Jogszabályok

A Nemzeti Jogszabálytár elérhetősége: http://www.njt.hu/

 

Általános jogszabályok
 

 • 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról
 • 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 1998. évi I. törvény
 • 1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról
 • 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről
 • 2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
 • 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról
 • 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól
 • 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználások rendjéről
 • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről
 • 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról
 • 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
 • 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról
 • 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
 • 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról
 • 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól
 • 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet

 

Közúti vizsgáztatási szakterület
 

 • 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról,
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről,
 • 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról,
 • a 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet kétszer szerepel a felsorolásban.
   

Hajózási szakterület
 

 • 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről,
 • 2012. évi XIX. törvény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről,
 • a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 177/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet,
 • a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet,
 • a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet,
 • a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelőssége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet,
 • a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet,
 • a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet,
 • a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet,
 • a hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet.
   

Vasúti szakterület
 

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről,
 • 2015. évi CII. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről,
 • 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről,
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól,
 • 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról,
 • 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról.
   

PÁV szakterület

 • a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pont,
 • az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény.