Tablet használatára vonatkozó útmutató

A képzőszerv képviselőjének tablet átvételére és visszaadására vonatkozó cégszerű meghatalmazása >>
A képzőszerv és vizsgabiztos közötti átadás-átvételi dokumentum >>

 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00014 azonosító számú, „Közúti gépjármű-, vízügyi és légügyi közlekedési-, engedélyezési és vizsgáztatási folyamatok ügyfélközpontú elektronizálása” elnevezésű kiemelt projekt keretében kerül bevezetésre a közlekedési képzési és vizsgáztatási folyamatok egységes és központosított kezelését, valamint a vizsgáztatás elektronikus lebonyolítását támogató komplex irányítási rendszer (továbbiakban: „KÖKÉNY rendszer”). 

Jelen útmutató célja, hogy rögzítésre kerüljön a képző szervek által szervezett vizsgákhoz a Vizsgaközpont által a képző szervek részére, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztosok részére tadott tabletek használatának rendje és az ezzel kapcsolatos felelősségi és informatikai szabályok. 
Jelen útmutató szerint tabletnek minősül a KAV leltárában szereplő, egyedi azonosító számmal ellátott, vizsgáztatásra használt tablet és tartozékai, így a védőtok, akkumulátor töltő kábel és adapter, az érintőtoll és a tablet használathoz szükséges PIN kód, míg a power bank, egy külső akkumulátor, amivel a tablet belső áramforrását lehet feltölteni.

 

1. A tabletek kiosztása, átadása és használata

 

1.1 A tablet kiosztásának és átadásának rendje

1.1.1 A közúti közlekedési szakemberek képzését végző Képző szervek (továbbiakban: képző szerv) ezen útmutatóban foglaltak szerint tartós vagy eseti jelleggel tabletet vesznek át a Vizsgaközponttól, a Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztosok tablettel történő ellátása érdekében.

1.1.2 A megbízott közúti járművezető vizsgabiztosok ezen útmutatóban foglaltak szerint tartós vagy eseti jelleggel tabletet vesznek át a Vizsgaközponttól a vizsgák lebonyolítása érdekében.

1.1.3 A tabletek képző szerv részére tartós jelleggel történő kiosztása során a Vizsgaközpont a képző szervnek a tárgyévet megelőző évben szervezett vizsgák fajtáját és darabszámát, valamint a vizsgaprogramok rendszerességét, megbízott közúti járművezető vizsgabiztosok esetén a vezénylés gyakoriságát veszi alapul. A közúti vizsgáztatási igazgató minden év január 31. napjáig felülvizsgálja a tartós használatba adás lehetőségét vagy annak visszavonását. 

1.1.4 Az előző pontban foglalt esetet kivéve, a Vizsgaközpont a képző szerv, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztosok részére eseti jelleggel, az adott vizsgaprogram(ok), vezényléssel érintett vizsgák lebonyolítására biztosítja a tabletet. 

1.1.5 Amennyiben a tartós jelleggel kiosztott tabletmennyiség egy adott vizsgaprogram lebonyolítására nem elegendő, akkor a többletigényt eseti jelleggel kiadott tabletekkel kell biztosítani.

1.1.6 A tablet átvételére a képző szerv kapcsolattartója, illetve a vezénylést kapó közúti járművezető vizsgabiztos jogosult. A képző szerv cégképviseletre feljogosított vezetője cégszerű nyilatkozatában kijelöli az átvételre meghatalmazott személyt. A meghatalmazásban meg kell adni a meghatalmazott nevét és e-mail-címét, illetve a meghatalmazást az átvételre, továbbá annak az e-mailben vagy bizonylaton történő visszaigazolásra, és a jelen rendelkezések megismerésére és elfogadására (1. számú függelék). A meghatalmazást cégszerűen aláírva, Pdf formátumban a szaktanf@kavk.hu címre, míg az eredeti, papíralapú példányt a Vizsgaközpont 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. szám alatti székhelyére kell megküldeni postai vagy futárszolgálat vagy személyes leadás útján. Amennyiben a meghatalmazott(ak) személyében változás áll be (visszavonásra kerül a meghatalmazás vagy bővül a személyi kör), úgy a meghatalmazás módosítása vagy új meghatalmazás adása esetén jelen pont szerint kell eljárni.

1.1.7 A képző szervek részére történő tartós jellegű átadás az 1033 Budapest, Polgár utca 8-10. szám alatti ügyfélszolgálaton történik. Az eseti jelleggel átadott tableteket a képző szerv és a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos, valamint a közúti járművezető vizsgabiztos részére tartós használatba adott tableteket a Vizsgaközpont területileg illetékes ügyfélszolgálatán 1 munkanappal a vizsgát megelőzően tudja az ügyfélszolgálat nyitvatartási időben átvenni. (Szaktanfolyami Főosztály (cím: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.) esetében az átvételi időszak: H-Cs 8:00 – 16:50, P 8:00 – 14:00 között.)

Területileg a Vizsgaközpontnak azon telephelye illetékes, amely területén a képző szerv székhelye vagy a vizsgaprogram lebonyolítási helyszíne van. Megbízott közúti járművezető vizsgabiztosok esetén a megbízási szerződés szerinti Vizsgaközpont kapcsolattartója által vezetett szervezeti egység.

1.1.8 A tablet és egyéb eszközök (pl: power bank) átvételekor a képző szerv meghatalmazottja, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos azok fizikai állapotát és működését köteles ellenőrizni, e körben különösen a tabletet bekapcsolni, a töltöttséget, a töltő működését ellenőrizni. Hibás, nem megfelelő működés, sérülés esetén azt az ügyfélszolgálaton azonnal jelezni kell a hibás eszköz cseréje érdekében. Amennyiben a kicserélés nem a tabletet érinti (pl. a power bankot) és csereeszköz nem áll rendelkezésre, úgy ezen tényt a +LEL programban rögzíteni szükséges.

1.1.9 A tabletek átadás-átvétele az erre létrehozott elektronikus felületen (+LEL program) kerül adminisztrálásra. Az átadás-átvételről a képző szerv meghatalmazottja, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos a +LEL program által e-mailben értesítést kap, amelyet köteles azonnal visszaigazolni, elismerve ezzel az átvétel tényét és a jelen útmutató megismerését és tudomásulvételét. Amennyiben bármely okból nem működik az elektronikus visszaigazolás, úgy a +LEL programból kinyomtatásra kerül az átvételre vonatkozó bizonylatot, amelyet a képző szerv meghatalmazottja, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos saját kézjegyével lát el, ezáltal igazolva az átvételt és jelen útmutató megismerését és tudomásulvételének tényét. 

1.1.10 A tablet mellé - amennyiben az rendelkezésre áll - power bank, továbbá a tabletek tartós használatba adása esetén póttablet is kiosztásra kerülhet.


1.2 A tablet használathoz kapcsolódó rendelkezések

1.2.1 A képző szerv köteles a tabletet a vizsga időpontját megelőzően a vizsgára vezényelt valamennyi vizsgabiztosnak átadni és gondoskodni arról, hogy a tablet teljes akkumulátor töltöttséggel kerüljön átadásra. A tabletet a vizsga végeztével köteles a vizsgabiztostól visszavenni. A tablet képző szerv és vizsgabiztos közötti átadásáról és visszavételéről átadás-átvételi dokumentum készül. (2. sz. függelék)

1.2.2 A képző szerv, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos köteles gondoskodni arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje használaton kívül se kerüljön 20%-os töltöttségi szint alá.

1.2.3 A képző szerv köteles a működésképtelenné vált tabletet dokumentáltan a vizsgabiztostól visszavenni és a vizsgabiztos részére másik eszközt átadni, amennyiben az rendelkezésre áll. A működésképtelenné válás okait írásban szükséges rögzíteni a képző szerv részére történő visszaadáskor, amely dokumentumot a képző szervnek a tablet Vizsgaközpont felé történő visszaszolgáltatása során az ügyfélszolgálaton át kell adni. 

1.2.4 Amennyiben nem áll rendelkezésre tablet, de a vizsgaprogram lebonyolításában több vizsgabiztos is részt vesz és a vizsga megtartásának feltételeit a vizsgabiztos megállapította, akkor a tablet átadás-átvételt követően a működésképtelenné vált tablet a használó részére az átadható.

1.2.5 A megbízott közúti járművezető vizsgabiztos köteles a működésképtelenné vált tabletet írásban dokumentáltan a Vizsgaközpontnak visszaszolgáltatni, amely során rögzíteni szükséges a működésképtelenné válás okait.

1.2.6 A tablet elvesztése, eltulajdonítása esetén a képző szerv, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos köteles a Vizsgaközpontot írásban is tájékoztatni. 

1.2.7 A Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztos, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos köteles a tabletet rendeltetésszerűen és szerződésszerűen, állagának megőrzésével használni.

 

1.3. A tablet visszaszolgáltatásának rendje

1.3.1 A képző szerv meghatalmazottja, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos a vizsgaeseményt követő munkanapon, ide nem értve a tartós használatba adott tableteket, vagy ha a Vizsgaközpont ettől eltérést nem engedélyez (a vizsgát követő harmadik munkanapon belül lebonyolított újabb vizsga esetén), az ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt köteles visszaszolgáltatni. A visszavétel során az 1.1.9. pont szerint kell eljárni, azzal, hogy visszavételkor a Vizsgaközpont a tablet fizikai állapotát és működését ellenőrzi, és károsodás vagy hibás működés esetén az 1.4.5. pont szerint járni el.

1.3.2 A tabletek tartós használatba adása esetén, a jelen útmutató 1.1.3. pontjában meghatározott felülvizsgálatot követően a Vizsgaközpont a képző szerv központilag megadott e-mail címére, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos által megadott e-mail címre megküldött levél útján tájékoztatja a képző szervet, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztost, amennyiben már nem jogosult a továbbiakban a tabletek tartós használatára. A képző szerv, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos a levélben megjelölt időpontig és módon köteles visszaszolgáltatni valamennyi korábban részére tartós használatba adott tabletet a Vizsgaközpont részére. 

1.3.3 Amennyiben a tablet visszaszolgáltatására meghatározott 1.3.1. vagy 1.3.2. szerinti határidő letelt, a Vizsgaközpont a képző szerv központilag megadott e-mail címére, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos által megadott e-mail címére megküldött levélben jelzi feléjük a visszaszolgáltatás szükségességét.

1.3.4 A visszaszolgáltatás elmulasztása esetén, amennyiben az olyan okból következett be, amelyért a képző szerv, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos felelős, a képző szerv, illetve a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos bruttó 10.000,- Ft/nap/db összegű kötbér fizetésére köteles mindaddig, amíg a tabletet nem szolgáltatja vissza, és a Vizsgaközpont 10 munkanapot meghaladó késedelem esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a vizsgaszervezésre vonatkozó, illetve a vizsgáztatásra vonatkozó megbízási szerződést.

 

1.4 Felelősségi szabályok

1.4.1 A képző szerv a tabletet és az egyéb átadott eszközöket rendeltetésszerűen, amennyiben szükséges, úgy a tőle elvárható gondossággal működteti, továbbá őrzéséről gondoskodik, és tudomásul veszi, hogy felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes működtetésből vagy őrzésből adódik, azzal, hogy a tablet használatára csak az üzemszerű működés biztosítása érdekében jogosult (pl. feltölteni, power bankot csatlakoztatni). Tekintettel arra, hogy a tabletet köteles a Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztos rendelkezésére bocsátani a vizsgaesemény idejére, ezen időtartamra az kikerül a rendelkezése alól, így az ezen időtartam alatt bekövetkezett károkért felelősség nem terheli. 

1.4.2 A Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztos köteles a képző szervtől történő átvételt követően a tabletet és az egyéb átadott eszközöket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal használni, őrzéséről gondoskodni, és tudomásul veszi, hogy felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatból vagy őrzésből adódik. Ezen felelőssége a tablet képző szerv részére történő írásban dokumentált visszaszolgáltatásig áll fenn.

1.4.3 A megbízott közúti járművezető vizsgabiztos köteles a tabletet és az egyéb átadott eszközöket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal használni, működtetni, őrzéséről gondoskodni, és tudomásul veszi, hogy felel minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használatból, működtetésből vagy őrzésből adódik. Ezen felelőssége a tablet Vizsgaközpont felé történő írásban dokumentált visszaszolgáltatásig áll fenn. 

1.4.4 A Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztos, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos a tabletet harmadik személy részére nem adhatja át, ide nem értve azt az esetet, amikor a vizsgát követően a vezényelt vizsgabiztos visszaadja azt a képző szervnek.

1.4.5 Hibás működésű vagy más módon károsodott tablet visszaszolgáltatása esetén a Vizsgaközpontot tájékoztatni kell a hiba/kár jellegéről és jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a hibát/kárt, annak okát, körülményeit, felelősét. 

1.4.6 Kár esetén, amennyiben az a képző szervnek, a Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztosnak, vagy a megbízott közúti járművezető vizsgabiztosnak felróható, köteles a teljes kárt megfizetni, melynek mértéke a javítás összege és/vagy az eszköz piaci értéke alapján kerül meghatározásra. 

1.4.7 A tablet vagy az átadott egyéb eszközök elvesztéséből, eltulajdonításából eredő károkat a képző szerv, a Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztos, vagy a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos köteles a Vizsgaközpontnak megtéríteni. 

 

2. Fizikai eszközbiztonság

 

2.1 Fizikai védelmi eljárásrend: Tabletek tárolása, elhelyezése és védelme

2.1.1 A Vizsgaközpont által átadott tableteket körültekintő módon, elvárható gondossággal kell szállítani, használatba adni és tárolni. Kerülni kell a huzamosabb idejű extrém körülményeket, így különösen tűző napfény, folyamatos esőzés, elektromágneses kisugárzás. Ezen hatásoktól az eszközöket kifejezetten védeni kell, mivel a tabletet védő tok alapvetően csak kisebb ütődések és karcolások ellen nyújt kellő fizikai védelmet.

2.1.2 A tabletek használaton kívüli tárolása olyan biztonságos helyen kell történjen, amely kellő védelmet nyújt a tablet, a hozzátartozó kiegészítők és az átadott egyéb eszközök számára. Több tablet, kiegészítőik és az átadott egyéb eszközök tárolása esetén gondoskodni kell arról, hogy az egyes eszközök és a hozzájuk tartozó kiegészítők, töltők ne keveredjenek össze.

 

2.2 Tápellátás, kábelezés biztonsága 

2.2.1 A tabletet, valamint adott esetben a power bankot átvételkor feltöltött állapotban kapja meg a képző szerv, valamint a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos. Ez a töltöttség nagyjából egy napos használatra elegendő energiát biztosít. A power bank ezt az időtartamot további egy nappal meghosszabbíthatja. Amennyiben a tablet 20%-nál alacsonyabb töltöttségi szintet ér el, úgy vagy a power bank segítségével, vagy a hálózati töltővel szükséges azt újra teljesen töltött állapotig tölteni. 

2.2.2 Amennyiben a power bank töltés céljából csatlakoztatásra kerül a tablethez, és közben lemerül, nem elegendő csupán a power bankot feltölteni, hanem a tabletet is szükséges a hálózati töltő segítségével.

2.2.3 Amennyiben töltés céljából power bank kerül a tablethez csatlakoztatásra, a töltés csak akkor történik, ha a power bank bekapcsolt állapotú. A bekapcsolást a power bank oldalán található (egyetlen) gomb megnyomásával kell megtenni.

 

2.3 Tabletek karbantartása 

2.3.1 A tabletek karbantartását a Vizsgaközpont végzi. A képző szervnek, a Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztosnak, vagy a megbízott közúti járművezető vizsgabiztosnak a töltés, megfelelő tárolás, biztonságos szállítás és az esetleges fizikai szennyeződések eltávolításán kívül karbantartási feladatai nincsenek. 

 

3. Biztonsági előírások

 

3.1 A tableteket a Vizsgaközpont rendeltetésszerű használatra alkalmas szoftverekkel ellátva adja át. A vizsgáztatáshoz szükséges alkalmazások a tableteken rendelkezésre állnak, az ezek használatához szükséges adatkapcsolatot a tabletekben lévő SIM kártya biztosítja. 

3.2 A felhasználás során a tabletek beállításait, alkalmazásokat megváltoztatni csak olyan mértékben lehetséges, amennyiben azt az MDM menedzsment szoftver engedélyezi.

3.3 A tabletek alkalmasak fotó és videó készítésére, de magán célú használata nem engedélyezett, és csak a vizsgáztatáshoz szükséges feladatok ellátására használhatók (pl. baleset, káresemény, különleges forgalmi szituáció, stb.)

3.4 A tabletek helyadatait az MDM menedzsment szoftver nem gyűjti, de esetileg a tableten az távolról bekapcsolható annak érdekében, hogy az esetlegesen elveszett tablet megtalálható legyen. Ennek a funkciónak a bekapcsolásakor push üzenetben értesítésre kerül a felhasználó.

3.5 A vizsgabiztos alkalmazás indításkor a helymeghatározó alkalmazás automatikusan adatot gyűjt a tablet helyéről, amely az alkalmazás kikapcsoláskor automatikusan leáll.  

3.6 A tablet kikapcsolása előtt valamennyi alkalmazásból ki kell lépni.

 

4. Informatikai támogatás 

 

4.1 Hardver támogatás

4.1.1 Amennyiben a tablet vagy egyéb átadott eszköz vonatkozásában a képző szerv, a Vizsgaközpont által vezényelt vizsgabiztos vagy a megbízott közúti járművezető vizsgabiztos rendellenességet vagy bármilyen meghibásodást tapasztal (nem tölthető, nem működnek a gombok, nincs fényerő, csíkos képernyő stb.) úgy a tabletet a Vizsgaközpont kicseréli. A tabletek ezirányú visszaszolgáltatása esetén az 1.2.3., 1.2.5. és az 1.4.5. pont szerint kell eljárni.  

4.1.2 A tabletek hardveres karbantartása a Vizsgaközpont feladata, nem engedélyezett semmilyen hardveres beavatkozás elvégzése.

 

4.2 Szoftverkarbantartás

4.2.1 A tabletek szoftveres karbantartását a Vizsgaközpont távolról, MDM menedzsment szoftver által szolgáltatja. 

4.2.2 A karbantartás ideje – ide nem értve a rendkívüli, nem várt karbantartást – a tablet rendszeres használati idején (vizsgáztatáson) kívül eső időpontban történik.


5. Adatkezelés

 

Vizsgaközpont a vizsgáztatási feladatok ellátásával kapcsolatos, valamint ennek során tudomására jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletben (GDPR rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A vizsgáztatási feladatok ellátásával kapcsolatban a Vizsgaközpont a GDPR 4. cikkének 7. pontja szerinti adatkezelőként jár el.

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontján alapuló törvényi rendelkezés.

 

A képzőszerv képviselőjének tablet átvételére és visszaadására vonatkozó cégszerű meghatalmazása >>
A képzőszerv és vizsgabiztos közötti átadás-átvételi dokumentum >>