VASÚTI VIZSGAKÖZPONT ADATKEZELÉSEI

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban Vasúti törvény) 36. § (7) bekezdése értelmében a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő - külön jogszabályban meghatározott - munkakörök betöltéséhez szükséges alapvizsga és az időszakos vizsga lebonyolítását, a Kormány által kijelölt vasúti vizsgaközpont végzi. A Kormány vasúti vizsgaközpontként a 246/2019. (X. 24.) Korm. rendeletben az Adatkezelőt jelölte ki, amely e feladatkörében országos illetékességgel jár el. Az Adatkezelő ezen tevékenységeit a Vasúti Vizsgaközpont szervezeti egység látja el. Az Adatkezelő az alap- és időszakos vizsgára is kiterjedően Vizsgaszabályzatot és Eljárási Rendet (a továbbiakban: Vizsgaszabályzat) készít, mely a https://vizsgakozpont.hu/vasut weboldalon érhető el.

 

Regisztrációs kérelmek 

Az elektronikus felületekhez kapcsolódó regisztrációs kérelem a Vizsgaszabályzat melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A regisztrációt az Adatkezelő két évre biztosítja. A regisztrációs kérelmekkel kapcsolatban az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
kapcsolattartó neve, telefonszáma, email címe, felhasználó név, hozzáférési jogosultság érvényességére vonatkozó adatok, a képzőszervezet/regisztrált szervezet nevében eljáró személy aláírása

Érintett:
a képző/regisztrált szervezet által kijelölt (kapcsolattartó)személy, a képzőszervezet/regisztrált szervezet nevében eljáró személy, a vizsgabiztosi névjegyzékben szereplő személy

Adatkezelés célja:
az Adatkezelő weboldalán elérhető elektronikus felületekhez történő regisztrációs kérelmek teljesítése az alkalmazásokhoz történő hozzáférés érdekében

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a Vasúti törvény 36. § (7) bek.-re és a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletre

Adatkezelés időtartama:
regisztráció érvényessége, kapcsolattartói minőség megszűnése

A regisztrációs kérelmekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztrációs kérelmekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, a tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Vizsgára bejelentések (alapvizsga, eltérés alapvizsga, részalapvizsga időszakos vizsga, soron kívüli időszakos vizsga)

A képzésben résztvevőt alapvizsgára, eltérés alapvizsgára, részalapvizsgára az alapképzést végző képzőszervezet jelentheti be. A képzésben résztvevő az elektronikus vizsgabejelentő felületen jelenthető be alapvizsgára. A vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – a bejelentés számára hivatkozás mellett – az Adatkezelőnek külön meg kell küldeni email-ben. 

A munkavállalót időszakos vizsgára, soron kívüli időszakos vizsgára az a regisztrált szervezet jelentheti be, amely az oktatási ütemtervében az időszakos oktatásoknál és az időszakos vizsgáknál a munkavállalót figyelembe vette. A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen jelenthető be időszakos vizsgára. A vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – a bejelentés számára hivatkozás mellett – az Adatkezelőnek külön meg kell küldeni email-ben.

A bejelentésekkel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a képzőszervezet/regisztrált szervezet neve, az alkalmazó vasúti társaság neve, a vizsga típusa, a vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, a vizsgák megnevezése (kiválasztható, kitölthető), vizsgadíj befizetési bizonylat másolatának adatai

Adatok forrása:
képzőszervezet/regisztrált szervezet

Adatkezelés célja:
vizsgára jelentkezés

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a Vasúti törvény 36. § (7) bek.-re, illetve a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 18. § (1) bek. és 30. § (1) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A vizsgára bejelentéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgára bejelentéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját az elektronikus vizsgabejelentő felületen megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével – az Adatkezelő jelöli ki. Az Adatkezelő a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét Vizsga-visszaigazolással értesíti. A vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölésével kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
bejelentés száma, a vizsganap száma, a bejelentő (képző/regisztrált) szervezet neve, az alkalmazó vasúti társaság neve, a vizsga típusa, a vizsga (vizsgatevékenységek) időpontja, a vizsga helyszíne, vizsgázók neve

Adatok forrása:
képzőszervezet/regisztrált szervezet

Adatkezelés célja:
a vizsgák helyszínének és időpontjának kijelölése

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a Vasúti törvény 36. § (7) bek.-re, illetve a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 17. §-ban foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölésével kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölésével kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Halasztási kérelem

A képzésben részt vevő indokolt esetben az alapvizsga halasztását kérheti a Vizsgaszabályzat melléklete alapján. A halasztás iránti kérelmet az Adatkezelő akkor fogadja el, ha a képzésben részt vevő rajta kívülálló okból vagy egyéb méltányolható körülmény alapján kéri a halasztást. Az engedélyezett halasztás időtartama az egy évet nem haladhatja meg. A záradékolt halasztási kérelem egy példánya a kérelmezőé, egy példánya az Adatkezelőé. A halasztási kérelemmel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a kérelmező (képzésben résztvevő) neve, a kérelmező (képzésben résztvevő) születési helye, a kérelmező (képzésben résztvevő) születési ideje, a kérelmező (képzésben résztvevő) anyja neve, a kérelmező (képzésben résztvevő) telefonszáma, a kérelmező (képzésben résztvevő) email címe, a kérelmező (képzésben résztvevő) levelezési címe, a halasztási kérelem indokolása, a halasztás időpontja, a képzés pontos megnevezése, keltezés (kérelem), a kérelmező (képzésben résztvevő) aláírása, a halasztás engedélyezésére vagy elutasítására vonatkozó adatok

Érintett:
kérelmező

Adatok forrása:
képzőszervezet, érintett

Adatkezelés célja:
halasztási kérelem elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) tekintettel a Vasúti törvény 36. § (7) bek.-re, illetve a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 18. § (8) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
halasztás érvényessége

A halasztási kérelemmel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A halasztási kérelemmel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Személyazonosság igazolása

A vizsgabiztos a vizsgázó (a megjelent személy) személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolványa alapján (bemutatás) ellenőrzi személyazonosságát, valamint a Nyilatkozaton (a vizsgaközpont nyilvántartásában) szereplő adatok helyességét. A vizsgabiztos megállapítja, hogy a megjelent személy azonos vagy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel. Ha a megjelent személy nem azonos a vizsgára bejelentett személlyel (pl. csak névazonosság), vagy az azonosság megállapítható, de adatai pontatlanok a vizsgabiztos az Adatkezelő ügyfélszolgálatával egyeztet. Ugyanígy kell eljárni, ha a vizsgázók névsorában nem szereplő személy jelent meg a vizsgán. A személyazonosság igazolásával kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány adatai, Vizsgaközpont Nyilatkozatán szereplő adatok

Érintett:
vizsgán megjelent személy

Adatkezelés célja:
személyazonosság megállapítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) tekintettel a Vasúti törvény 82. § (9) bek.-re, illetve a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. § (1) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
személyazonosság megállapítása

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő nevében eljáró vizsgabiztos férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A személyazonosság megállapításával kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Büntetlen előéletről való nyilatkozat

A vizsgázónak a vizsga megkezdése előtt írásban, a Vizsgaszabályzat vonatkozó nyomtatványának kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy nem áll jogerős bírósági ítélettel kiszabott, letöltendő szabadságvesztés, foglalkozástól eltiltás, vagy - vasúti járművezető esetén - vasúti járművezetéstől eltiltás büntetés hatálya alatt. A nyilatkozattal kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgázó neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány száma, büntetlen előélettel és eltiltással kapcsolatos adatok

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgázó neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány száma, büntetlen előélettel és eltiltással kapcsolatos adatok

Érintett:
vizsgázó

Adatkezelés célja:
büntetlen előélettel és eltiltással kapcsolatos nyilatkoztatása a vizsgázónak

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), és 9. cikk g) pont, tekintettel a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. § (1) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A nyilatkozattal kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A nyilatkozattal kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsgaeredmények rögzítése, jegyzőkönyvek és igazolások kiállítása

A vizsgabiztos feltölti, vagy az elektronikus vizsgaeredmény rögzítő felületen rögzíti az eredményeket, majd a távolmaradó vizsgázók esetén rögzíti a „Nem felelt meg” eredményt és a „Nem jelent meg”, vagy „Személyazonosságát nem tudta igazolni” megjegyzést. Szükség esetén a felfüggesztés és az eltiltás tényét is rögzíti. A vizsgabiztos az adatok rögzítése után az elektronikus vizsgaeredmény rögzítő felületről generálja, majd kinyomtatja a jegyzőkönyveket és szükség szerint az igazolásokat, valamint az átadás/átvételi jegyzőkönyveket.  A vizsgabiztos – eltérő megállapodás hiányában – a jegyzőkönyveket és az igazolásokat a bejelentő, a vasúti társaság képviselőjének és a vizsgázóknak az átvétel – az átadás/átvételi jegyzőkönyvön történő – elismerése mellet átadja. A sikeres alapvizsga eredményéről a vizsgáztató szervezet a vizsgázó részére vizsgaigazolást ad, amely alapján a hatóság - ha a vasúti járművezetői engedélyről és vasúti járművezetői tanúsítványról szóló rendelet szerint szükséges - hatósági igazolványt állít ki. A vizsgaeredményekkel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:

 • vizsgajegyzőkönyv: a vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, az alapvizsga jegyzőkönyv nyilvántartási száma (minden oldalon), a vizsga időpontja, a vizsga helyszíne, a vizsga (vizsgák) megnevezése, a vizsga (vizsgák), vizsgatevékenységek eredménye, a vizsgához (vizsgákhoz) tartozó megjegyzések
 • vizsgaigazolás: a vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, az alapvizsga vizsgaigazolás nyilvántartási száma, a vizsga időpontja, a vizsga helyszíne, a vizsga (vizsgák) megnevezése, a vizsga (vizsgák) eredménye

Érintett:
vizsgázó

Adatok forrása:
érintett, vizsgabiztos

Adatkezelés célja:
vizsga eredményének rögzítése, vizsgajegyzőkönyv és vizsgaigazolás kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. §, 33. § (1) – (3) bek., 34. § (1) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:

 • alapvizsga esetén a vizsgajegyzőkönyv eredeti példányát a vizsgáztató szervezet 15 évig köteles megőrizni, a vizsgadolgozatokat pedig 6 évig köteles megőrizni. (19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. §, 33. § (1))
 • az időszakos vizsgáról szóló vizsgajegyzőkönyv a következő eredményesen teljesített időszakos vizsga után selejtezhető (19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 19. §, 33. § (3)). 10 év

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője, továbbá a vizsgabiztos, és az alapvizsgát és időszakos vizsgát tett munkavállalók nyilvántartása a vizsgáztató szervezet adatszolgáltatása alapján a hatóság (Építési és Közlekedési Minisztérium) és az alkalmazó vasúti társaság feladata. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vizsgaeredményekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsgán történő részvételi szándék bejelentése

A vizsgán - a vizsga rendjének zavarása nélkül - megfigyelőként jelen lehet a hatóság képviselője, a közlekedésbiztonsági szerv képviselője, valamint a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén a vizsgáztató szervezettel a vizsgát megelőző két munkanappal közölt bejelentés alapján a képzőszervezet vagy regisztrált szervezet egy képviselője. Ezen személy a vizsga szóbeli vizsgatevékenység részén való részvételi szándékát a Vizsgaszabályzat melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével és a kitöltött nyomtatvány vizsgát megelőző két munkanappal korábban történő megküldésével köteles jelezni az Adatkezelő felé email-ben. A beküldött részvételi szándék jelzése a vonatkozó nyomtatvány Adatkezelő által záradékolt példányát a záradékoló elektronikus úton a vizsgabiztos részére megküldi. A bejelentéssel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
a vizsga időpontja, helyszíne, típusa, megnevezése, a vizsgázó neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, a képző/regisztrált szervezet megnevezése, a képző/regisztrált szervezet vizsgán résztvevő képviselőjének neve, elérhetősége, a képzőszervezet/regisztrált szervezet nevében eljáró személy aláírása

Érintett:
a vizsgázó, vizsgán megfigyelőként jelen lévő, képzőszervezet/regisztrált szervezet nevében eljáró személy

Adatkezelés célja:
a vizsgán megfigyelőként történő jelenlét biztosítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 15. § (2) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A bejelentéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A bejelentéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Másodlat kiállítása

Az Adatkezelő kérelemre a névváltozás folytán, valamint az elveszett, a megrongálódott, vagy egyéb okból használhatatlanná vált vizsgaigazolásról, illetve vizsgajegyzőkönyvről másodlatot állít ki. A másodlat kiállítás kérelem a Vizsgaszabályzat vonatkozó melléklet szerinti nyomtatványon nyújtható be. A kérelemhez csatolni kell a másodlat kiállítási díj befizetési bizonylat másolatát. A másodlatok kiállításával kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, a vizsga időpontja, a vizsga helyszíne, a vizsga megnevezése, a vizsga típusa, a kérelmező levelezési címe (ha postán kéri a másodlat kézbesítését), keltezés, másodlat adatai, kérelmező, átvevő aláírása

Érintett:
kérelmező, vizsgázó, átvevő

Adatok forrása:
érintett, Adatkezelő nyilvántartása

Adatkezelés célja:
másodlati kérelmek elbírálása és a másodlat kiállítása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 43. § (1a) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
1 év

A kérelmekkel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő (vizsgabiztos), illetve az informatikai rendszer üzemeltetője férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kérelmekkel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A képzésben részt vevő alapvizsgájának felfüggesztése vagy eltiltása az alapvizsgától

A vizsgabizottság (vizsgabiztos) a képzésben részt vevő vizsgáztatását felfüggeszti, és a képzésben részt vevőt az alapvizsgától legalább egy év, de legfeljebb két év időtartamra eltiltja, ha a képzésben részt vevő a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 20. § (1)-(2) bek.-eiben foglaltak szerint jár el. A felfüggesztéssel és eltiltással kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, a felfüggesztés/eltiltás indokai, körülményei, következményei

Érintett:
vizsgázó

Adatok forrása:
érintett

Adatkezelés célja:
képzésben részt vevő alapvizsgájának felfüggesztése vagy eltiltása az alapvizsgától

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a Vasúti törvény 82. § (9) bek, 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 20. § (1)-(2) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A felfüggesztéssel/eltiltással kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő (vizsgabiztos), illetve az informatikai rendszer üzemeltetője férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A felfüggesztéssel/eltiltással kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Távolmaradás igazolása

A vizsgázó távolmaradását munkáltatója a Vizsgaszabályzat melléklete szerinti nyomtatvánnyal igazolja. A kitöltött, aláírt és lebélyegzett igazolás az Adatkezelőnek címezve szkennelt formában elektronikus úton küldhető be. A távolmaradással kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgázó neve, a vizsgázó születési neve, a vizsgázó születési helye, a vizsgázó születési ideje, a vizsgázó anyja neve, a 
a vizsganap száma, a bejelentő (képző/regisztrált) szervezet neve, az alkalmazó vasúti társaság neve, a vizsga típusa, a vizsga (távolmaradás) időpontja, a vizsga helyszíne, keltezés, alkalmazó vasúti társaság képviselőjének aláírása

Érintett:
vizsgázó, alkalmazó vasúti társaság képviselője

Adatok forrása:
érintett, bejelentő szervezet

Adatkezelés célja:
a távolmaradás igazolásának elbírálása

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a Vasúti törvény 82. § (9) bek, 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 17. § (5) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A távolmaradással kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá, illetve az informatikai rendszer üzemeltetője. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A távolmaradással kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Kapcsolattartás, értesítés

Adatkezelő a képzőszervezetek és munkáltatók kijelölt kapcsolattartóit, valamint a vizsgázókat a vizsgákkal kapcsolatos, annak elvégzéséhez szükséges további információkról tájékoztatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási adat (e-mail cím, telefonszám), postai értesítési cím

Adatkezelés célja:
vizsgákkal/képzésekkel kapcsolatos értesítések megküldése, kapcsolattartás

Érintett:
képzőszervezetek és munkáltatók kijelölt kapcsolattartója, valamint a vizsgázó/képzésben részt vevő

Adatok forrása:
érintett, képzőszervezet, munkáltató

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre közfeladat ellátáshoz szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), tekintettel a Vasúti törvény 6. § (7) bek.-re, illetve a 19/2011. (V. 10.) NFM rendeletben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
kapcsolattartói minőség megszűnése, legfeljebb a vizsgát követő 10 év

A kapcsolattartással, értesítésküldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolattartással, értesítésküldéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a tiltakozáshoz, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsgák díjának befizetése

A vizsgákra való jelentkezés feltétele a vizsgadíj megfizetése. A díjakat az Adatkezelő számlaszámára kell megfizetni. A befizetés közleményeként elő kell jegyezni, hogy a díj kihez/kikhez (az igénybe vevő és a költségviselő adatai) és milyen vizsgához kapcsolódik (vizsga típusa, pénzügyi kódszáma). A díjfizetéssel kapcsolatban az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
magánszemély befizető esetén a befizető neve, vizsgadíj összege, befizetés időpontja, vizsga típusa

Adatkezelés célja:
a vizsgadíjjal kapcsolatos díjfizetési kötelezettség teljesítésének dokumentálása

Érintett:
vizsgára jelentkező

Adatok forrása:
érintett

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), tekintettel a Vasúti törvény 82. § (9) bek. illetve a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 18. § (1) bek. és 30. § (2) bek.-ben foglaltakra

Adatkezelés időtartama:
10 év

A díjfizetéssel kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő és a számlavezetőbanként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051. Budapest, Nádor utca 16., email: adatvedelem@otpbank.hu; web: www.otpbank.hu) férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A díjfizetéssel kapcsolatban kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Számviteli kötelezettségek teljesítése, számlakiállítás

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. A vizsgákra/képzésre jelentkezők, valamint a másodlatot kérelmezők nyilatkoznak a költségviseléssel kapcsolatos adatokról. Ennek keretében az Ön személyes adatait az Adatkezelő alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
magánszemély befizető költségviselő esetén a befizető neve és számlázási címe

Érintett:
magánszemély költségviselő

Adatok forrása:
érintett

Adatkezelés célja:
számviteli kötelezettségek teljesítése, számlakiállítás

Adatkezelés jogalapja:
az Adatkezelőre a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapán háruló jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Adatkezelés időtartama:
a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év. 10 év

A számviteli kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A számviteli kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

Egyeztetési eljárás

Az Adatkezelő képzéssel, vizsgáztatással kapcsolatosan meghozott döntéseivel kapcsolatban - írásban - egyeztetési eljárás kezdeményezhető a döntés meghozatalától számított 5 napon belül az NFM Rendelet 35/E. § alapján. A benyújtott kérelem alapján az Adatkezelő az egyeztetési eljárást lefolytatja, szükség esetén személyes egyeztetést, intézkedést kezdeményez, majd az egyeztetés eredményéről az egyeztetést kezdeményezőt írásban értesíti. A vizsgatevékenységnél felmerülő véleménykülönbség esetén, ha a helyszínen a véleménykülönbség nem tisztázható, annak feloldása egyeztetési eljárás keretében történik. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgázó neve, képviseleti szerv neve, jogállása, elérhetősége (postai cím, email cím) egyeztetés alapjául szolgáló döntés pontos tárgya, az egyeztetési eljárás kezdeményezésének oka, az egyeztetési eljárás során, azzal összefüggésben keletkező egyéb adat

Adatkezelés célja:
panasz kivizsgálása, orvoslása

Érintett:
vizsgázó

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 35/E. § alapján

Adatkezelés időtartama:
10 év

Adatok forrása:
érintett

Az egyeztetési eljárás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az egyeztetési eljárás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza.

 

A vizsgabiztos jelöltek felkészítése és a felkészítés igazolása

A vizsgabiztos jelöltnek javasolni kívánt személyeket az Adatkezelő kéri fel a jelöltségre. A vizsgabiztos jelölteknek a vizsgabiztosi névjegyzékbe történő felvételi kérelem beadását megelőzően az Adatkezelő által szervezett, a vizsga lebonyolításának módjáról szóló felkészítőn kell részt venni. Az Adatkezelő a felkészítő előtt a vizsgabiztosi kinevezés egyéb feltételeit ellenőrzi. A felkészítő elvégzéséről az Adatkezelő a Vizsgaszabályzat melléklete szerinti nyomtatványt állít ki, ami magában foglalja a vizsgabiztosi kinevezéshez szükséges javaslatot. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Kezelt személyes adatok köre:
vizsgabiztos jelölt neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, az igazolás nyilvántartási száma, a felkészítő időpontja, a felkészítő helyszíne, a felkészítés során, azzal összefüggésben keletkező egyéb személyes adat

Adatkezelés célja:
a vizsgabiztos jelöltek felkészítése és a felkészítés igazolása

Érintett:
vizsgabiztos jelölt

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés az Adatkezelőnek a közérdekű feladatának ellátásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont) a Vasúti törvény 36. § (7) bek. és a 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet 14. § alapján

Adatkezelés időtartama:
a vizsgabiztosi kinevezésig, legfeljebb 1 év

Adatok forrása:
érintett

A felkészítés és igazolás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A felkészítés és igazolás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint a tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató külön fejezete tartalmazza. 


Az adatfeldolgozók megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: KTI Nonprofit Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-890710
 • Adószám: 21925221-2-43
 • Postacím: 1119 Budapest, Than Károly utca 3-5.
 • E-mail: kti@kti.hu 
 • Telefonszám: +36 1 371 5936
 • Ellátott tevékenység: A vasúti Integrált képzési és vizsga adminisztrációs rendszer valamint a vasúti Tesztgenerátor   informatikai rendszerek üzemeltetése

Adatfeldolgozó megnevezése: DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Rövidített elnevezés: DotRoll Kft.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-882068
 • Adószám: 13962982-2-42
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • E-mail: support@dotroll.com
 • Honlap: www.dotroll.com
 • Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltató