24/2005 GKM rendelet változásai

Frissítve: 2023. augusztus 18.

A 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet szövege

Az alábbiakban a legfontosabb, KÖKÉNY rendszer bevezetésével kapcsolatos változások találhatók:  

 

Megváltozik a képzésre jelentkezés logikája

 • nem a vizsgára jelentkezéssel jön létre a jogviszony a tanuló és a Vizsgaközpont között, hanem a jelentkezési adatlap kitöltésével
 • lehetőség lesz teljesen digitális (AVDH azonosítással történő) jelentkezésre

 

Változnak a vizsgára jelentkezés elemei:

 • jelentkezési adatlap
  • -> jelentkezési adatlap: a bizonylati albumban előírt tartalmú, papíralapú vagy elektronikus űrlap, amely jogviszonyt hoz létre a jelentkező és a Vizsgaközpont között, ha az a Bizonylati albumban meghatározott módon került kitöltésre és beküldésre
 • képzőszervi adatszolgáltatás a képzés adatairól
  • -> képzőszervi adatszolgáltatás: a jelentkezési adatlaphoz kapcsolódóan a képző szerv elektronikus űrlapon keresztül, a Vizsgaközpont felé történő adatszolgáltatása a tanuló képzéséhez és vizsgáztatásához szükséges adattartalommal

 

Bevezetésre került az elektronikus vizsgaigazolás fogalma

 • elektronikus vizsgaigazolás: a Vizsgaközpont által kiállított elektronikus dokumentum az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló, e rendeletben előírt valamennyi vizsgakövetelmény teljesítéséről

 

Megszűnik a "Bü" tantárgy és vizsgatárgy, ezek az ismeretek integrálásra kerülnek a "Vezetési gyakorlat" tantárgyba és a "Rutin vizsgába"

 • rutin vizsga: a jármű technikai kezelésének, a manőverezési feladatok végrehajtásának, valamint a jármű biztonsági ellenőrzésének számonkérése a „C1”, „C”, „D1”, „D”, „T”, „TR” kategóriák, továbbá a „BE”, „CE”, „C1E”, „DE”, „D1E” kombinált kategóriák esetében

 

Adott az "Elektronikus vezetési karton" lehetősége, az elektronikus karton rendszer akkreditációjának lehetőségével

 • vezetési karton: a bizonylati albumban szereplő papíralapú nyomtatvány, amely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata
 • elektronikus vezetési karton: a vezetési kartonnal egyenértékű, a Vizsgaközpont használatában álló informatikai rendszeréhez (KÖKÉNY) kapcsolódó, a 24/2005. GKM rendelet 38. § szerint akkreditált elektronikus alkalmazás, amely a tanuló vezetési gyakorlat tantárgyból történő oktatásának bizonylata 

 

Kategóriás képzésben új gyakorlati óra jelleg jelent meg, az „R”-rutin vizsgára felkészítő vezetés

 

Bevezetésre kerül a vezetési gyakorlati órák előre történő lejelentése, ennek elemei:

 • tervezett időpont
 • tervezett helyszín
 • tervezett rendszám
 • tervezett oktató

 

A gyakorlati órát követően a megvalósulás lejelentése elektronikusan történik

 

Megszűnik a havi óra- és vizsgaösszesítő vezetése

 • A Módr.3. alapján a szakoktató a 2023. augusztus havi óra- és vizsgaösszesítő lapot 2023. augusztus 23. napjáig küldi meg a közlekedésért felelős miniszter által a bizonylati albumban meghatározott módon a Vizsgaközpontnak, elektronikus úton
 • (3) A Módr.3.-mal megállapított 6. § (7) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakoktató a Vizsgaközpontnak megküldött havi óra- és vizsgaösszesítő lapok adatainak és a vezetési kartonok adatainak összhangja érdekében a megküldött havi óra- és vizsgaösszesítő lapok adatait 2023. augusztus 23. napjáig módosíthatja
 • (4) A Módr.3.-mal megállapított 6. § (7) bekezdését a 2023. augusztus 24. és 2023. szeptember 3. napja közötti gyakorlati foglalkozások esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 6. § (7) bekezdése szerinti adatokat a szakoktatónak, valamint az iskolavezetőnek nem kell legkésőbb a foglalkozás kezdetét 2 órával megelőzően, illetve a gyakorlati foglalkozás megtartását követően 24 órán belül a Vizsgaközpont részére megküldeni. A 2023. augusztus 24. és 2023. szeptember 3. napja közötti gyakorlati foglalkozások esetében a gyakorlati foglalkozás megtartását követően a szakoktató, valamint az iskolavezető 2023. szeptember 4. és 2023. szeptember 30. között elektronikus úton bejelenti a 6. § (8) bekezdésében, a (9) bekezdés b) pontjában és a (10) bekezdésben meghatározott adatokat a Vizsgaközpont részére
 • (5) A Módr.3.-mal megállapított 7. § (1) bekezdés b) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2023. augusztus 24. napját megelőzően elektronikusan megküldött névsorral rendelkező, valamint a 2023. augusztus 24. napját megelőző időszakra eső első foglalkozással megkezdett képzés esetében a tantermi képzések teljesítését a Vizsgaközpont a képző szerv által vezetett, aláírt jelenléti ívek alapján ellenőrizheti
 • (6) A Módr.3.-mal megállapított 7/B. § előírásait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2023. augusztus 24. és szeptember 3. napja közötti időszakra eső nyilatkozatok és adatszolgáltatások 2023. szeptember 4. és 2023. szeptember 30. napja között pótolhatók

 

Változik a tantermi foglalkozások névsor-lejelentése

 • névsor: a bizonylati album szerinti tanulmányi napló része, amelyen rögzítésre kerül a tanfolyam, szaktanfolyam tantermi elméleti képzésén, valamint a csoportos gyakorlati oktatáson részt vevők listája, amelyet a bizonylati album szerint papír alapon vezetni és elektronikusan jelenteni kell
 • jelenléti ív: a bizonylati album szerinti tanulmányi napló része, amelyet a foglalkozás kezdetekor elektronikus lejelentés mellett a tantermi, valamint csoportos gyakorlati oktatáson részt vevők aláírnak az oktatási események rögzítése céljából, a jelenléti ívek adatait minden megtartott foglalkozás megkezdését követő 15 percen belül kell elektronikus úton beküldeni a vizsgaközpontnak

 

Új lehetséges képzések jelentek meg:

 • "B"-vel "D" kategória
 • "D"-vel "C" kategória

 

Bevezetésre kerül a gyűjtőszámlás, automatikus vizsgadíjfizetés

 

Számos feltétel automatikus lesz az engedély-nyilvántartási összerendelés és a lejelentések alapján; ezek a vizsgán digitálisan kerülnek ellenőrzésre

 • összerendelési nyilvántartás: a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartás

 

Nyitott a lehetőség a "B" kategóriás képzésben az akkreditált szimulátor részleges alkalmazására (ez jelenleg még nem szerepel a tantervben, kiírás alatt van)

 

Változott az egyes kategóriás képzések óraszáma, jellemzően nagykategóriák esetében csökkentek az óraszámok

 

A szakoktatók, a vizsgabiztosok és az iskolavezetők kétévente kötelesek a továbbképzést elvégezni

 

Bevezetésre kerül az órák percalapú elszámolása

 • a vezetési gyakorlati tantárgy foglalkozásainak tényleges időtartama indokolt esetben (pl. a forgalmi körülmények függvényében) eltérhet a jelen pont szerint megtervezett és a Vizsgaközpontnak elektronikusan bejelentett időtartamnál
 • a tényleges időtartam tanóránként ilyen esetekben is legfeljebb 10%-kal lehet hosszabb a fent tervezett időtartamnál
 • az előírt oktatási idők teljesítésének számítása során a foglalkozások tényleges, percben kifejezett időtartamát szükséges figyelembe venni
 • az elméleti tantárgyak tantermi tanóráinak időtartama: 45 perc
 • a gyakorlati tantárgyak tanfolyami tanóráinak tervezett időtartama: 50 perc
 • a tanórák között legfeljebb két tanóránként legalább 10 perc szünetet kell tartani

 

GYAKORI KÉRDÉSEK KÉPZŐSZERVEK, SZAKOKTATÓK RÉSZÉRE