kell a vizsgadíj befizetéséről szóló bizonylatot. A megszerzett képesítések kiállításának, jogszabályban meghatározott díját is az Adatkezelőhöz kell befizetni. A díjakat az Adatkezelő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett számlájára történő átutalással kell megfizetni. A meghatározott díj átutaláson kívül csekken, illetőleg az Adatkezelő által működtetett pénzkezelő helyen készpénzben is megfizethető. A befizetés közleményeként elő kell jegyezni, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen vizsgához, képesítés megszerzéséhez, vagy okmány kiállításához kapcsolódik. A díjfizetéssel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
magánszemély befizető esetén a befizető neve, vizsgadíj összege, befizetés időpontja, vizsga/képesítés/okmány típusa

Adatkezelés célja:
a vizsgadíjjal, képesítő okmányok kiállításával kapcsolatos díjfizetési kötelezettség teljesítésének dokumentálása

Érintett:
vizsgára jelentkező, okmány kiállítását kérelmező

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 2. § (5) bek.-re, illetve a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 5. § (3) bek.-ben, továbbá a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet 2. §-ában foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
vizsga elvégzésének időpontja, legfeljebb az okmány kiállítását követő 15 év

A díjfizetéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő és a számlavezetőbanként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051. Budapest, Nádor utca 16., email: adatvedelem@otpbank.hu; web: www.otpbank.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A díjfizetéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Számviteli kötelezettségek teljesítése, számlakiállítás

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. A vizsgákra jelentkezők, nyilatkoznak a költségviseléssel kapcsolatos adatokról. Ennek keretében az Ön személyes adatait az Adatkezelő alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
magánszemély befizető költségviselő esetén a befizető neve, számlázási címe és adóazonosító jele

Érintett:
magánszemély költségviselő

Adatkezelés célja:
számviteli kötelezettségek teljesítése, számlakiállítás

Adatkezelés jogalapja:
az Adatkezelőre a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapán háruló jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatkezelés időtartama:
a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év

A számviteli kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A számviteli kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Okmánykiállítási kérelem

Az okmányikiállítási kérelemmel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a kérelmező neve, a kérelmező születési helye, a kérelmező születési ideje, a kérelmező anyja neve, a kérelmező állampolgársága, a kérelmező lakhelye, a kérelmező egészségi alkalmasságának igazolása

Adatok forrása:
érintett, elektronikus nyilvántartás

Adatkezelés célja:
képesítő okmány kiállítás kérelmének elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 8. § (1) a 12. § (1) továbbá az 1. számú melléklet III. fejezet 1. bekezdésében foglaltakra

 • GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok (egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok) esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja tekintettel 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 8. § (5) bek.-ben foglaltakra
 • GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok (bűnügyi személyes adatok) esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja

Adatkezelés időtartama:
egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok esetében azok hatósági nyilvántartásba vételéig, a kérelmező személy természetes személyazonosító adatai, bizonyítvánnyal kapcsolatos adatai esetében – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – az okmánykiállítást követő 40 év
 

 

Képesítés érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelem

A képesítés érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelemmel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a kérelmező neve, a kérelmező születési helye, a kérelmező születési ideje, a kérelmező anyja neve, a kérelmező egészségi alkalmasságának igazolása

Adatok forrása:
érintett, elektronikus nyilvántartás

Adatkezelés célja:
képesítő okmány kiállítás kérelmének elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. számú melléklet I. fejezet 5. és 9. bekezdésben foglaltakra

 • GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok (egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok) esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja tekintettel 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. számú melléklet I. fejezet 5. bekezdésben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
egészségi alkalmasságra vonatkozó adatok esetében azok hatósági nyilvántartásba vételéig, a kérelmező  személy természetes személyazonosító adatai, bizonyítvánnyal kapcsolatos adatai esetében – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – az okmánykiállítást követő 40 év

A képesítés érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelemmel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A képesítés érvényességének meghosszabbítására irányuló kérelemmel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.


Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)

 • Rövidített elnevezés: NISZ Zrt.
 • Cégjegyzékszám: 01 10 041633
 • Adószám: 10585560-2-44
 • Postacím: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
 • E-mail:  info@nisz.hu
 • Telefonszám: +36 1 459-4200
 • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés

Adatfeldolgozó megnevezése: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Rövidített elnevezés: SDA Informatika Zrt.
 • Cégjegyzékszám: 01 10 140314
 • Adószám: 11684057-2-43
 • Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
 • E-mail: ceo@sdainformatika.hu 
 • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés

A HIR, eHivatal és SZEV programok tekintetében a tulajdonosi jogokat az ITM gyakorolja. Az elektronikus úton jelentkező vizsgázók az eHivatalon keresztül tudnak jelentkezni vizsgára. Az eHivatalon, vagy papír alapon jelentkező vizsgázók rögzítésre kerülnek a HIR programban, és a vizsga jegyzőkönyv is a HIR programban készül és kerül tárolásra, a HIR programból interface-en kerül az adat a SZEV programba, melyen az elméleti vizsga zajlik, a vizsga eredmények szintén interface-en keresztül kerülnek vissza a HIR programba, ahol a sikeres elméleti – és szüksége esetén – gyakorlati vizsga után a megszerzett képesítés létrejön és tárolásra kerül.