Közérdekű adatok

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közzétételi listája

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján

A törvényi szabályozás célja, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatást kapjon a közérdekű adatok meghatározott köréről elektronikus úton, bárki számára hozzáférhető módon, személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül.

 

  1. Általános közzétételi lista

I.1. Szervezeti, személyzeti adatok

  Elérhetőségi adatok:  
I. Név: KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1033 Budapest, Polgár utca 8-10.
Postacím: 1438 Budapest, Pf.477
Telefonszám: +36-1-814-1800
E-mail: info@kavk.hu
WEB: www.kavk.hu
Ügyfélszolgálat: A teljes lista ITT található
II.      Szervezeti struktúra  
II.1 A szervezeti struktúra ábrája (KAV Nonprofit Kft. szervezeti ábra)

 

Szervezeti Ábra

 

II.2. A szervezeti egységek feladatainak leírását tartalmazó dokumentum (KAV Nonprofit Kft.  Szervezeti és Működési Szabályzat)

 

KAV SZMSZ Hatályos 20210714

III.  A szerv vezetői https://vizsgakozpont.hu/rolunk/igazgatosagok
IV.  A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő közfeladatot ellátó szervek

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

IV.1 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve, székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

 

 

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

IV.2

 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

 

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

IV.3 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

V.    A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

VI.  Lapok (A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőségének, főszerkesztőjének és kiadójának neve és elérhetőségei (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, e-mail)

 

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

VII.                   Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv  
VII. 1 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv  
Hivatalos neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium
Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefonszám: +36-1-795-1700
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
WEB: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
VIII.                 A szerv által alapított költségvetési szervek  
VIII.1 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

 

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

VIII.2 A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

IX.  A szerv által alapított közalapítványok  
IX.1 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

I.2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I.                  A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre (A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1.

 

·        A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.),

·        a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény,

·        a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet,

·        a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet,

·        a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet,

·        a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 41/2004. (IV.7.) GKM rendelet,

·        a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet,

·         a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról szóló 284/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet,

·        a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet,

·        a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. (X. 29.) Korm. rendelet,

·        a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet,

· A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2.

 A legfontosabb általános szabályok

·        2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

·        2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

·        2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

·        2007. évi CVI. tv. az állami vagyonról

·        2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

·        2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról

·        2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről

·        1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

·        1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

·        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

·        2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről

·        2000. évi C. tv. a számvitelről

·        2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

·        305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

·        254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az állami vagyonnal való gazdálkodásról

·        18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

·        322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól

·        4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználások rendjéről

·        272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

·        257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról

·        44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről

·        307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról

·        320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről

·        459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról

·        424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól

Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat >>

I.3. Közúti vizsgáztatási szakterület

 - 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról,

 - 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról,

 - 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről,

 - 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő díjakról.

I.4. Hajózási szakterület

 - 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről,

 - 2012. évi XIX. törvény a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről,

- a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 386/2021 (VI.30.) Korm. rendelet,

 - a hajózási vizsgaközpont kijelöléséről szóló 247/2019. (X. 24.) Korm. rendelet,

 - a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet,

 - a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelőssége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet,

 - a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet,

 - a hajózási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet,

 - a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet,

 - a hajós és tengerész szolgálati könyvről szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet.

I.5. Vasúti szakterület

 - 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről,

 - 2015. évi CII. törvény a vasútnak nem minősülő egyéb kötöttpályás közlekedésről,

 - 246/2019. (X. 24.) Korm. rendelet a vasúti vizsgaközpont kijelöléséről,

 - 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól,

 - 46/2019. (XII. 20.) ITM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók vizsgáztatásával összefüggő díjakról,

 - 22/2010. (XII. 20.) NFM rendelet a vasúti járművezetői engedélyről és a vasúti járművezetői tanúsítványról.

I.6. PÁV szakterület

 - a szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 12. pont,

 - az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény.

I.7 Légügyi szakterület

-    a Bizottság (EU) 1178/2011/EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről


-    a Bizottság (EU) 2018/395/EU rendelete a ballonok üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról


-    a Bizottság (EU) 2018/1976/EU végrehatási rendelete  a vitorlázó repülőgépek üzemben tartására vonatkozó részletes szabályoknak az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról


-    a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény


-    a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII.16.) NFM rendelet


-    a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII.29.) NFM rendelet


-    a légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok A Társaság ilyen adatot nem kezel
II.1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

 

II.2.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

II.3.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

II.4.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

 

II.5.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

 

 

II.6.

 

 

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

 

A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

II.7.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

II.8.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A Társaság ilyen adatot nem kezel
  Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás A Társaság ilyen adatot nem kezel

 

 

 

II.9.

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A Társaság ilyen adatot nem kezel
III. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás, valamint díjának és az abból adott kedvezmények mértéke A Társaság ilyen adatot nem kezel
IV. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A Társaság ilyen adatot nem kezel
V. Nyilvános kiadványok A Társaságnak jelenleg nincs olyan nyilvános kiadványa, amely közzétételi kötelezettség alá esik.
VI.              Döntéshozatal, ülések  
VI.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A Társaság ilyen adatot nem kezel
VI.2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A Társaság ilyen adatot nem kezel
VI.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A Társaság ilyen adatot nem kezel
VI.4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám), több helyszín esetén ülésenkénti bontásban A Társaság ilyen adatot nem kezel
VI.5. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), nyilvánossága, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje, döntéseinek felsorolása A Társaság ilyen adatot nem kezel
VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok  
VII.1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása, a döntés elérhetőségének biztosításával, a döntéshozatal dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza A Társaság ilyen adatot nem kezel
VII.2. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok, az egyeztetés állapota A Társaság ilyen adatot nem kezel
VII.3. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Társaság ilyen adatot nem kezel
VII.4. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A Társaság ilyen adatot nem kezel
VIII. Pályázatok  
VIII.1. Beszerzések  
VIII.2. Álláshirdetések  
IX.            Hirdetmények  
X. Közérdekű adatok igénylése Közérdekű adatok igénylése tájékoztató >>

 

 

 

X.1.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az igények intézésének rendje

A Társaság kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt bárki igényt nyújthat be a

kozadat@kavk.hu e-mail címen.

 

Bővebb tájékoztatás a Közérdekű adatok menüpont alatt található.

 

X.2. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A Társaság ilyen adatot nem kezel
X.3. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek Jelenleg nincs aktuális tartalom
X.4. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Jelenleg nincs aktuális tartalom
XI. Közzétételi listák  
XI.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével

Jelenleg nincs aktuális tartalom.

 

 

XI.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével

Jelenleg nincs aktuális tartalom.

 

 

XII. Közadatok újrahasznosítása  
XII.1.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája, típusukról való tájékoztatás, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom.
XII.2. A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata Jelenleg nincs aktuális tartalom.
XII.3.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom.
XII.4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás Jelenleg nincs aktuális tartalom.
XII.5.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

Jelenleg nincs aktuális tartalom.
XII.6. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadat digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A Társaság ilyen adatot nem kezel.
XII.7. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint azon jogszabály, közjogi szervezetszabályzó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum, amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő A Társaság ilyen adatot nem kezel.

 

III. Gazdálkodási adatok

 

I.                  Vizsgálatok, ellenőrzések listája  
I.1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása Jelenleg nincs aktuális tartalom.
II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései Jelenleg nincs aktuális tartalom.
II.1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai Jelenleg nincs aktuális tartalom.
III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok Jelenleg nincs aktuális tartalom.
IV. A működés eredményessége, teljesítmény Jelenleg nincs aktuális tartalom.
V. Működési statisztika  
V.1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Jelenleg nincs aktuális tartalom.
VI. Éves költségvetés  
VI.1 Számviteli beszámoló

2018. évi beszámoló >>

2019. évi beszámoló >>

2020. évi beszámoló >>

VII. Foglalkoztatottak  
  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Adatszolgáltatás 2021 II. negyedév >>

Adatszolgáltatás 2021 I. negyedév >>

Adatszolgáltatás 2020 >>

Adatszolgáltatás 2019 >>

 

 

  A 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a szerinti adatszolgáltatás – vezető tisztségviselők, FB tagok, bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók.

Adatszolgáltatás - 2021. II. negyedév >>

Adatszolgáltatás 2020 >>

VIII. Támogatások  
VIII.1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve, a támogatások célja, összege és a fejlesztési támogatási program megvalósítási helye  
IX. Szerződések  
IX.1. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény előírásai alapján a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a következőkben teszi közzé a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit:

Adatszolgáltatás - 2021. II. negyedév>>

Adatszolgáltatás - 2021. I. negyedév >>

Adatszolgáltatás - 2020. IV. negyedév >>

X. Koncessziók  
X.1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  
XI.                Egyéb kifizetések  
XI.1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátásával összefüggően, társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, alapítványok részére ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei Jelenleg nincs aktuális tartalom
XII. Európai Unió által támogatott fejlesztések  
XII.1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Jelenleg nincs aktuális tartalom
XIII. Közbeszerzés  
  Beszerzési tervek A Társaság éves közbeszerzési terve elérhető az EKR felületén IDE kattintva.


Tisztelt Adatigénylő!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Kormány 521/202, (XI.25.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérés alapján a közérdekű adatigénylésekre vonatkozó eljárási szabályok és határidők módosulhatnak, amennyiben a veszélyhelyzet idején az adatigénylés teljesítése veszélyeztetné a közfeladat ellátását. Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.