ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (KVAR-RENDSZER)

(frissítve: 2023. szeptember 28., 18:00)

 

1. A Szolgáltató neve, elérhetőségei

Szolgáltató neve: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Levelezési cím: 1438 Budapest, Pf. 477.
Telefonszám: +36-1-510-0101 / +36-1-814-1800
E-mail: info@kavk.hu
Internetes honlap címe: www.vizsgakozpont.hu
A Szolgáltatás internetes honlapja: ekapu.kavk.hu

 

2. Az Általános Szerződési Feltételek célja

2.1 Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy meghatározza a KVAR-rendszer által biztosított Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.


3. A Szolgáltatás jogszabályi háttere

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről,
 • 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet a biztonsági okmányok védelmének rendjéről,
 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól,
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról,
 • 139/1991. (X.29.) Korm. rendelet a közúti járművezetők utánképzéséről,
 • 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól,
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,
 • 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról,
 • 54/2021. (XI. 5.) ITM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt gépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról,
 • 2016. évi XXIX. törvény az igazságügyi szakértőkről,
 • 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról,
 • 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról,
 • 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet a távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról.

 

4. Az ÁSZF hatálya, módosítása

4.1 Az ÁSZF személyi hatálya a Szolgáltatás 5.3. pont szerinti Felhasználóira terjed ki.

4.2 A Szolgáltató, annak ügyintézői és a képző szervek, annak ügyintézői, a szakoktatók, az iskolavezetők, a vizsgabiztosok, a tanulók, vizsgázók (a továbbiakban együtt, illetve külön-külön: Felhasználó) a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A kapcsolódó jogszabályokra is figyelemmel jelen ÁSZF értelmezésében vizsgázó a közúti járművezető képzésre vagy a közúti közlekedési szakember képzésre vagy a távoli pilóta képzésre jelentkező, vagy abban részt vevő személy, a vizsgajegyzőkönyvön vizsgázóként nevesített személy, az utánképzésre kötelezett és a pályaalkalmassági vizsgára jelentkező.

4.3 Az ÁSZF időbeli hatálya az előlapon megjelölt dátumtól válik hatályossá, érvényessége visszavonáskor vagy a módosítás hatályba lépésével megszűnik. Az ÁSZF és annak módosításának elfogadása a KVAR-rendszer használatának a feltétele.

4.4 A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosításról, annak hatályba lépése előtt előzetesen értesíti a Felhasználókat a Szolgáltatás internetes honlapján keresztül. A képző szerv iskolavezetője a KVAR-rendszerben rögzített e-mail címére küldött elektronikus levél, illetve nem a Szolgáltatóval jogviszonyban álló vizsgabiztosok rendszerüzenet vagy a KVAR-rendszerben rögzített e-mail címére küldött elektronikus levél útján is kap értesítést. 

4.5 Amennyiben az ÁSZF módosul, úgy a felek jogviszonyára a módosult ÁSZF rendelkezései az irányadók. 

 

5. A Szolgáltatás tárgya, tartalma

5.1 A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás

 • a közúti járművezetők vizsgáztatásához,
 • a közúti járművezetők utánképzéséhez,
 • a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatához,
 • a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához,
 • távoli pilóták vizsgáztatásához

kapcsolódó folyamatok, eljárások elektronikus rendszer általi lefolytatására és támogatására terjed ki.

5.2 A Szolgáltató a jelen fejezet szerint Szolgáltatást a KVAR-rendszeren keresztül nyújtja.

5.3 A Szolgáltatás felhasználói (a továbbiakban: Felhasználó)

 • a képző szerv,
 • a képző szerv ügyintézője,
 • a szakoktató,
 • az iskolavezető,
 • a vizsgázó.

5.4 A KVAR rendszer kiterjed a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) szerinti vizsgaközpont informatikai rendszer, illetve a légiközlekedési hatóság által kiadott pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótáinak vizsgaszabályzata szerinti rendszer funkcióinak biztosítására. 

5.5 Felhasználó jogosult a KVAR-rendszer felhasználói szerepkörének megfelelően korlátozott felhasználására. 

5.6  A Szolgáltató biztosítja, hogy a Felhasználó a KVAR-rendszert korlátozottan, annak egyes funkcióit a jelen ÁSZF-ben rögzítettek feltételekkel díjmentesen használhassa.

5.7 Jelen fejezet szerinti fogalmak értelmezésekor a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, a GKM rendeletben, a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendeletben, valamint a légiközlekedési hatóság által kiadott mindenkori pilóta nélküli légijármű-rendszerek távpilótáinak vizsgaszabályzatában foglalt értelmező rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.


6. A Szolgáltatás igénybevételének feltételei

6.1 A Szolgáltatás internetkapcsolattal rendelkező számítógépen vagy mobileszközön vehető igénybe, amely teljesíti az alábbi követelményeket (böngészők közül rendelkezik legalább az egyikkel):

 • Edge (a legutóbbi 2 gyártója által még támogatott végleges verziójával)
 • Google Chrome (a legutóbbi 2 gyártója által még támogatott végleges verziójával)
 • Mozilla Firefox (a legutóbbi 2 gyártója által még támogatott végleges verziójával).

6.2 A Szolgáltató a KVAR-rendszer Felhasználók általi rendeltetésszerű használata érdekében a Felhasználók részére

 • a Szolgáltató internetes honlapján elérhető GYIK-ot

biztosít.


6.3 A KVAR-rendszer nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatáért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

6.4  A nem megfelelő informatikai háttér miatti felhasználási zavarokért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

6.5 A Szolgáltatás kizárólag akkor vehető igénybe, ha a Felhasználó az ÁSZF-et és annak módosításait a Szolgáltatáson belül elolvassa, tudomásul veszi és elfogadja.

6.6 A Felhasználó személyes adatainak megadásával regisztrál a KVAR-rendszerben. A jogosulatlanul, vagy helytelen, téves adatok megadásából, továbbításából, származó károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.


7. A felek jogai, kötelezettségei

7.1 A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

7.1.1  A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az általában elvárható gondosság mellett a feladatellátásra vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben foglaltakat köteles betartani.

7.1.2 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori tevékenyégére vonatkozó jogszabályok és az ÁSZF-ben meghatározottak szerint jár el. A Szolgáltató gondoskodik a rendszer információbiztonsági szempontból is megfelelő üzemeltetéséről a KVAR-rendszer fejlesztője által biztosított üzemeltetési útmutatók alapján. A Szolgáltató biztosítja, hogy a KVAR-rendszer által nyújtott szolgáltatások megfelelnek a 3. fejezet szerinti jogszabályoknak, a közlekedési hatóság vagy a Szolgáltató által kiadott szabályzatoknak, tantervi és vizsgakövetelményeknek.

7.1.3 A Szolgáltató karbantartási, fejlesztési munkálatainak elvégzése miatt jogosult a Szolgáltatás szüneteltetésére (tervezett üzemszünet), amennyiben a szüneteltetést nem igénylő egyéb műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. A tervezett üzemszünetet olyan időszakra ütemezi, amely a KVAR-rendszer napi tevékenység keretében történő használatát nem akadályozza, így lehetőség szerint 22.00 óra és 04.00 óra közötti időszakra vagy hétvégére köteles tervezni. Amennyiben olyan körülmény áll be, amely miatt ez az ütemezés nem tartható, úgy arról 24 órával korábban rendszerüzenetben vagy a Felhasználó e-mail címére küldött értesítéssel előzetesen tájékoztatást küld.

7.1.4 A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználó számára korlátozni/megtagadni, amennyiben az a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését veszélyezteti.

7.2 A Felhasználó jogai és kötelezettségei

7.2.1 A Felhasználó a 6.6. pont szerinti sikeres regisztrációt követően jogosult a vonatkozó jogszabályokban, a közlekedési hatóság vagy a Szolgáltató által kiadott szabályzatokban, tantervi és vizsgakövetelményekben, valamint a felhasználói kézikönyvben és a jelen ÁSZF-ben meghatározott keretek között a Szolgáltatást igénybe venni. 

7.2.2 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendszer használata naplózásra kerül, a rendszer jogosulatlan használata tilos és büntetőjogi vagy polgári jogi jogkövetkezményekkel jár.

7.2.3 A Felhasználó köteles a Szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító authentikációs adatok bizalmasságáról, azaz másokkal azt nem oszthatja meg, továbbá a Szolgáltatás használatához igénybe vett eszközök (számítógép stb.) és környezet fizikai és logikai biztonságáról gondoskodni.

7.2.4 Az 5. fejezet szerinti szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatásért és KVAR-rendszer által biztosított funkciók megfelelő alkalmazásáért – felhasználó szerepkörének megfelelően – a Felhasználó felelős. 


8. A képző szerv díjfizetéssel, számlázással kapcsolatos jogai, kötelezettségei

8.1.    A Szolgáltató fedezeten alapuló fizetési rendszert alkalmaz, amelynek keretében a fedezet megfizetésével a képző szervnek virtuális fedezeti számálja nyílik a KVAR-rendszerben, és amely alapján díjköteles ügy lefolytatására, elindítására kizárólag akkor van lehetőség a KVAR-rendszerben, ha az ahhoz kapcsolódó vizsga/vizsgálat díja előzetesen, a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően a képző szerv által átutalásra, vagy egyéb módon megfizetésre került a Szolgáltató bankszámlájára. 

8.2 A képző szerv a vizsgázó vizsgaügyének elindítását, valamint a jogszabályok alapján és a vizsgaszabályzatban meghatározott vizsgára jelentési feltételek teljesülésének igazolását követően akkor jogosult a tanulót vizsgára jelenteni, ha a képző szerv folyószámla egyenlegén a vizsgára jelentés tárgyát képező vizsgák díjának lekötéséhez szükséges, felhasználható összeg rendelkezésre áll. 

8.3 A vizsgára jelentkezés/vizsgajelentő Szolgáltató általi befogadásával egyidejűleg az ahhoz kapcsolódó vizsgadíjak összege a fedezeti számla egyenlegéből zárolásra kerül (csökken a fedezeti számla felhasználható egyenlege a zárolt összeggel), majd a vizsgaeseményt követően, a vizsgajegyzőkönyv zárásával egyidejűleg a zárolt összegre vonatkozóan utólag elkészül a vizsgadíjra vonatkozó számla (ezzel egyidejűleg a korábban zárolt összeg felhasználásra kerül). 

8.4 Amennyiben a vizsgázó távolmaradása a jogszabály által előírt módon igazolásra kerül, az adott vizsgaeseményhez kapcsolódó vizsgadíj a fedezeti számlán kerül jóváírásra és válik újra felhasználható fedezetté (tehát nem díjmentes vizsgaként kerül a következő vizsgaidőpont biztosításra).

8.5 A befizetett fedezet KVAR-rendszerben történő jóváírása után indíthat vizsgakérelmet a képző szerv.

8.6 A képző szerv a fedezetet a Szolgáltató OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11711003-21463062-00000000 számú bankszámlájára köteles befizetni. A befizetés történhet átutalással vagy VPOS rendszeren keresztül. A befizetés közlemény rovatába a következőket – ebben a sorrendben - szükséges feltüntetni: a képző szerv adószámát, és a FEDEZET szót (például: 26580708-2-41 FEDEZET). Az adott képző szerv fedezeti számlájára befizetést csak és kizárólag az érintett képzőszerv teljesíthet, magánszemélyektől, tanulóktól érkező befizetések jóváírására a képző szerv folyószámláján nem kerül sor (függetlenül azok közlemény rovatától).

8.7 Abban az esetben, ha az átutalás közlemény rovata nem a rögzítetteknek megfelelően kerül kitöltésre, a tételek feldolgozása eseti jelleggel, kézzel történik majd, ezen tételek KVAR-rendszerben történő jóváírására határidőt a Szolgáltató nem vállal.

8.8 A képző szerv köteles figyelemmel kísérni a KVAR-rendszerben az általa befizetett fedezetből rendelkezésre álló összeget. Ha a virtuális fedezeti számlán rendelkezésre álló fedezet (a befizetett összegeknek és a zárolt, illetve felhasznált összegeknek a különbözete) a benyújtani kívánt vizsgajelentőn szereplő vizsgáztatás díjára nem elegendő, a KVAR-rendszerben a vizsgára jelentkezés nem kerül elfogadásra. 

8.9 A Szolgáltató a vizsgajegyzőkönyv zárását követően a fedezet összegét befizető részére a vizsgadíj összegéről számlát állít ki távszámlázás útján, azaz a rendszerben legenerálódott számláról e-mailben egy olyan linket küld meg a képző szerv részére, amelyen keresztül a legenerálódott számla képe nyomtathatóvá válik. A linkek megküldése elektronikus úton, a képző szerv KVAR-rendszerben rögzített e-mail címére kerül megküldésre. A számla ezen túlmenően letölthető a KVAR-rendszerből a képző szerv bejelentkezését követően is.

8.10 Amennyiben a képző szerv a KVAR-rendszeren keresztül az előző pontban előírt határidőnek megfelelően elektronikusan bejelenti a vizsgázó távolmaradását, a Szolgáltató a vizsgára jelentést végző képző szerv vagy vizsgázó Szolgáltató által vezetett egyenlegén a bejelentett távolmaradás tárgyát képező vizsga vizsgadíjának lekötését megszünteti, aminek eredményeként a vizsgára jelentést végző képző szerv vagy vizsgázó Szolgáltató által vezetett egyenlege az előírt határidőnek megfelelően lemondott vizsga díjának összegével megemelésre kerül. 


9. Kártérítési felelősség

9.1 Szolgáltató a Ptk. 6:152. §-ára figyelemmel, kizárja a kártérítési felelősségét, ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a KVAR-rendszer használatával kapcsolatban keletkeznek. Ugyanakkor Szolgáltató a vagyoni felelősségre vonhatóság, az általa okozott károkkal kapcsolatos saját felelősség, illetve a neki okozott károkért járó kártérítés megállapíthatósága, dokumentálása és bizonyíthatósága érdekében naplózza tevékenységeit, védi a naplóbejegyzések sértetlenségét és hitelességét, valamint hosszú távon megőrzi (archiválja) azokat.

9.2 A Felhasználó felel mindazon kárért, amelyet a saját rendszere hibás működése a Szolgáltató rendszereiben okoz, továbbá, ha a nem szakszerű, illetve nem rendeltetésszerű beavatkozására vezethető vissza a Szolgáltatással kapcsolatos hibajelenség.

 

10. Jelszóvédelem

10.1 A Felhasználó a KVAR-rendszerhez kizárólag – a Szolgáltató által a KVAR-rendszerben konfigurálható – egyedi authentikációval férhet hozzá. Az egyedi authentikációhoz használt jelszavak beállított biztonsági szintjének meghatározásáért  és az ezzel kapcsolatos beállításokért a Szolgáltató felel.

10.2 A Felhasználó köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát, ha az illetéktelenül harmadik személy tudomására jutott. E tény jelzésének, illetve a jelszó megváltoztatásának késedelméből vagy elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

10.3 A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Felhasználó egyedi authentikációhoz használt jelszavának más személy által történő felhasználása következményeként felmerülő károkért és veszteségekért, függetlenül attól, hogy ez a felhasználás akár Felhasználó tudomásával, akár anélkül történik. A Felhasználó viszont felelőssé tehető más személy által a jelszó felhasználásával a Szolgáltatónak vagy más félnek okozott károkért.


11. Vis maior

11.1 A Szolgáltató nem felelős a jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeinek nem szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés késedelméért vagy a nem teljesítésért, ha ezek bekövetkezése vis maior következménye. Vis maiornak minősülnek az érdekkörén, ellenőrzésén, irányításán, illetve befolyásolási lehetőségén kívül eső, előre nem látható körülmények, amelyek megakadályozzák a Szolgáltatás teljesítését.

11.2 Vis maior esetén a Szolgáltató jogosult a jogszabályi keretek között szüneteltetni a KVAR-rendszert.

 

12. Felhasználó támogatás

12.1 A KVAR-rendszer működésével kapcsolatos problémák és hibák kezelésére, azok bejelentésére, valamint a Felhasználó tájékoztatása, kérdései megválaszolása céljából a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot működtet.

12.2 A KVAR-rendszer vonatkozásában kérdések, bejelentések, műszaki támogatás kérése a Felhasználó által az alábbi telefonszámon történhet:

 • +36-1-999-7499
 • +36-1-510-0101

 

13. Panaszkezelés

13.1 Amennyiben a Szolgáltató a KVAR-rendszer tekintetében jogszabályi és jelen ÁSZF szerinti feladatait nem látja el, vagy a Felhasználó bejelentése alapján határidőre a hibát nem javítja ki, vagy ha a hibabejelentést elutasítja, továbbá a KVAR-rendszer működésével kapcsolatosan felmerülő panaszokat és közérdekű bejelentéseket a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, valamint Szolgáltató panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének rendjéről szóló belső szabályzata alapján kezeli. 

13.2 A bejelentés/panasz kivizsgálásának időtartama annak beérkezésétől számított 30 nap. Amennyiben a kivizsgálás várhatóan ennél hosszabb időt vesz igénybe, a Szolgáltató az eredeti határidő letelte előtt írásban értesíti a bejelentőt a határidő meghosszabbodásának okáról és eljárás lezárásának várható napjáról.

13.3 A panaszban elintézése érdekében szükséges minden lényeges információ, körülmény pontos leírása, az üggyel kapcsolatosan esetlegesen rendelkezésre álló iratok csatolása, valamint az esetleges előzmények részletes ismertetése. A Szolgáltató a kivizsgálásához további információk, körülmények megadását kérheti a bejelentőtől. 

13.4 Amennyiben a választ a bejelentő nem tartja kielégítőnek, vagy az alapján nem sikerül a Szolgáltató bevonásával rendezni a felmerült vitát, akkor a Szolgáltató felügyeleti szervéhez fordulhat. 

13.5 A panaszok és közérdekű bejelentések kezelésének módjáról részletes tájékoztatás a Szolgáltató honlapján a https://vizsgakozpont.hu/panaszkezeles menüpont alatt található. 


14. Adatkezelés

14.1 A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos, valamint a Szolgáltatás során tudomására jutott adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletben (GDPR rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

14.2 A Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a Szolgáltató a GDPR 4. cikkének 7. pontja szerinti adatkezelőként jár el. 

14.3 Az adatkezelés a Szolgáltató közérdekű feladatának ellátásához szükséges, az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja.

14.4 Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást és az érintetti jogok gyakorlását a Szolgáltató biztosítja. A Szolgáltató adatkezelési tevékenységével kapcsolatos részletes tájékoztatás a Szolgáltató honlapján az adatvédelem menüpont alatt található.

 

ÁSZF LETÖLTÉSE PDF-BEN