A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGÁZTATÁSÁVAL ÉS VIZSGÁZATÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 46/A. §-a alapján az Adatkezelő jogosult a közúti járművezetők vizsgáztatásával összefüggésben a vizsgázó személyes, valamint egészségi állapotra és kóros szenvedélyre vonatkozó különleges adatait kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – nyilvántartani.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. A közúti járművezetők vizsgáztatása vonatkozásában az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), személyazonosító okmány száma, iskolai végzettség típusa, lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély kategóriája, elméleti vizsgaeredmény, gyakorlati vizsgaeredmény, képzési óraszám, vizsgaidőpont, vizsga helyszíne (vizsga során rögzített GPS koordináta adatai), alkalmassági minősítés, egészségi állapotra vonatkozó adatok

Adatkezelés célja:
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kpt.), valamint Kkt-ben meghatározott, a közúti járművezetők vizsgáztatásának, mint közfeladatnak az Érintett részére történő biztosítása

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) és f) pontja

Adatkezelés időtartama:
közúti járművezetői vizsgára történő jelentkezést követő 50 év

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

Az Adatkezelő adatgyűjtési tevékenysége kettős

 • Egyes tevékenységi körök esetében előfordul, hogy a kezelt adatok forrása maga az érintett, tehát az Adatkezelő közvetlenül az érintettől kapja meg a személyes adatokat.
 • Más esetben azonban az adatgyűjtési tevékenységbe beékelődik az érintett képzőhely/iskolája/oktatási központja, mely esetben az Adatkezelő nem az érintettől, hanem a képző helytől kapja a személyes adatokat, mely esetben a pontosság elvének betartása kapcsán az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a kapott adatok pontosságára.

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban adattovábbítás történik a képző hely irányába a vizsgaeredményről, valamint a továbbítás címzettjei a közlekedésért felelős minisztérium, Kormányhivatalok, Pénzjegynyomda Zrt. („A” kategóriás biztonsági okmány, plasztikkártya). A KÖKÉNY rendszer továbbít adatokat a Belügyminisztérium nyilvántartásába, a sikeres forgalmi vizsgát követően, amely eredményeként az érintett azonnal megkezdheti a forgalmi vizsga után a vezetői engedély kiállításának ügyintézését az ország bármely okmányirodájába. Továbbá a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Kknyt.) 14. § (2) h) ha) és hd) pontjában foglaltak szerint a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmának meghatározása céljából történik adattovábbítás.

A fentieken felül az esetleges jog vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a felsorolt hatóságok, bíróság részére.

Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan (KÖKÉNY rendszer) kezeli.

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a külön fejezet tartalmazza.


Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése:
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Rövidített elnevezés: NISZ Zrt.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041633
 • Adószám: 10585560-2-44
 • Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
 • E-mail: info@nisz.hu
 • Telefonszám: +36 1 459-4200
 • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés

Adatfeldolgozó megnevezése:
SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság

 • Rövidített elnevezés: SDA Informatika Zrt.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-140314
 • Adószám: 11684057-2-43
 • Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.
 • E-mail: ceo@sdainformatika.hu 
 • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés