A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐK VIZSGÁZTATÁSÁVAL ÉS VIZSGÁZATÁSÁNAK ELLENŐRZÉSÉVEL ÉS FELÜGYELETÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 46/A. §-a alapján az Adatkezelő jogosult a közúti járművezetők vizsgáztatásával összefüggésben a vizsgázó személyes és egészségi állapotra vonatkozó különleges adatait kezelni, továbbá a vizsgaeredményeket, alkalmassági minősítéseket, képesítéseket – ezek hitelességének utólagos igazolása céljából – nyilvántartani.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy kizárólag az vizsga sikeres teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. A közúti járművezetők vizsgáztatása vonatkozásában az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
természetes személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, születési név, titulus, anyja neve, születési hely és idő), lakcím, kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, értesítési cím), gépjárművezetői engedély kategóriája, elméleti vizsgaeredmény, gyakorlati vizsgaeredmény, képzési óraszám, vizsgaidőpont, alkalmassági minősítés, egészségi állapotra vonatkozó adatok.

Adatkezelés célja:
a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvényben (továbbiakban: Kpt.), valamint Kkt.-ben meghatározott, a közúti járművezetők vizsgáztatásának, mint közfeladatnak az Érintett részére történő biztosítása.

Adatkezelés jogalapja:
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az Adatkezelőnek a Kkt. 18.§ (1) illetve (8) bekezdéseiben meghatározott közfeladatának végrehajtása, továbbá a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint minősülő különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) és f) pontja.

Adatkezelés időtartama:
közúti járművezetői vizsgára történő jelentkezést követő 50 év., vizsgaeredmények tekintetében 5 év.

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő kiválasztott munkatársai férnek hozzá.

Az Adatkezelő adatgyűjtési tevékenysége kettős. 

  • Egyes tevékenységi körök esetében előfordul, hogy a kezelt adatok forrása maga az érintett, tehát az Adatkezelő közvetlenül az érintettől kapja meg a személyes adatokat.
  • Más esetben azonban az adatgyűjtési tevékenységbe beékelődik az érintett képzőhely/iskolája/oktatási központja, mely esetben az Adatkezelő nem az érintettől, hanem a képző helytől kapja a személyes adatokat, mely esetben a pontosság elvének betartása kapcsán az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a kapott adatok pontosságára. 

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban adattovábbítás történik a képző hely irányába a vizsgaeredményről, valamint a továbbítás címzettjei a Építési és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: ÉKM), Kormányhivatalok, Állami Nyomda („A” kategóriás biztonsági okmány, plasztikkártya). A Katvizs. program továbbít adatokat a Belügyminisztérium nyilvántartásába, a sikeres forgalmi vizsgát követően, amely eredményeként az érintett egyből mehet a forgalmi vizsga után a vezetői engedélyének kiállításának ügyintézésre az ország bármely Okmányirodájába. Továbbá a közúti közlekedési nyilvántartó szerv részére a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Kknyt.) 14. § (2) ea) pontjában foglaltak szerint a közúti közlekedési nyilvántartás adattartalmának meghatározása céljából történik adattovábbítás.

A fentieken felül az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén a felsorolt hatóságok, bíróság részére.

Az Adatkezelő a jelentkező személyes adatait manuálisan (papír alapon), valamint elektronikusan (KATVIZS, KATVIZS Pénztár, SZEV Rendszerekben) kezeli.

A közúti járművezetői vizsgával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a külön fejezet tartalmazza.

Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

  • Adatfeldolgozó megnevezése: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.)
  • Rövidített elnevezés: NISZ Zrt.
  • Cégjegyzékszám: 01 10 041633
  • Adószám: 10585560-2-44
  • Postacím: H-1081 Budapest, Csokonai u. 3.
  • E-mail:  info@nisz.hu
  • Telefonszám: +36 1 459-4200
  • Ellátott tevékenység: Alkalmazásüzemeltetés