Vizsgabejelentéshez kapcsolódó eljárások

Az oldal tartalomjegyzéke

  1. Bejelentő felület használata
  2. Új vizsgázó felvétele
  3. Alapvizsga szervezése
  4. Időszakos vizsga szervezése
  5. Soronkívüli időszakos vizsga szervezése
  6. Vasúti társasági vizsgák bejelentésének rögzítése

 

Bejelentő felület használata


Alkalmazás

https://vkmk.kti.hu/WEBalkalmazasok/integralt_kepzesi_admin

Regisztráció

Az elektronikus felületek használatára vonatkozó kérelmet a képző / regisztrált szervezetek nyújthatnak be.

Az elektronikus felületek elérhetőségét és azok használatának módját a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály az egyes felületekhez kapcsolódó regisztráció során közli az érintettekkel.

Az elektronikus felületekhez kapcsolódó regisztrációs kérelem a Regisztrációs kérelem nyomtatványon >> nyújtható be. A kitöltött, aláírt és lebélyegzett Regisztrációs kérelem a vizsgaközpont vezetőjének címezve szkennelt formában elektronikus úton küldhető be (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

Ha a kérelmező a regisztráció feltételeinek megfelel, a regisztrációt a vizsgaközpont a feltételek fennállása alatt, de legfeljebb két évre biztosítja, aminek meghosszabbítását a Regisztrációs kérelem nyomtatványon >> lehet igényelni.

A regisztráció feltételeinek megszűnéséről a kérelmezőnek a vizsgaközpontot értesítenie kell.

A regisztráció érvényességi idejéről a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a regisztrálót e-mailben tájékoztatja.

 

Új vizsgázó felvétele

 

A képzőszervezetnek a képzésben résztvevő adatainak felvételét kell kezdeményezni, ha a képzésben résztvevő adatait az elektronikus vizsgabejelentő felületen nem lehet vizsgabejelentés céljából kiválasztani.

A felvétel iránti kérelmet elektronikus formában kell kezdeményezni a Vasúti Képzési Módszertani Központnál (vasutikepzesmodszertan@kti.hu).

 

Alapvizsga szervezése


Az alapvizsga előkészítése

Az alapvizsgát az alapképzés utolsó napját követő tizennégy napon belül kell megkezdeni. Az egyes vizsgatevékenységek között legfeljebb két munkanap telhet el. Ettől eltérő vizsgaidőpontot - a vasúti társasági vizsgák kivételével - a vizsgaközpont állapíthat meg.

Amennyiben a képzési program szerint a gyakorlati képzés az elméleti résztől elkülönülten történik, az alapvizsgát az elméleti képzés befejezését követő 6 hónapon belül kell megkezdeni.

A képzésben részt vevő legfeljebb 3 alkalommal, a sikertelen alapvizsga napjától számított 10. munkanapot követően, de legfeljebb az első sikertelen alapvizsgától számított 3 hónapon belül tehet javítóvizsgát.

A képzésben résztvevő bejelentése alapvizsgára

A képzésben résztvevőt alapvizsgára az alapképzést végző képzőszervezet jelentheti be. A befejezett képzést követően az alapképzést végző képzőszervezet megszűnése esetén, illetve ha a képzőszervezetek nyilvántartásából törölték, vagy képzési tevékenységét felfüggesztették vagy megtiltották a képzésben résztvevőt alapvizsgára egy másik képzőszervezet – aki a szóban forgó képzés végzésére engedéllyel rendelkezik – is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

A képzésben résztvevő az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> jelenthető be alapvizsgára. Egy online bejelentésben az alapvizsgákkal és az eltérés alapvizsgákkal más vizsga nem jelenthető be. Egy online bejelentésben egy képzéshez (egy modulhoz) tartozó vizsgák szerepeltethetők. Az alapvizsgával bejelentett más vizsgák, illetve a képzéshez (modulhoz) nem tartozó vizsgák az online bejelentésből törlésre kerülnek. 

Az elektronikus vizsgabejelentő felületen történő vizsgabejelentésnél a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – az online bejelentés számára hivatkozás mellett - a Vasúti Vizsgaszervezési Osztálynak külön meg kell küldeni (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

A vizsgabejelentésnek a vizsga tervezett időpontja előtt legkésőbb a 10. munkanapig kell beérkeznie a vizsgaközpontba, a vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapon belüli időpontra vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig - az eltérés alapvizsga kivételével az alapképzést követő első alapvizsga esetén a vizsga tervezett időpontját megelőző 2. munkanapig - kérhető.

A vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapot követően a vizsgabejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség. Az eltérés alapvizsga kivételével az alapképzést követő első alapvizsga esetén a vizsga tervezett időpontját megelőző 2. munkanapot követően a vizsga törlésére nincs lehetőség.

Sikertelen vagy elmulasztott alapvizsga esetén a pót- és javítóvizsgák bejelentése az alapvizsgára történő bejelentés szerint történik.

Alapvizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése

Amennyiben a vizsgabejelentés hiányos – adathiány, vizsgadíj megfizetése elmaradt vagy nem igazolt –, a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a hiány pótlásáig vizsgaidőpontot nem jelöl ki. A hiányt a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig pótolni kell. Ha a határidőig a hiány nem kerül pótlásra, a vizsgabejelentés törlésre kerül.

A képzésben résztvevő alapvizsgára bejelentésének feltételeit a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Szükség esetén ellenőrzéseinek eredményeiről a hatóságot tájékoztatja.

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját - az elektronikus vizsgabejelentő felületen megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével - a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály jelöli ki.

A vizsgák tervezett idejének munkanapokra, 8:00 és 17:00 óra közé kell esnie.

A Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét és a hatóságot Vizsga-visszaigazolás e-mailben értesíti.

 

Időszakos vizsga szervezése


Az időszakos vizsga előkészítése

A vizsga előkészítése, szervezése a regisztrált szervezet, a vizsgatételek meghatározása és a vizsgabiztosok kijelölése a vizsgáztató szervezet feladata. Az időszakos vizsgát a munkavállalók vizsgáinak érvényességi idején belül kell megszervezni.

A munkavállaló sikertelen időszakos vizsga esetében a vizsgához kötött tevékenységet nem végezheti, a vizsga igazolatlan elmulasztása esetén a vizsgához kötött munkakörben nem foglalkoztatható. A munkavállaló a sikertelen, vagy az igazolatlanul elmulasztott vizsga napjától számított 5. munkanap után, de - az alapvizsga érvényességét meg nem haladó időben - legfeljebb hat hónapon belül pótolhatja az igazolatlanul elmulasztott vizsgát, vagy 2 alkalommal tehet javítóvizsgát.

A munkavállaló bejelentése időszakos vizsgára

A munkavállalót időszakos vizsgára az a regisztrált szervezet jelentheti be, amely az oktatási ütemtervében az időszakos oktatásoknál és az időszakos vizsgáknál a munkavállalót figyelembe vette. A regisztrált szervezet megszűnése esetén, illetve ha a regisztrált szervezet oktatásszervezési regisztrációját visszavonták, felfüggesztették vagy oktatásszervezési regisztrációja érvényét vesztette a munkavállalót időszakos vizsgára az újonnan megbízott regisztrált szervezet is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

Ha a munkavállaló foglalkoztatója megváltozik, a munkavállalót időszakos vizsgára az új foglalkoztatójának regisztrált szervezete is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> jelenthető be időszakos vizsgára. Egy online bejelentésben az időszakos és a soron kívüli időszakos vizsgákkal más vizsga nem jelenthető be.

Az elektronikus vizsgabejelentő felületen történő vizsgabejelentésnél a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – az online bejelentés számára hivatkozás mellett - a Vasúti Vizsgaszervezési Osztálynak külön meg kell küldeni (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

A regisztrált szervezet az oktatási ütemtervben meghatározott időszakos vizsgáztatást - az időszakos vizsgára kötelezett munkavállalókat - a tervezett vizsganapot megelőző 10. - javítóvizsga esetében 5. - munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelenti a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapban - javítóvizsga esetén 4 munkanapban - vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások - javítóvizsga kivételével - a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.

A vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapot követően a vizsgabejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség.

Ha a bejelenteni kívánt vizsgák napi vizsgaideje a napi maximális vizsgáztatási időtartamot meghaladja, a vizsgabejelentést egyszerre, de két részben kell megtenni, megjelölve a második nap vizsganap dátumát is. A két részben bejelentett vizsgák között legfeljebb 4 munkanap telhet el.

Sikertelen vagy elmulasztott időszakos vizsga esetén – az alapvizsga érvényességét meg nem haladó időben – a pót- és javítóvizsgák bejelentése az időszakos vizsgára történő bejelentés szerint történik.

Időszakos vizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése

Amennyiben a vizsgabejelentés hiányos - adathiány, vizsgadíj megfizetése elmaradt vagy nem igazolt -, a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a hiány pótlásáig vizsgaidőpontot nem jelöl ki. A hiányt a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig pótolni kell. Ha a határidőig a hiány nem kerül pótlásra, a vizsgabejelentés törlésre kerül.

A munkavállaló időszakos vizsgára bejelentésének feltételeit a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Szükség esetén ellenőrzéseinek eredményeiről a hatóságot tájékoztatja.

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját - az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével - a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály jelöli ki.

A Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét és a hatóságot Vizsga-visszaigazolás e-mailben értesíti.

 

Soron kívüli időszakos vizsga szervezése

 

A soron kívüli időszakos vizsga előkészítése

Amennyiben a balesetvizsgáló szerv az ajánlásában vagy azonnali intézkedésében, továbbá a hatóság, a vasúti társaság, vagy annak biztonsági szervezete az ellenőrzési, felügyeleti feladatainak ellátása során, vagy a vasúti és a különleges kötöttpályás közlekedés biztonságát veszélyeztető helyzetek vizsgálatakor a munkavállalónak az adott munkakör ellátásához szükséges ismereteinek hiányát állapítja meg, a hatóság a munkavállalót az ellenőrzés, vagy a vizsgálat megállapításaira tekintettel - a hatósági vizsga megnevezésével - soron kívüli időszakos vizsgára kötelezheti.

Az adott munkakörből az alapvizsgák érvényességét meghaladó, de a hat évet el nem érő távollét esetében az időszakos oktatást legalább a távollét utolsó évének megfelelő egy éves oktatási időkeretnek megfelelő óraszámban kell pótolni, és a munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tenni. Ha a távollét a hat évet eléri vagy meghaladja, a munkavállalónak alapképzésben kell részt vennie, valamint alapvizsgát kell tennie.

A munkavállalónak soron kívüli időszakos vizsgát kell tennie, ha előírt időben sikertelen javítóvizsgát tett, vagy az elmulasztott vizsgát nem pótolta. A munkavállaló a sikertelen vagy az elmulasztott soron kívüli vizsga napjától számított 5. munkanap után, legfeljebb 3 hónapon belül pótolhatja az elmulasztott vizsgát vagy 3 alkalommal tehet javítóvizsgát.

A munkavállaló bejelentése soron kívüli időszakos vizsgára

A munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára az a regisztrált szervezet jelentheti be, amely az oktatási ütemtervében az időszakos oktatásoknál és az időszakos vizsgáknál a munkavállalót figyelembe vette. A regisztrált szervezet megszűnése esetén, illetve ha a regisztrált szervezet oktatásszervezési regisztrációját visszavonták, felfüggesztették vagy oktatásszervezési regisztrációja érvényét vesztette a munkavállalót időszakos vizsgára az újonnan megbízott regisztrált szervezet is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

Ha a munkavállaló foglalkoztatója megváltozik, a munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára az új foglalkoztatójának regisztrált szervezete is bejelentheti, ha meggyőződött a bejelentés feltételeinek fennállásáról, vagy azokat megteremtette.

A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> jelenthető be soron kívüli időszakos vizsgára. Egy online bejelentésben az időszakos és a soron kívüli időszakos vizsgákkal más vizsga nem jelenthető be.

Az elektronikus vizsgabejelentő felületen történő vizsgabejelentésnél a vizsgadíj befizetési bizonylat másolatát – az online bejelentés számára hivatkozás mellett - a Vasúti Vizsgaszervezési Osztálynak külön meg kell küldeni (vvk.vizsgaszervezes@kavk.hu).

A regisztrált szervezet a tervezett vizsganapot megelőző 10. - javítóvizsga esetében 5. - munkanapig a vizsgaszabályzatban meghatározott módon bejelenti a vizsgaközpontnak. A vizsgabejelentés beérkezését követő 9 munkanapban - javítóvizsga esetén 4 munkanapban - vizsgaidőpont nem jelölhető ki. A vizsgabejelentéssel kapcsolatos módosítások - javítóvizsga kivételével - a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhetők, amelyeket a vizsgaközpont új bejelentésként kezel. A vizsga törlése a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig kérhető.

A vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapot követően a vizsgabejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség.

Sikertelen vagy elmulasztott soron kívüli időszakos vizsga esetén – ha az adott munkakörből a távollét a 6 évet nem éri el – a pót- és javítóvizsgák bejelentése a soron kívüli időszakos vizsgára történő bejelentés szerint történik.

Soron kívüli időszakos vizsgára bocsátás és bejelentés feltételeinek ellenőrzése

Amennyiben a vizsgabejelentés hiányos - adathiány, vizsgadíj megfizetése elmaradt vagy nem igazolt -, a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a hiány pótlásáig vizsgaidőpontot nem jelöl ki. A hiányt a vizsga tervezett időpontját megelőző 5. munkanapig pótolni kell. Ha a határidőig a hiány nem kerül pótlásra, a vizsgabejelentés törlésre kerül.

A munkavállaló soron kívüli időszakos vizsgára bejelentésének feltételeit a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Szükség esetén ellenőrzéseinek eredményeiről a hatóságot tájékoztatja.

Vizsgahelyszín és vizsgaidőpont kijelölése

A vizsgák helyszínét és időpontját - az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> megadott tervezett helyszín és időpont, valamint a körülmények figyelembevételével - a Vasúti Vizsgaszervezési Osztály jelöli ki.

A Vasúti Vizsgaszervezési Osztály a vizsgák helyszínéről, időpontjáról a vizsga bejelentőjét és a hatóságot Vizsga-visszaigazolás e-mailben értesíti.

 

Vasúti társasági vizsgák bejelentésének rögzítése


A vizsgázó bejelentése alapvizsgára

A képzésben résztvevőt alapvizsgára a vizsgáztató szervezettel egyeztetve, az alapképzést végző képzőszervezet jelentheti be.
A képzésben résztvevő az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> jelenthető be alapvizsgára. Egy online bejelentésben az alapvizsgákkal és az eltérés alapvizsgákkal más vizsga nem jelenthető be.

A vizsgaközpont, mint vizsgáztató szervezet hatáskörébe tartozó vizsgák az online bejelentésből törlésre kerülnek.

A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a képzőszervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.

A bejelentés rögzítését követően az online bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség. Hibás online bejelentés esetén a bejelentés rögzítését meg kell ismételni.

Sikertelen vagy elmulasztott alapvizsga esetén a pót- és javítóvizsgák bejelentése az alapvizsgára történő bejelentés szerint történik.

A képzésben résztvevő alapvizsgára bejelentésének feltételeit a vizsgaközpont nem ellenőrzi.

A vizsgázó bejelentése időszakos vizsgára

A munkavállalót időszakos vizsgára a vizsgáztató szervezettel egyeztetve, a regisztrált szervezet jelentheti be.

A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> jelenthető be időszakos vizsgára. Egy online bejelentésben az időszakos és a soron kívüli időszakos vizsgákkal más vizsga nem jelenthető be.

A vizsgaközpont, mint vizsgáztató szervezet hatáskörébe tartozó vizsgák a bejelentésből törlésre kerülnek.

A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a regisztrált szervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.

A bejelentés rögzítését követően az online bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség. Hibás online bejelentés esetén a bejelentés rögzítését meg kell ismételni.

Ha a bejelenteni kívánt vizsgák napi vizsgaideje a napi maximális vizsgáztatási időtartamot meghaladja, a bejelentést külön-külön két részben kell megtenni.

Sikertelen vagy elmulasztott időszakos vizsga esetén – az alapvizsga érvényességet meg nem haladó időben – a pót- és javítóvizsgák bejelentése az időszakos vizsgára történő bejelentés szerint történik.

A munkavállaló időszakos vizsgára bejelentésének feltételeit a vizsgaközpont nem ellenőrzi.

A vizsgázó bejelentése soron kívüli időszakos vizsgára

A munkavállalót soron kívüli időszakos vizsgára a vizsgáztató szervezettel egyeztetve, a regisztrált szervezet jelentheti be.

A munkavállaló az elektronikus vizsgabejelentő felületen >> jelenthető be soron kívüli időszakos vizsgára. Egy online bejelentésben az időszakos és a soron kívüli időszakos vizsgákkal más vizsga nem jelenthető be.

A vizsgaközpont, mint vizsgáztató szervezet hatáskörébe tartozó vizsgák a bejelentésből törlésre kerülnek.

A vasúti társasági vizsgák esetében a bejelentéseket a regisztrált szervezetnek a vizsgaközpont nyilvántartási rendszerében a vizsgabiztos feltüntetésével a vizsga időpontját megelőző 5. munkanapig rögzítenie kell.

A bejelentés rögzítését követően az online bejelentéssel kapcsolatban változtatásra és a vizsga törlésére nincs lehetőség. Hibás online bejelentés esetén a bejelentés rögzítését meg kell ismételni.

Ha a bejelenteni kívánt vizsgák napi vizsgaideje a napi maximális vizsgáztatási időtartamot meghaladja, a bejelentést külön-külön két részben kell megtenni.

Sikertelen vagy elmulasztott soron kívüli időszakos vizsga esetén – ha az adott munkakörből a távollét a 6 évet nem éri el – a pót- és javítóvizsgák bejelentése a soron kívüli időszakos vizsgára történő bejelentés szerint történik.

A munkavállaló soron kívüli időszakos vizsgára bejelentésének feltételeit a vizsgaközpont nem ellenőrzi.