GYAKORI KÉRDÉSEK

Általános kérdések

A KAV 2019. január 1-től kezdte meg működését.

11711003-21463062-00000000, amelyet az OTP Banknál vezetnek.

A KAV ügyfélszolgálatainak elérhetőségei a Kapcsolat/Ügyfélszolgálatok>> menüpont alatt találhatók.

A Vizsgaközpont panaszkezeléséről IDE kattintva tájékozódhat.

Képzés és vizsgáztatás

A korábbi eljárásrendtől eltérően nem a vizsgaigazolás kiállításakor - amely alapvetően ma már a vizsgaigazolás elektronikus továbbítását jelenti az illetékes hatóság részére - kell igazolni az elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátítását, hanem a vezetői engedély kiadása iránti kérelem előterjesztésekor kell az okmányirodában bemutatni az ezt igazoló dokumentumot. Az elektronikus adatközlés lehetőségének köszönhetően tehát a vizsgaigazolás papír alapú kiállítása alapesetben nem történik meg (vagyis az eljárás nem igényli a papír alapú vizsgaigazolás kiállítását), ide nem értve azt az esetet, amikor az ügyfél valamely oknál fogva a papír alapú vizsgaigazolás kiállítását kifejezetten kérelmezi. A vezetői engedély kiállítása az utolsó sikeres (forgalmi) vizsgát követő negyedik munkanaptól a vizsgaközpont felkeresése nélkül bármelyik okmányirodában vagy kormányablaknál közvetlenül kezdeményezhető az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését igazoló dokumentum birtokában.

A vezetői engedélyt a KAV által kiállított vizsgaigazolás alapján a kormányhivatalok állítják ki.

A járművezetői vizsgabiztosok, a műszaki vizsgabiztosok, a szakoktatók és az iskolavezetők, valamint az utánképzési foglalkozásvezetők képzését és továbbképzését a továbbiakban a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. végzi.

A szakoktatók, iskolavezetők, vizsgabiztosok és biztonsági tanácsadók névjegyzékét az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezeli.
A továbbiakban a vizsgabiztosnak nem bejelentési kötelezettsége van a vizsgáztatási tevékenységet illetően, hanem a közlekedési hatóság engedélyét kell beszerezni.
A szakoktatói, az iskolavezetői, a vizsgabiztosi és az utánképzés foglalkozásvezető tevékenységek engedélyezésének díját, továbbá a közúti járművezető, közúti közlekedési szakember tanfolyami képzésének, valamint az utánképzési tanfolyam engedélyezési eljárásának díjait továbbra is a kérelem benyújtásával egyidejűleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlájára kell befizetni.

Körzeti vagy háziorvostól beszerezhető igazolás arról, hogy a gépjárművezető jelölt egészségügyi szempontból alkalmas-e járművezetésre. Az igazolás tartalmazza az esetleges korlátozásokat, illetve azt, hogy az igazolás a kiállítástól számítva hány évig érvényes.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont papírformátumban már nem állít ki vizsgaigazolást. Az említett igazolást a sikeres vizsgát követő 3 munkanapon belül küldi meg elektronikusan a Kormányablak részére. Amennyiben valaki kategóriabővítésben szeretne részt venni, kérésére a Vizsgaközpont kiállítja a vizsgaigazolást papírformátumban is.

Személyazonosítás céljából a diákigazolvány csak a 14. életév betöltéséig fogadható el. A 14 évnél idősebb vizsgázók a személyazonosságukat személyigazolvány helyett útlevéllel, kártyaformátumú tartózkodási engedéllyel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel igazolhatják.
Szembenéző fényképet (arcképet) nem tartalmazó, vagy lejárt érvényességű igazolvány a személyazonosság igazolására nem használható.

A sikeres vizsgáról a vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Tehát a sikeres forgalmi vizsga napjától számított negyedik munkanaptól lehet menni Magyarországon bármelyik Okmányirodába vagy Kormányablakba.

Ör sikertelen KRESZ vizsga után nem kell PÁV vizsgára menni, elméleti vizsgák esetében nincs ilyen korlátozás.

Nem, személyesen be kell menni a KAV ügyfélszolgálatára, ahol az ügyintéző segítségével új időpontot egyeztetnek. Ilyenkor megtörténik a befizetés, továbbá az ügyfél aláírásával igazolja, hogy elfogadja az új vizsgaidőpontot.

Külföldi bizonyítvány és oklevél esetén az iskolai végzettség igazolható az eredeti okmánnyal és annak hiteles fordításával. A hiteles fordítás nem kötelező, ha az oklevél vagy bizonyítvány adott tartalmában és formájában szerepel a közlekedési hatóság által létrehozott „Bizonyítvány és oklevél mintatár”-ban.

Az alapfokú iskolai végzettség meglétét személyesen vagy a képzőszerv megbízottja útján a KAV ügyfélszolgálatán a bizonyítvány eredeti példányával, vagy közjegyző, vagy a kiállító által hitelesített példányával kell igazolni. Fénymásolatot ebben az esetben nem áll módunkban elfogadni.

Igen, mind az elméleti mind a gyakorlati vizsga után kérhet igazolást arról, hogy megjelent a vizsgán (a vizsgabiztostól vagy pedig a KAV ügyfélszolgálatain).

Ha valaki másik oktatónál szeretné folytatni a gyakorlati képzést, akkor az iskolavezetőhöz kell fordulnia. Ebben a kérdésben ő fog tudni segíteni.

Ha 01.01-es korlátozás van az orvosi alkalmassági igazoláson, akkor a forgalmi vizsgán csak szemüvegben vehet részt. Amennyiben kontaktlencsét használ és a vizsgán is azzal szeretne részt venni, akkor célszerű felkeresni az igazolást kiállító orvost és másik igazolást kérni.

Nem, időpont módosításra csak úgy van mód, ha az ügyfél a Vizsgaközpontnak személyesen, vagy írásban legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon jelzi, hogy az adott időpontban nem tud megjelenni.

A támogatáshoz írásbeli kérelmet kell benyújtani a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül. A kérelem benyújtása történhet elektronikus űrlapon vagy formanyomtatványon.
A tanfolyam és a vizsga díjáról igazolást, illetve formanyomtatványt a képzőszerv tud adni, így a támogatás igénylésével kapcsolatban a képzőszervet kell keresni.

A „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez nyújt támogatást az állam, tehát a vizsga díja után is jár támogatás.

KRESZ vizsga esetében a jogszabály nem korlátozza a vizsgák számát. Elméleti vizsga esetében csak a határidőre kell figyelni, mivel a tanfolyam kezdetétől számított tizenkét hónapon belül sikeresen le kell tenni az elméleti vizsgát, ellenkező esetben csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára a tanuló.

Jelenleg a képzőszervek (autósiskolák) tudnak online foglalni vizsgaidőpontot. A vizsgázó vizsgaidőpontot személyesen a Vizsgaközpontban kérhet a vizsgadíj befizetése után.

A hatályos jogszabály előírja a jelenléti vizsgákat, tehát közlekedési vizsgákat nem lehet otthonról teljesíteni, csak kizárólag a Vizsgaközpont minősített vizsgatermeiben lehet vizsgát tenni.

A meg nem jelenés nem számít sikertelen vizsgának, tehát nem számít bele az esetleges 5 sikertelen forgalmi vizsgába. 

Igen, kivéve, ha a vizsgázó önhibáján kívül mulasztja el a számára előzetesen kiírt vizsgaidőpontot, és postai úton vagy személyesen írásban igazolási kérelmet terjeszt elő a Vizsgaközpont felé az elmulasztott vizsga napjától-, vagy az akadályoztatás megszűnésétől számított 8 naptári napon belül. 
A kérelem pozitív elbírálás esetén a vizsgázó újbóli vizsgadíjfizetés nélkül, díjmentesen tehet pótvizsgát egy jövőbeli időpontban ugyanazon vizsgatárgyakból, amelyekből a mulasztás napján vizsgázott volna.

Gépjármű-vezetési gyakorlatból az ötödik sikertelen vizsgát követően a további vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. Az öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. 
A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra jelentkezni a vizsgaközpont által a vizsgázó rendelkezésére bocsátott jelentkezési lappal, vagy online űrlapon lehet.
További információk ebben a menüpontban>> érhetők el.
 Amennyiben a vizsgázó a vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést kapott, akkor folytathatja a képzést, illetve újabb forgalmi vizsgá(ka)t tehet.

A jelenlegi képző szervnél kérnie kell egy képzési igazolást, amit az igazolást kibocsátó képző szerv tölt ki a tanulói nyilatkozat és a befogadó képző szerv adatai kivételével három példányban, amelyből kettő a tanulóé. A képzési igazolást a tanuló a választott képző szervhez eljuttatja, és az fogja azt megküldeni az illetékes vizsgaközpontnak az igazolás átvételétől számított 10 munkanapon belül. A vizsgaközpont pedig intézkedik a szükséges nyilvántartások módosításáról, továbbításáról.

Igen, a rendelkezésre álló különböző nyelvű SZEV-vizsgaanyagok közül a vizsgázó állampolgárságára tekintet nélkül választhat. Így akár magyar állampolgár is vizsgázhat idegen nyelven, a feltétel csak az, hogy a vizsgaközpont rendelkezésére álljon az adott nyelven vizsgaanyag.

A vizsgázónak az alapfokú iskolai végzettségét legkésőbb az első vizsga napján kell igazolnia a vizsgaközpont részére. Ha a tanuló alapfokú iskolai végzettségét az első vizsga napjáig nem igazolta, annak teljesítéséig a következő vizsgára nem bocsátható. Ez azt is jelenti, hogy amíg az alapfokú iskolai végzettség igazolása nem történik meg, addig további vizsgára – akár elméleti pótvizsgára, akár gyakorlati vizsgára – nem fog tudni jelentkezni a vizsgázó.

Igen, jogszabályban meghatározott esetekben. Ezek a következők:

  • a magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével A tolmácsot a Vizsgaközpont rendeli ki.
  • az egészségi állapotából következően szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személy, aki ezt a tényt a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazolja,
  • az a - szakorvosi igazolással rendelkező - hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésére magyar jelnyelven, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével.

Késés esetén nincs lehetőség arra, hogy a következő vizsgára bemenjen a vizsgázó. Ennek egyrészt az az oka, hogy a vizsgateremben a férőhelyek száma korlátozott, másrészt a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy lezárt vizsgajegyzőkönyvre további vizsgázó nem vehető fel – a jegyzőkönyvet pedig a vizsgát megelőző 3. munkanapon le kell zárni –, valamint vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a vizsgajegyzőkönyvön szerepel. 
Ebben az esetben sajnos újra jelentkezni kell a vizsgára (a vizsgadíj újboli megfizetésével együtt) és a kapott időpontban tud újra vizsgát tenni.

A jogszabály (24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 3. melléklet 4.) tételesen felsorolja, hogy mely tantárgyak hallgatása és vizsgája alól milyen képesítés vagy egyéb feltétel megléte esetén adható felmentés. Adott tantárgy foglalkozásain való részvétel alól az iskolavezető mentesíti a tanulót, a vizsgakötelezettség alóli mentesítést pedig kérelemre a vizsgaközpont engedélyezi. A vizsgakötelezettség alóli mentesítés kezdeményezése a felmentés alapjául szolgáló - az iskolavezető által hitelesített - okirat fénymásolatának a jelentkezési laphoz való csatolásával történik.

Vizsgát az a vizsgázó tehet, aki a kiírás szerinti időpontban a vizsga helyszínén megjelent. 
A vizsga a vizsgázók beszólításával kezdődik a vizsgajegyzőkönyv sorrendjében. A beszólítást követően a vizsgabiztos megkezdi a vizsgáról szóló tájékoztatást. A tájékoztató megkezdését követően érkező vizsgázókat már nem szabad fogadni, ezek a vizsgázók vizsgaeseményüket már nem kezdhetik meg.

Nincs megkötés erre vonatkozóan. A sikeres vizsgáról a Vizsgaközpont vizsgaigazolást állít ki, amelyet a sikeres vizsgát követő három munkanapon belül elektronikus úton továbbít az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére. Ezután a vezetői engedély kiváltható, azonban nem kötelező. Az elkészült vizsgaigazolásnak nincs lejárati ideje.

Igen, lehet. Az elméleti alapvizsgára jelentkezés esetében a vizsgadíj a képző szerv útján kerül megfizetésre, ezért ha a vizsgázó nem a saját nevére szeretné kérni a számlát, akkor azt tanácsos még a tanfolyamra való jelentkezéskor jelezni a képző szervnek, mivel a számla módosítására utólagosan már nincs lehetőség. Az elméleti alapvizsgán kívüli, további vizsgadíjak pénztári befizetését már a tanuló is intézheti, így ha nem saját nevére kéri a számlát, azt a pénztárnál jelezni tudja.

A 2000. december 31. előtt kiadott járművezetői igazolványok pótlása az illetékes Vizsgaközpontok által kiállított igazolás alapján történik. Az ügyfél kérelmére az illetékes Vizsgaközpont, a kapcsolódó nyomtatvány kitöltése és díj befizetése ellenében vizsgaigazolást állít ki a korábban tett vizsgáról.
A 2000. december 31. után szerzett moped kategóriák pedig már az Okmányirodák rendszerében szerepelnek.

Gyakorlati vizsgaigényt csak a képzőszerv vagy a szakoktató jelenthet az erre előírt nyomtatványokon (vizsgajelentés, vezetési karton).
A vizsga helyét és időpontját a vizsgaközpont jelöli ki, amelyet a vizsgajelentés másolati példányán a szakoktató jelentése esetén a vezetési kartonon igazol vissza.

Igen, PÁV vizsgálati eredmény hiányában is részt lehet venni gyakorlati vezetés képzésen, de a következő forgalmi vizsgára csak akkor kerülhet sor, ha a vizsgázó a vizsgálaton „járművezetésre pszichológiailag alkalmas” minősítést szerzett.

Ebben az esetben elméleti vizsga és gyakorlati vezetés nélkül is teljesíthető a gyakorlati vizsga. Mivel a képzőszerv biztosítja az oktatójárművet, ezért autósiskolát kell felkeresni ahhoz, hogy vizsgázni tudjon.

A KRESZ vizsgára érvényes személyi igazolványt, lakcímkártyát kell vinni. Ha van már valamilyen kategóriára vezetői engedélye, akkor azt is be kell mutatni. A vizsgán részt vehet akkor is, ha a vezetői engedélyének érvényessége lejárt, kivéve, ha a meglévő kategória előfeltétele a megszerezni kívánt kategóriának. (Pl. „C” kategóriához érvényes „B” kategóriás vezetői engedély szükséges.)

A vizsgaigazolás kiállításáig a személyi adatokban történt változásokat a Vizsgaközpontban 8 napon belül be kell jelenteni. Ez elsősorban a vizsgázó érdeke, hiszen a közlekedési igazgatási hatóság a sikeres vizsga után ez alapján fogja kiállítani a vezetői engedélyt. 

Nem, a vizsgadíjat más is befizetheti a személyes adatok ismeretében. Ebben az esetben  időpontot is egyeztethet az ön részére.

Az e-learning elvégzése után a kinyomtatott tanúsítvánnyal, bármelyik autósiskolában jelentkezhet, ahol egy jelentkezési lapot kell kitöltenie. Ezek után a vizsgaidőpontot már az autósiskola kéri meg az ön számára.

A sikeres KRESZ vizsgától számított 2 éven belül sikeres forgalmi vizsgát kell tenni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet. 

Természetes van rá lehetőség, ha belefér a lejárati időbe, figyelembe véve azt, hogy a két vizsga között legalább 3 munkanapnak el kell telnie.

Tanfolyamra bármelyik autósiskolánál lehet jelentkezni. Barátok tapasztalatai alapján, vagy akár internet segítségével is ki lehet választani azt az autósiskolát, amely az Ön számára a legmegfelelőbb.

Bizonyítvány másodlatot kell kikérni attól az iskolától, ahol elvégezte a tanulmányait. Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján bizonyítvány másodlat állítható ki. A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

A helyileg illetékes Megyei Levéltárhoz kell fordulni. Az ügyintézés személyesen, postai úton vagy elektronikusan lehetséges. Az adatszolgáltatás illetékmentes.

Pályaalkalmassági vizsgálat

A közlekedési magatartást tágabban kell értelmezni, mint a vezetni tudást. Ez utóbbi inkább képességeinktől függ, míg a közlekedésben egész személyiségünkkel veszünk részt. Ezért fontos, hogy az alkalmasságot kizáró okok feltárása ne csak a képességek vizsgálatára korlátozódjon. 2004 óta alkalmazzuk a pályaalkalmassági vizsgálatokban az osztrák Közlekedésbiztonsági Tanács (Kuratorium für Verkehrssicherheit) által kifejlesztett ART2020 vizsgáló berendezést, mely a közlekedéspszichológiai tesztrendszereknek egy új generációja. Az eljárás kidolgozásakor és továbbfejlesztésekor az osztrák szakemberek arra törekedtek, hogy egy-egy tesztmutatóhoz (pl. figyelem, tájékozódás, szenzomotoros koordináció, reaktív terhelhetőség) meghatározott vezetői viselkedéseket (pl. körültekintés, sávváltás, sebesség megválasztása, elsőbbségadás) rendeljenek hozzá. A vezetői viselkedés megfigyelésére egy oktató autóban, a viselkedést megfigyelő vizsgáló és egy autóvezető-oktató kíséretében került sor. Emellett a jármű egy műszeres vezetői viselkedés-elemző eszközrendszerrel volt fölszerelve. A vizsgálat kb. 1,5 órát tartott, egy autópályát, országutat és városi vezetést tartalmazó standardizált útszakaszon. Az így kapott valós viselkedési adatok, valamint az ART2020 teszteredmények statisztikai feldolgozása jelentős összefüggéseket állapított meg. A képesség-és személyiségvizsgálatok során feltárt hiányosságok (pl. a figyelmetlenségből vagy lassú reakcióidőből eredő bizonytalan, hibás döntések stb.) együtt jártak a valós közlekedési helyzetben megfigyelt balesetveszélyes magatartással.

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az ekapu rendszerén keresztül (itt: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap)  tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezésnek ezt a módját választja, legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon átutalással be kell fizetnie az igazgatási szolgáltatási díjat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett 11711003-21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lap kitöltése után kapott befizetési azonosítószámot. Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem történik meg, a rendszer automatikusan törli az Ön által foglalt időpontot, amelyről az Ön által megadott e-mail címre értesítést küld.

A jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el Általános tájékoztatónkat!

Jelentkezni internetes felületen, személyesen vagy írásban lehet.

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az ekapu rendszerén keresztül (itt: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/pav/alap tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a jelentkezésnek ezt a módját választja, legkésőbb a jelentkezéstől számított harmadik munkanapon átutalással be kell fizetnie a díjat a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság OTP Banknál vezetett

11711003-21463062-00000000 számú számlaszámára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a jelentkezési lap kitöltése után kapott befizetési azonosítószámot. Amennyiben a megadott határidőig a befizetés nem történik meg, a rendszer automatikusan törli az Ön által foglalt időpontot, amelyről az Ön által megadott e-mail címre értesítést küld.

A jelentkezési lap kitöltése előtt olvassa el Általános tájékoztatónkat!

Amennyiben nem ezt a jelentkezési módot választja, a „Letölthető nyomtatványok” menüpontban található „Jelentkezési lap”-ot kitöltve, aláírva postán vagy személyesen nyújthatja be. A jelentkezés regisztrálása után  tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről. A díj befizetéséhez szükséges csekket a vizsgálat napján kapja meg.

A jelentkezés előfeltétele a 2. csoportú egészségi alkalmassági vélemény megléte.

Az I. és II. alkalmassági kategóriára való jelentkezés esetén két éve folyamatosan hatályos vezetői engedély megléte szükséges.

Az ART2020 képességvizsgálati műszert ugyan számítógép vezérli, a feladatok azonban nem hasonlítanak a számítógépes játékokhoz. A program audiovizuálisan mutatja be az egyes feladatokat és gyakoroltatja, mielőtt mérni kezdi a teljesítményét. Ezért előre gyakorolni bármilyen más műszerrel vagy számítógépes játékkal felesleges. Hangsúlyozzuk, hogy az alkalmasság megítélése nem korlátozódik csupán a képességvizsgálatok eredményeire.
Előfordul, hogy bizonyos képességei gyengébbek, vagy azzal a gondolattal végzi a feladatot, hogy értelmetlennek tartja. Ilyenkor érezheti úgy, hogy lehetetlen jól megcsinálni. Különösen ez utóbbi beállítódás akadályozhatja abban, hogy olyan színvonalon teljesítsen, mint amilyenre egyébként képes lenne. A vizsgált személyek többsége a kívánt színvonalon tudja a feladatokat végrehajtani.
A felülvizsgálati eljárás során legtöbbször új vizsgálatra kerül sor, melynek eredményei alapján a másodfokú bizottság a gépjárművezető számára kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb, illetve az elsőfokú pályaalkalmassági véleménnyel megegyező döntést hozhat. Amennyiben Ön úgy érzi, jobb teljesítményre képes, mint az első vizsgálat alkalmával, érdemes megfontolnia, hogy kezdeményezi-e az elsőfokú vélemény felülvizsgálatát.
Jelenleg az elsőfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja 8310 Ft, mely egyetlen PÁV kategóriára vonatkozó vizsgálatot foglal magába.  A másodfokú pályaalkalmassági vizsgálat díja kategóriánként 12620 Ft.
Az alkalmasság nem feltétlenül korfüggő, de természetesen az életkor befolyással bír a képességekre. Mind a fiatalabb, mind az idősebb gépjárművezetők között lehetnek gyengébb képességűek, ill. rendelkezhetnek olyan személyiségjegyekkel, melyek kizárják az alkalmas minősítés lehetőségét.
Általában 1-3 óra, azonban elérheti a 4-5 órát is. A vizsgálat időtartamát nagymértékben befolyásolja, hogy milyen kategóriá(k)ra kéri a vizsgálatot, az egyéni eltérések (pl. a feladatvégzés egyéni tempója), illetve az, hogy szükséges-e kiegészítő vizsgálatok elvégzése.
11711003-21463062-00000000, melyet az OTP Banknál vezetnek
A vizsgálat műszeres képességvizsgálatokból, pszichológiai tesztekből, valamint egy - a közlekedési előéletre kiterjedő - pszichológussal folytatott személyes beszélgetésből áll.
Egy közlekedéspszichológiai pályaalkalmassági vizsgálat, melynek az a célja, hogy feltárja a vizsgált személynél van-e kizáró oka annak, hogy egy meghatározott gépjárművezetői tevékenységet folytathasson. A vizsgálat kiterjed mindazokra a képességekre és személyiségvonásokra, melyek a biztonságos közlekedési magatartást befolyásolják. Ilyen vizsgálatokat több európai országban is végeznek (pl. Ausztria, Németország, Svájc), ahol szintén rendeletek írják elő, hogy a közlekedéspszichológiai teszteljárások legyenek alkalmasak a közúti forgalomban tanúsított valós viselkedés bejóslására.
A gépjárművezetői tevékenység többféle tevékenységformát foglal magába, mint pl. áruszállítás, személyszállítás, vagy megkülönböztető jelzésű gépjármű vezetése, melyekben más-más elvárásoknak kell megfelelniük a gépjárművezetőknek a balesetmentes vezetés érdekében. Más típusú vezetést (vezetőt) kíván a mentőgépjármű vezetése, vagy a távolsági busz vezetése. Sokszor mindkét kívánalomnak megfelel valaki, de olykor csak az egyik, vagy a másik tevékenységfajta végzésére alkalmas. Ezért vannak a különböző PÁV kategóriák.

Az elsőfokú pályaalkalmassági vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül kezdeményezheti a vélemény felülvizsgálatát. Amennyiben a 15 napos határidőn belül nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet, az elsőfokú pályaalkalmassági véleményben foglaltak az irányadók.

Felülvizsgálati kérelmét írásban (aláírással) kell benyújtania a díjbefizetés igazolásával együtt e-mailben (pavig@kavk.hu), személyesen (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45.) vagy postai úton, a Vizsgaközpont levelezési címén.

A felülvizsgálati kérelmet indokolni kell.

Felülvizsgálati kérelmét nem köteles a PVI által Önnek átadott/megküldött formanyomtatványon benyújtani, azonban ebben az esetben is írásos kérelmet (melyet a hitelesség érdekében aláírásával lát el) kell benyújtania, melyben fel kell tüntetnie nevét, születési dátumát, a sérelmezett döntés számát, továbbá a felülvizsgálat indokát, valamint azt, hogy a másodfokú vizsgálatról szóló értesítést mely címre kéri. A másodfokú bizottság a rendelkezésre álló elsőfokú vizsgálati eredmények alapján hozza meg a másodfokú pályaalkalmassági véleményt, illetve amennyiben szükséges újabb vizsgálat lefolytatása, értesíti a gépjárművezetőt a vizsgálat időpontjáról. A másodfokú bizottság dönthet az elsőfokú pályaalkalmassági véleménnyel megegyezően, vagy megváltoztathatja azt.

A gépjárművezető kérelmére a vizsgaközpont nyilvántartása alapján az 1978. április 1-jét követően megszerzett PÁV minősítések eredményéről a hatályos 444/2017.(XII.27.) Kormányrendelet (Korm. rend.) alkalmassági kategóriáinak megfeleltetett új pályaalkalmassági véleményt állít ki. Egyéb esetekben a hatályos Korm. rend. 10. § (2) bekezdése, valamint a 326/2011.(XII.28) Korm. rendelet 30.§  (2) bekezdései az irányadóak.

Nem igaz. Mivel az előzetes pályaalkalmassági vizsgálat az ügyfél kérelmére történik, ezért a vizsgálat csak arra a kategóriára terjed ki, amelyet az ügyfél megjelölt. Tehát ha valaki PÁV 2-es vizsgálatra jelentkezik, és az nem sikerül jól, nem kaphat eredményt PÁV 3-as kategóriában.

Nem igaz. Valójában a belföldi vagy nemzetközi 7,5 t feletti árufuvarozáshoz elegendő a PÁV 3-as kategória. Amennyiben veszélyes áru szállítása (ADR) is a munkakör részét képezi, akkor szükséges megszerezni a PÁV 2-es kategóriát.

Kategóriás vizsgákkal kapcsolatos kérdések

„B” kategóriás képzésre az vehető fel, aki:

  • a 17. életévét betöltötte,
  • vagy tanfolyami képzés esetén 6 hónapnál fiatalabb,
  • vagy közoktatási intézményben végzett képzés esetén annál legfeljebb 12 hónappal fiatalabb.

Igen, a forgalmi vizsgának nem feltétele az elsősegélynyújtási tanfolyam elvégzése. A vezetői engedélyt azonban csak akkor kaphatja meg, ha igazolta, hogy levizsgázott elsősegélynyújtási ismeretekből.

Felmentést végzettségükre való tekintettel az orvostudományi egyetemen végzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, az állatorvos tudományi egyetemeken végzett állatorvosok, továbbá az egészségtudományi alapképzésekben (főiskolai) képzésekben (diplomás) ápoló, védőnő, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő, közegészségügyi felügyelő, járványügyi ellenőr, egészségügyi szakoktató, intézetvezető szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzettek, valamint az egészségügyi iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben állam által elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők kaphatnak.
 

A válasz egyértelműen nem. Még egymásra épülő kategóriáknál sem kell ettől tartani, hiszen a vezetői jogosultság az egy úgynevezett szerzett jog, melyet korlátozni vagy visszavonni csak bizonyos esetekben lehet. Ilyen például az ittas vezetés.

Ha járművezetéstől tiltották el, akkor csak tanfolyamra iratkozhat be, de vizsgázni nem vizsgázhat. Ha csak kategória eltiltása van, olyan kategóriára jelentkezhet, melynek az eltiltott kategória nem előfeltétele.

Nem, mert a C-kategóriás vezetői engedély megszerzésének feltétele az érvényes B-kategóriás vezetői engedély megléte.

Olyat, ami a közoktatásról szóló törvény szerinti alapfokú iskolai végzettség meglétét igazolja.

Az első gyakorlati vizsga előtt lehet kérelmet beadni a Vizsgaközpont felé, melynek elbírálása 3 nap. Az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriát a Vizsgaközpont módosítja, ha a kérelmezett vezetői engedély kategória elméleti képzési és vizsgakövetelményei az eredetileg megszerezni kívánt vezetői engedély kategóriával azonosak. Az elbírálás után a vizsgázót kiértesíti a Vizsgaközpont.

Ez esetben a magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkező ügyfélnek fel kell keresnie a Központi Okmányirodát (1133 Budapest, Visegrádi utca 110. http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/bfkh-kozponti-okmanyiroda).

Általános előírás, hogy a meglévő jogosítvány hivatalos, hitelesített, magyar nyelvre fordított változatát fel kell mutatni, de meglehet, hogy ezzel kapcsolatosan eltérő az eljárás az egyes országok esetében (EU-s tagállam, vagy EU-n kívüli), de erről is az Okmányiroda tud pontos felvilágosítást adni.

A felmutatott okmányok megtekintését követően az Okmányiroda írja elő, hogy milyen vizsgák letételére van szükség az adott vezetői engedély honosításához. Az Okmányirodában kapott határozatnak megfelelően történik a további ügyintézés. Az iroda által kiadott dokumentumokkal fel kell keresni az Autósiskolát, és az előírt vizsgák sikeres letételét követően ismételten fel kell keresni az Okmányirodát, ahol a külföldi vezetői engedélyt le kell adni, illetve a magyar nyelvű vezetői engedélyt át lehet venni.

A külföldi hatóság által kiállított vezetésre jogosító okmány honosítási eljárásában az okmányirodák járnak el. Vagy egy egyszerű eljárásban kiállítják a magyar vezetői engedélyt, vagy amennyiben ez jogszabály alapján szükséges, határozatot adnak ki. Ebben a határozatban írják le, hogy milyen vizsgákat kell teljesítenie. A határozat birtokában az ügyfélnek egy autósiskolát kell felkeresnie ahol a tanfolyammentes vizsgára jelentkezéshez jelentkezési lapot kell kitöltenie. Ehhez csatolni kell az okmányiroda határozatát, orvosi alkalmassági véleményt valamint a vezetői engedély fénymásolatát. Az okmányiroda által előírt elméleti vizsgán a kategóriának megfelelő közlekedési alapismeretek, gyakorlati vizsgán a kategóriának megfelelő forgalmi vizsgát kell tennie.

A „C” kategória megszerzésének a feltétele az érvényes „B” kategóriásvezetői engedély, 2. alkalmassági csoportú orvosi alkalmassági vélemény, valamint 18. életév betöltése. (21. életév betöltéséig kizárólag Magyarország területére érvényes vezetői engedélyt kap).

Ha valaki rendelkezik már legalább két éves „A2” kategóriás gyakorlattal, akkor a 20. életévének betöltésekor szerezhet legkorábban „A” kategóriás vezetői engedélyt. Ebben az esetben viszont a 21. életév betöltéséig az „A” kategóriás vezetői engedéllyel csak olyan motoros triciklit vezethet, melynek teljesítménye a 15 kW-ot nem haladja meg. 
„A” kategóriába tartozó motorkerékpár vezetésére, előzetes motorkerékpár vezetési gyakorlat hiányában legkorábban a 24. életév betöltésekor lehet vizsgát tenni.

A mozgáskorlátozott tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

Amennyiben két évnél nem régebben szerezte az „A2” kategóriás vezetői engedélyét és két éven belül „A1” vagy „A2” kategóriára sikeres elméleti vizsgát tett, abban az esetben mentesül az elméleti tanfolyam és vizsga alól. Ekkor csak gyakorlati vizsgát kell tennie. Más esetben el kell végezni a tanfolyamot és elméleti vizsgát is kell tennie.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki megfelel (a külön jogszabályokban meghatározott) egészségügyi feltételeknek.
A képző szerv a vizsgaközpont felé (a vizsgaigény jelentésekor) a megfelelően kitöltött jelentkezési lappal együtt mellékeli a szükséges egészségi alkalmassági véleményt. A vizsgaközpont pedig a jelentkezési lapok átvételét követően ellenőrzi azt. Mivel az orvosi alkalmasság megléte a vizsgára bocsátás feltétele, így annak hiányában nem lehet a tanulót vizsgára jelenteni.

Szaktanfolyamokkal kapcsolatos kérdések

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány (GKI) cseréjének, pótlásának díja jelenleg 9900 Ft.

Ha a GKI kártyába bejegyzett érvényességi időpont lejárt, a rendeletben meghatározott feltételek teljesítése (továbbképzési képesítési szaktanfolyam elvégzése, illetve sikeres vizsga) esetében új „Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány” kiadására kerül sor. Ezzel egyidejűleg a Vizsgaközpont a lejárt érvényességű igazolványt bevonja.

A 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű gépjárművet vezető gépkocsivezetőnek sajátszámlás áruszállításhoz rendelkeznie kell Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal. Más szóval, aki a közúton C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategóriájú - vagy ezekkel egyenértékűnek elismert - vezetői engedéllyel vezethető járművet vezet, annak szükséges Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány.

Személytaxis személyszállító szolgáltató kiterjesztő képzésre kell jelentkezni. A képzés során a korábban megszerzett személytaxis személyszállító szolgáltatói képesítés kerül kibővítésre a jelentkező által meghatározott megyére. Szükséges hozzá a korábbi képesítés érvényessége. A beiskolázáskor a tanulónak kell megjelölnie, hogy melyik megye vagy a főváros területére szeretné megszerezni a képesítést, és csak az adott megyében / fővárosban tehet vizsgát.

PÁV II. alkalmassági kategória megléte szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz) vagy személygépkocsi vezetéséhez. A pályaalkalmassági vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a Vizsgaközponthoz kell benyújtani, ahol a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére elvégzik. 
II-es pályaalkalmassági minősítés megszerzése céljából pályaalkalmassági vizsgálatra az jelentkezhet, aki legalább két éve rendelkezik bármely nemzetközi kategóriában folyamatosan hatályos vezetői engedéllyel, és nem minősül - a külön jogszabályban foglaltak alapján - kezdő vezetőnek.

Nem, emiatt nem kell cseréltetni a GKI kártyát, de az új vezetői engedély igénylésekor jelezni kell, hogy rendelkezik GKI kártyával. Ebben az esetben az új vezetői engedélybe bejegyzik a 95-ös közösségi kódszámot és a GKI kártya lejárati időpontját.

Lejárt GKI kártya esetén a gépkocsivezető a közúton történő járművezetéshez, szakmai továbbképzési képesítés megszerzésére kötelezett. Jelentkezni szaktanfolyamra kizárólag vizsgaszervezési megbízással és az adott szaktanfolyami képzéstípusra érvényes engedéllyel rendelkező képző szervnél lehet. A képző szerv a Vizsgaközpont által korábban meghirdetett vizsgahelyeknek és időpontoknak megfelelően igényelhet vizsgahelyet.

A személyes adatokban történő változás, kategória bővítés esetén, illetve ha megrongálódás vagy elhasználódás miatt bármely bejegyzett adat nem olvasható.

Sikeres vizsga után a GKI jogosultsághoz tartozó tevékenységet,csak a kártya birtokában végezhet. A papír formátumú igazolványokat a Szaktanfolyami Főosztály az utolsó sikeres vizsga helye szerinti megyei kirendeltségre küldi meg. Az okmányok átadása a vizsgázók részére a jelentkezési lapon megadottak szerint történik.

Szaktanfolyamra jelentkezni kizárólag vizsgaszervezési megbízással lehet az adott szaktanfolyami képzéstípusra érvényes engedéllyel rendelkező képzőszervnél. A képzőszerv a Vizsgaközpont által korábban meghirdetett vizsgahelyeknek és időpontoknak megfelelően igényelhet vizsgahelyet.
 

Az elkészült Gépjárművezetői Képesítési Igazolványt pótlás vagy csere esetén az ügyfél által megjelölt módon vehető át postai úton vagy személyesen a Vizsgaközpont ügyfélszolgálatán. 
Alapképzés és továbbképzés esetén a jelentkezéskor megjelölt címre kézbesítik a kártyát. A papír formátumú igazolványokat, a Szaktanfolyami Főosztály az utolsó sikeres vizsga helye szerinti megyei kirendeltségre küldi meg. Az okmányok átadása a vizsgázók részére a jelentkezési lapon megadottak szerint történik.

Szaktanfolyami pótvizsgára időpontot kérni kizárólag vizsgaszervezési megbízással lehet az adott szaktanfolyami képzéstípusra érvényes engedéllyel rendelkező képzőszervnél. A képzőszerv a Vizsgaközpont által korábban meghirdetett vizsgahelyeknek és időpontoknak megfelelően igényelhet vizsgahelyet.

Mivel csak a képzőszerven keresztül jelentkezhet szaktanfolyami pótvizsgára, így a kapcsolódó díjakat is a képzőszerv felé kell megfizetni. Az adott képzőszerv által nyújtott fizetési lehetőségek közül lehet választani (készpénz, bankkártya, átutalás).

Nem, GKI vizsgát csak a jogszabályban meghatározott kategóriák megszerzése után lehet tenni, jelen esetben érvényes ’C’ kategóriás vezetői engedéllyel kell rendelkezni.

Ha a gépkocsivezető rendelkezik C1, C1E, C vagy CE kategóriák bármelyikéből továbbképzési képesítéssel, mentesül a további tehergépkocsis továbbképzés kötelezettsége alól.  Ugyanez vonatkozik a D1, D1E, D és DE kategóriákra is.
Azonban ha a C kategóriás GKI kártya megszerzése után szerez D kategóriás vezetői engedélyt, csak abban az esetben vállalhat munkát D kategóriás járművön, ha a GKI kártyáját kiegészíti – egy kiegészítő vizsgával – D kategóriára is.

Abban az esetben, ha díj ellenében végeznek személyszállítást D1 kategóriába tartozó járművel, a gépkocsi vezetőjének GKI igazolvánnyal kell rendelkeznie. A vállalkozás szakmai irányítójának szükséges csak vállalkozói képesítés.

Ez attól függ, hogy a jelentkező milyen járművel szeretne majd munkát vállalni.

PÁV II. alkalmassági kategória szükséges a közúti közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végző autóbusz (trolibusz), személygépkocsi, a nemzetközi közúti személyszállítást végző autóbusz (a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező), valamint a veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetésére.

PÁV III. alkalmassági kategória szükséges a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó közúti közlekedési szolgáltatást, illetve nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény, vezetésére.

Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott – a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó – könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítés, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsga, kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel.

Az elkészült GKI kártyáját ügyfélfogadási időben személyesen átveheti a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. vidéki vagy budapesti kirendeltségein, illetve postai úton kérheti hivatalos levélként az Ön által megadott értesítési címre.

Nem. A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont a képzések során csupán a vizsgáztatással és annak megszervezésével foglalkozik. Ha szaktanfolyami képzésen szeretne részt venni, mindenképpen egy ahhoz engedéllyel rendelkező képzőszervvel kell felvennie kapcsolatot.

Az Európai Unió bármely tagállamában megszerzett GKI képesítés érvényes Magyarországon is, illetve a Magyarországon megszerzett GKI képesítés érvényes az Európai Unió tagállamaiban. A tagállamok a képesítést kétféle módon igazolhatják: vagy plasztik kártyát állítanak ki, vagy az érvényes vezetői engedélyre tüntetik fel a „95-ös” közösségi kódot. A külföldön szerzett GKI képesítés honosítására nincs lehetőség, magyar GKI igazolványt csak Magyarország területén belül elvégzett tanfolyam és vizsga után lehet szerezni. 

A gépjárművezetői képesítési igazolvány a vizsga napjától számítva körülbelül 2 hét alatt készül el. Az igazolvány ezután kerül postázásra, illetve amennyiben a személyes átvételi módot választotta, eljuttatjuk ügyfélszolgálatunkra.

Sajnos nincs lehetőség a folyamat gyorsítására. A Vizsgaközpont és a nyomda is arra törekszik, hogy ügyfeleink igényeit maximálisan kielégítsük, és okmányukat minél hamarabb kézhez kapják.

Tapasztalataink alapján a postai átvétel esetében ügyfeleink néhány nappal hamarabb juthatnak hozzá kártyájukhoz. Azonban ha a kipostázott kártyát nem sikerült átvenni, a gépjárművezetői igazolvány visszaérkezik ügyfélszolgálatunkra, ahol személyesen vagy meghatalmazott által vehetik át a kártyát, az újrapostázásra nincs lehetőség.

Nem, mivel Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) alapján a GKI képesítést kétféle módon lehet igazolni: (1) plasztik kártya kiállításával, vagy (2) érvényes vezetői engedélyre való „95-ös” közösségi kód feltüntetésével. Ettől ideiglenesen sem térhetünk el, a képesítés igazolása csak ezekkel történhet meg.

A digitális tachográfokat a vezetési- és pihenőidők betartása érdekében vezették be. A digitális tachográf kártya ezeket az időket tartja nyilván, ami nem jogosítja fel a gépjárművezetőt arra, hogy fuvarozást, illetve személyszállítást végezzen.

A GKI kártya pótlását a gépkocsivezetőnek kell kezdeményeznie.

A helyes adatok megadásával az igénylést ezen az oldalon>> lehet elindítani.

Személyes igénylés is lehetséges a Vizsgaközpont vidéki, illetve budapesti kirendeltségein ügyfélfogadási időben.

A Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány a sikeres vizsga napjától számítva 5 évig érvényes. Lejárt igazolvánnyal nem szabad vezetni, ezért érdemes időben gondoskodni a megújításáról, ami továbbképzés és sikeres vizsga elvégzésével lehetséges.

Ebben az esetben (kivéve a lakcím vagy a vezetői engedély számának változásakor) kártyacserére lesz szüksége. A cserét a gépkocsivezetőnek kell kezdeményeznie ezen az oldalon>> (a helyes adatok kitöltésével).

Személyes igénylés is lehetséges a Vizsgaközpont vidéki, illetve budapesti kirendeltségein ügyfélfogadási időben.

Ebben az esetben két lehetősége van. Az egyik, hogy amikor a második képzéstípusra jelentkezik (pl. van már meglévő C GKI képesítése, de most D-ből is szeretne GKI vizsgát tenni), a jelentkezési lapon a kártyakiállítás- pontnál kiválasztja az „összevonást kér” lehetőséget.

A másik lehetőség a kártyacsere, amit ezen az oldalon>> igényelhet (a helyes adatok megadásával és z "összevonást kér" opció választásával).

Személyes igénylés is lehetséges a Vizsgaközpont Nonprofit Kft. vidéki, illetve budapesti kirendeltségein ügyfélfogadási időben.

GKI C továbbképzést kell elvégezni ahhoz, hogy érvényes GKI képesítéssel rendelkezzen, melyet 5 évente meg kell újítani továbbképzés keretében.

GKI D továbbképzést kell elvégezni ahhoz, hogy érvényes GKI képesítéssel rendelkezzen, melyet 5 évente meg kell újítani továbbképzés keretében.

Ha ezt a vezetői engedélyét 2009.09.09-ét követően szerezte meg, akkor „C” szakmai alapképzést kell elvégeznie ahhoz, hogy érvényes GKI képesítést szerezhessen, melyet 5 évente meg kell újítani továbbképzés keretében. Ha vezetői engedélyét korábban szerezte, akkor „C” szakmai továbbképzésre kell jelentkeznie.

Ha ADR hatálya alatt lévő veszélyes árut szállítana, annak a cégnek rendelkeznie kell veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval, aki meghatározza, és tájékoztatást ad, hogy az adott anyaghoz milyen képzés szükséges.

A sikeres vizsga napjától számítva körülbelül 1-1,5 hét, amíg elkészül a kártya. Az ADR oktatási bizonyítványok ezután kerülnek postázásra a képzőszervnek, s ők ezt követően juttatják el a vizsgázókhoz.

ADR oktatási bizonyítványt ebben az esetben ezen az oldalon>> lehet igényelni (a helyes adatok megadásával). Személyes igénylés is lehetséges a Vizsgaközpont vidéki, illetve budapesti kirendeltségein ügyfélfogadási időben.

ADR oktatási bizonyítvány a sikeres vizsgától számított 5 évig érvényes. A bizonyítvány érvényességi idejét meg lehet hosszabbítani, ha az érvényesség lejárta előtt egy éven belül sikeres vizsgát tesz.

Igen. Minden ADR hatálya alá tartozó veszélyes áru szállításához szükség van ADR oktatási bizonyítványra. 
Vannak bizonyos mentességek, amikor az ADR előírásait nem kell alkalmazni (pl.:  a magánszemélyek által történő veszélyes áru szállításra, ha az áru kiskereskedelmi
csomagolásban van, és személyes vagy háztartási használatra szolgál). Erről bővebben a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) „A” és „B” mellékletéből lehet tájékozódni.

Abban az esetben, ha már rendelkezik érvényes ADR oktatási bizonyítvánnyal, és ezt szeretné megújítani. Ha az ismeretfelújító vizsgát a már meglévő ADR oktatási bizonyítvány lejárta előtt egy éven belül sikeresen megszerzi, akkor az új bizonyítvány érvényességének időtartama az előző lejártától számított 5 év. Ha az előző bizonyítvány lejárta előtt 12 hónapnál korábban sikeres ismeretfelújító vizsgát tesz, akkor az új bizonyítvány érvényessége az ismeretfelújító vizsga napjától számított 5 év lesz.

Ha az ismeretfelújító vizsgát a már meglévő ADR oktatási bizonyítvány lejárta előtt egy éven belül sikeresen megszerzi, akkor az új bizonyítvány érvényességének időtartama az előző lejártától számított 5 év. Ha az előző bizonyítvány lejárta előtt 12 hónapnál korábban sikeres ismeretfelújító vizsgát tesz, akkor az új bizonyítvány érvényessége az ismeretfelújító vizsga napjától számított 5 év lesz.

Fel kell keresni a megyei kormányhivatalt. Az alábbi dokumentumokat kell magával vinni:

  • érvényes vezetői engedély
  • PÁV II. igazolás
  • személytaxis személyszállító szolgáltató képesítésről szóló sikeres vizsga után kapott igazolás.

Gépkezelő jogosítványa mindaddig érvényes, amíg az orvosi alkalmassági vizsgálat érvényessége le nem jár, megújításával a gépkezelői jogosítvány is érvényes lesz.

Olyan gépkezelői jogosítványt, amelyek a 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendeletben szerepelnek, ezen az oldalon>> lehet igényelni a helyes adatok megadásával. Személyes igénylés is lehetséges a Vizsgaközpont vidéki, illetve budapesti kirendeltségein ügyfélfogadási időben. A kérelemhez csatolni kell igazolványképet ls érvényes szakmai alkalmassági orvosi véleményt.

Azon gépkezelői jogosítványok esetében, amelyek nem a fent említett rendeletnek felelnek meg, azaz 2009 előttiek, a pótlási kérelemmel a kiadó szervezethez kell fordulni.

Ha olyan géppel, járművel végez tevékenységet, amely 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet szerint meghatározott gépcsoportba tartozik.

Nem. Az OKJ-s végzettség önmagában nem elegendő közúti közlekedésben is részt vevő járművek, gépek kezeléséhez. Szükség van gépkezelői jogosítvány megszerzésére is.

A kártya pótlásának díját a Vizsgaközpont pénztáraiban lehet befizetni készpénzben. Postai (csekkes) feladásra nincsen lehetőség.

Lakcím változás esetén nincsen szükség a GKI kártya cseréjére.

Ha valaki nem veszi át a kiküldött igazolványt, az visszaküldésre kerül a Szaktanfolyami Főosztályra. Ezek után azt – személyesen vagy meghatalmazott útján – ügyfélfogadási időben lehet átvenni a 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. szám alatt. Telefon: +36 1 814 1800.

Nem lehet. A személytaxi-szolgáltatatást végző, 21. életévét betöltött személynek rendelkeznie kell legalább két éve érvényes „B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel és a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló jogszabályban meghatározott PÁV II. pályaalkalmassági minősítéssel.

Igen, továbbképzési szaktanfolyami képesítést kell megszereznie, ha a korábban megszerzett személytaxis személyszállító képesítésük megszerzésétől számítva 5 év eltelt.

Ha a gépkezelői gyakorlati vizsga sikertelen, a jelölt leghamarabb 6 munkanap elteltével tehet újabb gyakorlati vizsgát.

Gépkezelői szaktanfolyamra az jelentkezhet, aki a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott életkori és egészségügyi feltételeknek megfelel, és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott (a megszerezni kívánt gépcsoporthoz tartozó) könnyű- vagy nehézgépkezelői szakképesítéssel rendelkezik, vagy építő- és anyagmozgató gépkezelő szakképesítő vizsgát tett, kivéve, ha már rendelkezik hatályos gépkezelői képesítéssel.

Ebben az esetben a gépkocsivezető szabálysértést követ el és 100 000 Ft-ra bírságolható. Ennek elkerülése érdekében célszerű még a GKI kártya érvényességének lejárta előtt jelentkezni tehergépkocsi-vezetői továbbképzési szaktanfolyamra.

A GKI kártya megléte a gépkocsivezető számára előírt kötelezettség, így elsősorban neki kell fizetnie a tanfolyam díját és a vizsgadíjat. A munkaadó átvállalhatja az ezzel járó költséget, de számára ez nem kötelező.

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett
személyszállítási tevékenységről szóló 261/2011. (XII.7.) Korm. rendelet, melynek a 2. sz. melléklete részletezi az adott járművek vezetéséhez szükséges képesítéseket.

Nem, pótvizsgázni természetesen csak azokból a tantárgyakból kell, amelyekből sikertelen vizsgát tett.

El kell végezni a szakoktatói szaktanfolyamot. A szakoktatói szaktanfolyamra az iskolázható be, aki sikeres szakoktatói felvételi vizsgát tett, betöltötte a 23. életévét, és rendelkezik középiskolai érettségivel, valamint olyan legalább két éve érvényes „B” kategóriás vezetői engedéllyel, ami nem minősül kezdő vezetői engedélynek.

A szakoktatók képzését a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Kft. végzi.
Az induló képzésekről a KTI honlapján lehet tájékozódni.

Utánképzésekkel kapcsolatos kérdések

Igen, utánképzésre jelentkezhet, amint a bírói ítélete vagy a szabálysértési határozata jogerőre emelkedett, viszont a vezetői engedélyt addig nem kapja vissza, amíg az eltiltása le nem járt.

A feltáró foglalkozás eredményétől függően a Vizsgaközpont az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. Az utánképzés programját, az egyes programok tartalmát, időtartamát és a módszereket az 139/1991. (X.29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A járművezető nyilvántartott pontjainak számát az utánképzésben való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Az önkéntes utánkpzés évente egyszer végezhető.

Nem, a jelentkező köteles bemutatni a kötelezés okát tartalmazó hatósági értesítést és az okmányirodai határozatot, amiben egyértelműen szerepel, hogy utánképzésre kötelezik.
Ha nincs meg, akkor ki kell kérni az illetékes hatóságtól.

Nem kaphatja vissza az eltiltás ideje alatt. Az erre vonatkozó pontos, adott ügyet érintő meghatározásokat az utánképzési kötelezettséget előíró, közlekedési igazgatási hatósági határozat tartalmazza. A közlekedési igazgatási hatósági határozat az eljáró hatóság (bíróság, szabálysértési hatóság) döntésén alapul. Az, hogy mennyi időre szól az eltiltás, ebben a döntésben (is) megtalálható. 
A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a közlekedési igazgatási hatóság adhatja vissza.

Ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár, akkor a járművezetőnek nem kell részt vennie utánképzésen.

Az nincs korlátozva, hogy egy személy hányszor vehet részt utánképzésen pontcsökkentés céljából önkéntesen, viszont egy éven belül újra nem csökkenthető a nyilvántartott pontok száma ismételt önkéntes utánképzéssel. Az egy évet az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától kell számítani. 

Igen, mivel a rendelet szerint nem adható ki az igazolás és a bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg.

Utánképzés helyett nem lehet tanfolyamot végezni. Amennyiben szeretne valamilyen új kategóriás vezetői engedélyt szerezni az eltiltása ideje alatt, akkor ugyan beiskolázható tanfolyamra, mivel a tanfolyamra való beiskolázásnak nem feltétele a közlekedésbiztonsági alkalmasság. De vizsgát addig semmilyen tárgyból nem tehet, amíg a vezetői engedélyét utánképzéssel vissza nem szerezte, mivel nem felel meg a közlekedésbiztonsági feltételeknek, ezáltal a vizsgára bocsátás feltételeinek sem.

A vonatkozó jogszabály az utánképzés hatálya alatt állók elméleti vizsgalehetőségeit időben és számban nem korlátozza.  Amíg nem tesz sikeres vizsgát, nem lesz kiállítva az utánképzés teljesítéséről szóló igazolás.

Igen, az önkéntes pontcsökkentés pont erre a célra szolgál. Ha úgy gondolja, hogy pontjainak száma megközelíti a 13 pontot, akkor ki kell kérnie a Belügyminisztériumtól egy tájékoztatót vagy a Kormányhivataltól egy igazolást, amely tartalmazza a Nyilvántartó által kezelt közúti közlekedési előéleti pontrendszer adatai alapján a pontok tényleges számát. Ezután önkéntes alapon utánképzésen vehet részt, ahol feltáró foglalkozás nélkül besorolásra kerül a III. programba, aminek elvégzésével csökkenthető pontjainak száma.

Ha az eltiltása közúti járművezetésre vonatkozik, nem vezethet semmilyen járművet. Kategóriás eltiltás esetén az eltiltással nem érintett kategóriás járműveket vezetheti.

Az utánképzésről személyesen vagy telefonon bármelyik megyeszékhelyen található vizsgaközpontban lehet érdeklődni, ahol munkatársaink készséggel állnak ügyfeleink rendelkezésére. Az ügyfélszolgálatok elérhetősége itt található>>.

A feltárás az utánképzés első része, amely három szakaszból áll: egy KRESZ tesztből, egy vezetési próbából és egy pszichológussal való beszélgetésből.  A feltárást a Vizsgaközpont feltáró csoportja végzi. A feltáró foglalkozás eredményétől függően a Vizsgaközpont az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb.

Mivel a feltárás nem vizsga, ezért ott sem KRESZ-ből, sem a vezetésből nem lehet sikertelen eredményt elérni, azonban nagyon fontos, hogy a feltáráson nyújtott eredmény befolyásolja azt, hogy a kötelezettet melyik programra sorolja a feltárást végző csoport.

Az utánképzésre kötelezett járművezető az utánképzésre a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont bármelyik megyei képviseletén jelentkezhet. Az ügyfélszolgálatok elérhetőségei ezen az oldalon található>>.

A jelentkezéshez szükséges iratok: személyi igazolvány, lakcímkártya, az utánképzésre kötelező okmányirodai határozat, rendőrségi határozat vagy bírósági ítélet. Ha több ilyen készült, akkor mindegyik dokumentumra szükség van.

Jelentkezni csak személyesen vagy meghatalmazás alapján lehet a Közlekedés Alkalmassági és Vizsgaközpont megyei ügyfélszolgálatain a szükséges dokumentumok bemutatásával.

Ez több körülménytől függ, mivel a programok túlnyomó többsége csoportfoglalkozást jelent, amelyek meghatározott létszámmal indíthatók. Ha minden jól megy, akár három héten belül elvégezhető, de rosszabb esetben elhúzódhat akár másfél hónapig is.

Sajnos nem, személyes jelenlét szükséges az utánképzés elvégzéséhez.

Az ittas vezetőket az alkohol szintjük szerint osztják különféle csoportokba.  
Az enyhén ittas vezetőket az V. programba sorolják, amihez van egy kötelező kiegészítő program. Az V. programhoz az I., II. vagy a III. programok valamelyikének elvégzéséhez szükséges. 
A közepesen ittas vezetőket a VI. programba, a súlyosan ittas, vagy visszatérő ittas vezetőket a VII. programba sorolják.

A külföldi vezetői engedély bevonásáról a közlekedési igazgatási hatóság határozatban rendelkezik. Ha az illető Magyarországon él és a Kormányhivatal utánképzésre kötelezte, akkor a külföldi állampolgárnak is el kell végeznie az utánképzést.

Aki eléri a 18 pontot, annak a vezetői engedélyét bevonja a közlekedési igazgatási hatóság határozat formájában. A jogerőre emelkedett határozattal tudja felkeresni a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont valamely megyei ügyfélszolgálatát, hogy utánképzésre jelentkezzen.

Az önkéntes utánképzés sikeres elvégzését követően a Belügyminisztérium a nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal csökkenti.

Igen, az eltiltás jogerőre emelkedésének időpontjáig nyilvántartásba vett pontjait törölni fogja a hatóság.

A KRESZ teszt 66 kérdésből áll és 100 pontot lehet elérni. 15 hibapontig jónak minősül, de fontos megjegyezni, hogy ez nem vizsgának számít, csak a feltárás része.

Az utánképzésre való jelentkezéshez, a jelentkezéskor a feltárás díját kell befizetni. Ha „B” kategóriás esemény volt, akkor ez 18 220 Ft-ot jelent.  "A" kategória esetén 15 440 Ft., „M" kategória esetén 11 500 Ft, "C" kategória esetén 25 615 Ft, "D" kategória esetén 27 610 Ft.
A későbbiekben az elvégezni szükséges csoport foglalkozásoknak külön díja van, amelyről a feltárás végén kap tájékoztatást.

Ha a kötelezettnél közlekedési hiányosságokat tártak fel, akkor őt az I. vagy II. programba sorolják, aminek a végén elméleti vagy gyakorlati vizsgát kell tennie. A többi program nem jár vizsgával.

Igen, a büntetés lejárt, de ha volt utánképzési kötelezettsége, az nem évül el, azon részt kell vennie ahhoz, hogy visszakaphassa a vezetői engedélyét.

A sikertelen vizsga után a Vizsgaközpont megyei ügyfélszolgálatán pénztári nyitvatartási időben, a pótvizsgadíj befizetésekor kaphat új időpontot, ami legkorábban a sikertelen vizsgától számítva három munkanap eltelte után lehet.

Igen, van. Az elévülési idő három év, amit a pontszám alapját képező szabályszegést megállapító határozat jogerőre emelkedésének, illetve a helyszíni bírság tudomásulvételének időpontjától kell számítani.