Jogi nyilatkozat

A vizsgakozpont.hu weboldal jogi közleménye


1. Hatály

1.1. A  vizsgakozpont.hu weboldal

A vizsgakozpont.hu internetes oldal (továbbiakban: "Weboldal") tulajdonosa a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10., Cg. szám: 01-09-333264, adószám: 26580708-2-41, a továbbiakban: Vizsgaközpont).

1.2. A Felhasználó

A Weboldal használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (látogató, a Weboldal valamely szolgáltatását igénybe vevő, együttesen a továbbiakban: "Felhasználó") elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: "Szolgáltatási Feltételekben") szabályozottakat.

A Felhasználó a Vizsgaközpont által üzemeltetett Weboldalra történő belépéssel, illetve a Weboldalon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

1.3. A Weboldal

Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik az Vizsgaközpont által, illetve a Vizsgaközpont javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weboldal. A Vizsgaközpont a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti az érintettekkel az adatkezelés szabályait, illetve átláthatóvá teszi az adatkezeléseit.

2. Weboldal használati feltételei:

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használhatják. 

E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a Weboldalra, azaz a Vizsgaközpont oldalára mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket. 
 • Tilos a Vizsgaközponttal való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weboldallal összefüggésben, vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Vizsgaközpont által kínált szolgáltatásokról. A Vizsgaközpont logójának, védjegyeinek bármely módon történő felhasználása kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

3. A Weboldal tartalma és az azon lévő szellemi tulajdonjog

A Vizsgaközpont Weboldalának arculata, tartalmának meghatározása, összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: "Tartalom") egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. 

Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Vizsgaközpont kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Vizsgaközpont, ezért kizárólag e cég jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

A Vizsgaközpont előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy annak bármely részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha az Vizsgaközpont kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi.

Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom a Vizsgaközpont előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

A Vizsgaközpont azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a Weboldal, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

A Vizsgaközpont a Tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.

Amennyiben a Felhasználó önként anyagot (ideértve minden szöveges, illetve egyéb kódot tartalmazó fájlt, továbbá kép-, hang-, kép és hangadatot egyszerre tartalmazó állományt is), küld a Weboldalon keresztül, az anyag önkéntes beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az önként beküldött anyagra a Vizsgaközpont ellenérték fizetése nélkül, nem kizárólagos, időben és térben korlátlan felhasználási jogot szerezzen. Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat küldhet a Vizsgaközpont számára, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal megfelelően rendelkezik.

4. A Vizsgaközpont felelőssége

A Vizsgaközpont a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében. 

A Felhasználók a Weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, és a Vizsgaközpont nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weboldal használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Vizsgaközpont a saját Weboldaláról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyezhet el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Vizsgaközpont nem felelős a Weboldal használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

5. A Weboldal adatbiztonsága

Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weboldal biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

 • nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a Felhasználó nem jogosult; 
 • tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit; 
 • tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése [overloading], "elárasztása" [flooding], "spamelése"", levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy "összeomlasztása" [crashing]);
 • nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is. 

6. Személyes adatok kezelése

6.1.    Általános rendelkezések

A Vizsgaközpont a Weboldal működtetése, illetve a Weboldalról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), 
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény ("Eht."), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény ("Ekertv.") rendelkezéseire,
 • illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira. 

A Vizsgaközpont a weboldalon elhelyezett Adatkezelési tájékoztatójában ismerteti a Weboldal adatkezeléseinek részletes szabályait.

7. A szolgáltatási feltételek módosítása

A Vizsgaközpont bármikor módosíthatja a jelen Jogi közleményben rögzített szolgáltatási feltételeket. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatási feltételek módosításai rá nézve minden esetben kötelezőek.

8. A személyes adatok védelme

A Vizsgaközpont bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a vonatkozó adatvédelmi és egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezel. A tudomására jutott személyes, vagy valamely titoknak minősülő adatokat, tényeket, információkat a jogszabályokban foglaltak szerinti magas fokú védelemmel kezeli.

Bővebb tájékoztatásról az Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.

2021. április 29.
Budapest