Csatolás, horgonyzás, rakománykezelés, hajófedélzeti műveletek szóbeli kompetenciák

A vizsgatárgyak megnevezése: Csatolás, horgonyzás, rakománykezelés, hajófedélzeti műveletek

Vizsga típusa: Gyakorlati vizsga

A vizsgát belvízi géphajó fedélzetén kell lebonyolítani. A gyakorlati vizsgához használt vízi jármű jellemzőit a vizsgaszabályzat szabályozza. A vizsgán a vizsgázónak képesnek kell lennie a meghatározott vizsgaelemek végrehajtására egy olyan műszaki paraméterekkel rendelkező vízi járművel, amely az adott vízi járműre vonatkozó uniós minimumkövetelményeket kielégíti. A vizsgahajó hajózásra alkalmas állapotban, a megfelelő személyzettel álljon rendelkezésre.

A vizsgáztatók szabadon dönthetnek az egyes vizsgaelemek tartalmáról.

A vizsgázó legfeljebb 10 pontot érhet el minden elem esetén.

Az összes I. kategóriájú vizsgaelem értékelendő. Az I. kategóriájú vizsgaelemek esetében a sikeres vizsgához legalább 7 pontot el kell érnie a vizsgázónak. A 10 darab II. kategóriájú vizsgaelemből 4 vizsgaelemet értékelni kell és legalább 24 pontot el kell érni ebben a kategóriában a sikeres vizsgához.

 VIZSGAELEMEK
Közreműködés a tolt bárkák kötelékeinek felcsatolási műveleteiben.
- a vizsgázó a bakokat, csörlőke megfelelően használja
- a vizsgázó a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat, eszközöket megfelelően alkalmazza
- a vizsgázó a személyzet tagjaival megfelelően kommunikál a munkavégzés során
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Közreműködés a horgonyzási műveletekben.
- a vizsgázó horgonyberendezést a horgonyzási műveletekhez megfelelő módon készíti elő
- a vizsgázó a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat, eszközöket megfelelően alkalmazza
- a vizsgázó a horgony ledobását megfelelő módon hajtja végre
- a vizsgázó elegendő hosszúságú kötél vagy lánc lebocsátását végzi el
- a vizsgázó képes annak meghatározására, hogy a horgony a helyén tartja-e a vízi járművet (horgony tartási szöge)
- a vizsgázó képes a horgonyzás befejezésekor a horgonyok rögzítésének elvégzésére
- a vizsgázó különböző manőverekben kaparóra ledobott horgonyok alkalmazására képes
- a vizsgázó ismeri a horgonyok jelzéseit, azok kihelyezésére, kezelésére képes
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
A horgonyok használata és a horgonycsörlők kezelése.
- a vizsgázó ismeri és képes megnevezni a vízi jármű fedélzetén használt különböző fajtájú horgonyokat és horgonycsörlőket
- a vizsgázó képes azok speciális felhasználásának ismertetésére
- a vizsgázó a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat, eszközöket megfelelően alkalmazza
- a vizsgázó képes a különböző típusú horgonyok és horgonycsörlők biztonságos kezelésére különböző helyzetekben és körülmények között
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
A fedélzeti berendezések és emelőeszközök használata.
- a vizsgázó ismeri és képes megnevezni a fedélzeti felszereléseket és emelőeszközöket
- a vizsgázó képes azok speciális felhasználásának ismertetésére
- a vizsgázó a biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat, eszközöket megfelelően alkalmazza
- a vizsgázó képes a fedélzeti felszerelések és az emelő berendezések biztonságos kezelésére
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
A személyhajók speciális felszereléseinek használata. (személyhajó)
- a vizsgázó ismeri és képes megnevezni a csak személyhajók fedélzetén használt felszereléseket
- a vizsgázó képes azok speciális felhasználásának ismertetésére
- a vizsgázó képes a személyhajók fedélzetén használt felszerelések biztonságos kezelése
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Egyéni védőeszközök használata a balesetek megelőzése céljából.
- a vizsgázó munkavégzése során használja és alkalmazza az egyéni védőeszközöket, például:
     a) szem védelme
     b) légutak védelme
     c) fül védelme
     d) fej védelme
     e) védőruházat
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
A vizsgázó ismeri és képes alkalmazni a vészhelyzetek esetére kiadott utasításokat és eljárásokat, képes azok szerint cselekedni.
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
Az egyéni védőeszközök és a vízi jármű fedélzetén lévő életmentő eszközök használata és karbantartása.
- a vizsgázó képes az eszközök hiányosságainak azonosítására, azokra megfelelő módon reagál, megfelelő módon jelzi azok észlelését
- a vizsgázó képes az egyéni életmentő eszközök használatára, különösen:
     a) a mentőgyűrűk, beleértve a vonatkozó felszereléseket, és
     b) mentőmellények, beleértve a mentőmellényeken található megfelelő tartozékait, mint a folyamatos vagy villogó fényt adó fényforrások és a zsinórral rögzített síp
- a vizsgázó képes a szolgálati csónak előkészítése, vízre bocsátásában közreműködni, azt vezetni, a fedélzetre venni és megfelelő tárolásáról gondoskodni
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
Óvintézkedések meghozatala a környezetszennyezés megelőzése érdekében.
- a vizsgázó képes az általános óvintézkedések betartására és biztonságos üzemanyag-töltési eljárások alkalmazására
- a vizsgázó képes az utasításoknak megfelelő intézkedéseket megtenni ütközés esetén, például a szivárgó lékek lezárásával
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Utasítások követése és másokkal való kommunikáció a fedélzeti feladatok tekintetében.
- a vizsgázó képes a vízi járművet irányító személyzet által adott megbízások, egyéb utasítások teljesítésére
- a vizsgázó képes a hajófedélzeti szabályok betartására
- a vizsgázó képes a személyzet tapasztalatlan tagjainak segítésére
- a vizsgázó képes a vállalati vagy fedélzeti szabályok betartására
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
A környezet védelme a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
- a vizsgázó képes a rendelkezésre álló dokumentáció és információs rendszerek környezetvédelmi kérdésekben történő használatára az utasítások szerint
- a vizsgázó képes alkalmazni a fedélzeti környezetvédelmi eljárásokat
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Munkavégzés az utasítások és a munkahelyi biztonságra és a balesetek megelőzésére vonatkozó szabályok szerint.
- a vizsgázó ismeri a fedélzeti munkavégzés kockázatait és képes a fedélzeten előforduló kockázatokkal kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésére, különösen
     a) a vízi jármű mozgása
     b) a vízi járműbe való biztonságos beszállás és az abból való biztonságos kiszállás biztosítása (pl. feljáróhíd, szolgálati csónak)
     c) a mozdítható tárgyak biztonságos elhelyezése
     d) gépekkel való munkavégzés
     e) elektromos veszélyek felismerése
     f) tűzvédelmi intézkedések és tűzoltás
     g) kézi szerszámok professzionális használata
     h) hordozható elektromos szerszámok professzionális használata
     i) egészségügyi és higiéniai követelményeknek való megfelelés
     j) az elcsúszási, leesési és felbotlási kockázatot jelentő körülmények kiküszöbölése
- a vizsgázó ismeri a balesetmegelőzési eljárásokat és képes a balesetek megakadályozására olyan tevékenységek során, amelyek kockázatot jelenthetnek a személyzetre vagy a vízi járműre nézve a következőkkel kapcsolatban:
     a) a rakományok be- vagy kirakodása
     b) kikötés és elindulás
     c) magasban történő munkavégzés
     d) vegyszerekkel történő munkavégzés
     e) akkumulátorokkal történő munkavégzés
     f) a gépházban való tartózkodás
     g) terhek felemelése (kézzel és mechanikusan)
     h) zárt térbe való belépés és ott történő munkavégzés
- az utasítások megértése és másokkal való kommunikáció a fedélzeti feladatokkal kapcsolatban
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
I. kategória
Csomók és fonások készítése felhasználásuknak megfelelően, és azok karbantartása.
- a vizsgázó képes a sodronykötelek és kötelek fonását bemutatni, kötélmunkák elvégzésére
- a vizsgázó képes csomók alkalmazására felhasználásuknak megfelelően
- a vizsgázó rendelkezik a sodronykötelek és kötelek karbantartásával kapcsolatos ismeretekkel, képes azok alkalmazására
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Adatgyűjtés és -tárolás, beleértve a biztonsági mentést és az adatok frissítését, szigorú felügyelet mellett.
- a vizsgázó ismeri a hajón alkalmazott adatgyűjtési és adattárolási eljárásokat, eszközöket
- a vizsgázó képes az adatok biztonsági mentését elvégezni a hajón rendelkezésre álló eszközökkel
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Adatvédelmi utasítások követése.
- a  vizsgázó tisztában van az adatvédelmi szabályokkal, a hajón történő adatgyűjtési és tárolási eljárásokkal.
- a vizsgázó képes az adatoknak az adatvédelmi szabályok és a szakmai titoktartás szerinti kezelésére.
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
Egyszerű ételek tervezése, vásárlása és elkészítése.
- a vizsgázó ismeri a hajó élelmiszervásárlási eljárásait, szempontjait
- a vizsgázó ismeri a higiéniai szabályok betartása a konyhában és az étkezőben
- a vizsgázó képes felismerni, biztonságosan használni a konyhában üzemelő berendezéseket, eszközöket
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória
A hulladékok környezetbarát módon történő ártalmatlanítása.
- a vizsgázó tisztában van a hajón alkalmazott szelektív hulladékgyűjtési eljárásokkal
- a vizsgázó képes a következő tételek gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására:
     a) a vízi járművön felhalmozódott olaj és zsír
     b) rakománymaradványok, és
     c) más típusú hulladékáruk
- a vizsgázó a feltett szóbeli kérdések legalább 75 százalékára megfelelő választ ad
II. kategória